Välishindamine

Välishindamine tegeleb haridusasutuste kvaliteedisüsteemi väljaarendamise ja rakendamisega üld-, kutse- ja kõrghariduses. Samuti tegeleb välishindamine järelevalvega ja selle tulemuste analüüsimistega ministeeriumi valitsemisalas. Teadusasutuste välishindamist nimetatakse evalveerimiseks.

Välishindamise valdkonda juhib ministeeriumi välishindamise osakond. Kõrghariduse välishindamist koordineerib kõrgharidusosakond ning teadusasutuste evalveerimist teadusosakond.

Üldhariduse välishindamise ülesanded, põhimõtted ja arendamise alused aastani 2020

Üldharidusõppeasutuste riskipõhise hindamise kontseptsiooni ja hindamislahenduse väljatöötamine

 

Osakonnad tegelevad järgmiste valdkondadega:

 • arendavad hariduse, teaduse ja noorsootöö välishindamissüsteemi;
 • planeerivad ja koordineerivad kvaliteedi kindlustamist toetavaid tegevusi;
 • tagavad õppeasutuste sisehindamise rakendamise ja nõustamise;
 • nõustavad hariduse ja noorsootöö valdkonna spetsialiste oma tegevusvaldkonnas;
 • nõustavad õppeasutuste järelevalveametnikke ning koordineerivad nendevahelist koostööd;
 • koordineerivad välishindamise alast koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 • korraldavad Eestit esindavate Euroopa Kooli inspektorite tegevust.

Lisaks sellele välishindamise osakond:

 • korraldab haridusasutuste koolitus- ja tegevuslubade väljaandmist;
 • korraldab kutse- ja huvihariduse õppekavade registreerimist;
 • koordineerib üldharidussüsteemis õpitulemuste välishindamist;
 • korraldab riiklikku ja haldusjärelevalvet haridus- ja noorsootööasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle;
 • teenindab ministrit teenistusliku järelevalve korraldamisel;
 • koordineerib hariduse kvaliteedi alaseid rahvusvahelisi uuringuid;
 • korraldab õppeasutuste sisehindamise nõustamist;
 • korraldab välishindamise tulemuste üldistamist ja avalikustamist;
 • töötab välja ning koordineerib osakonna tegevuse eesmärke toetavaid Euroopa Sotsiaalfondi programme.
 
 

Välishindamise ülevaated

Viimati uuendatud: 26. aprill 2022