Ukraina sõjapõgenike haridus Eestis

Seoses eskaleerunud sõjaolukorraga Ukrainas, toetab Eesti riik igakülgselt sõjapõgenike vastuvõtmist Eestis. Eesti, Läti ja Leedu haridus- ja teadusministrite ühispöördumises on selge sõnum: oleme valmis pakkuma Ukrainast tulnud õpilastele võimalusi haridustee jätkamiseks nii alus- ja üldhariduses kui ka kutse- ja kõrghariduses.

Kohustuse sõjaolukorrast mõjutatud laste igakülgseks aitamiseks loob lisaks riigi demokraatlikele väärtustele ka Lapse õiguste konventsiooni artikkel 38, ajutise kaitse direktiiv Ukraina põgenikele ning iga lapse õiguse Eestis õppida annab Eesti Vabariigi põhiseadus, mille kohaselt on igaühel õigus haridusele.

Õppimine Eestis on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses kohustuslik ning välisriigi kodakondsusega koolikohustuslikus eas laps on koolikohustuse täitja.

Oluline on mõista, et Ukraina relvakonflikti piirkonnast saabuvate perede hulgas on nii neid, kes tulevad Eestisse vaid sõjategevuse ajaks ja soovivad esimesel võimalusel pöörduda tagasi kodumaale, kui ka neid peresid, kes plaanivad Eestisse jääda pikemaks perioodiks.

Õppimisvõimaluste pakkumisel peame arvestama lisaks eelnevale ka asjaoluga, et kõik Ukrainast saabujad ei pruugi olla ukraina keele kõnelejaid, vaid on ka muu, sealhulgas vene emakeelega.

Pakume õppimisvõimalust eelistatult eesti õppekeelega koolis, vanema soovi korral ka vene õppekeelega koolis.

Võimaldame Ukrainast saabuvate laste ja noorte haridustee jätkamist lähiaja ja pika plaani alusel. Kevadise lähiaja plaani puhul ei olnud selget ootust, et õpilane jätkab püsivalt õpinguid Eestis, kuid selleks loodi eeldused. Sügisest peavad lapsed asuma õppima Eesti koolides ning nad tuleb lõimida tavaõppesse.

Eestisse saabunud lastel ja noortel on võimalik osaleda hariduses järgnevalt:

 • Alusharidus, lasteaiad ja -hoiud eelkooliealistele lastele 1,5–7-aastastele. 
 • Põhiharidus, üldhariduskoolides koolikohustuslikele (7–17-aastastele) lastele ja noortele. 
 • Kesk-, kutse- ja kõrgharidus, gümnaasiumide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide vahendusel.
 • Huviharidus ja -tegevus, huvikoolides, üldhariduskoolides ja avatud noortekeskustes, reeglina alates 7. eluaastast.
 • Noorsootöö, avatud noortekeskustes ja noorteorganisatsioonides 7–26-aastastele.
 


Info- ja nõuandeliinid

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefonid (tööpäeviti kl 9-17): 5690 0353; 5690 0340; e-mail: info@hm.ee
 • Hariduse nõustamisteenus - teave kutseõppeasutuste ja Vabaduse kooli õppimisvõimaluste kohta.  Informatsiooni saamiseks on võimalik helistada nõustamistoa telefoninumbrile 735 0575 või kirjutada aadressil noustamine@hm.ee. Kokkuleppel veebikonsultatsioon või konsultatsioon aadressil Tõnismägi 14,  Tallinn.
 • Sotsiaalkindlustusameti ukrainakeelne nõustamisliin - 116 006, igapäevaselt kl 16-20.
 • Koolipsühholoogide nõuandeliin – eesti keeles 1226 (tööpäeviti kl 16-20), vene keeles 1227 (teisipäeviti kl 16-20).
 • Laiem info Ukraina kohta kriis.ee veebilehel

 • Üldiste küsimustega saab pöörduda ka riigi infoliinil 1247.

 

Juhendid ja infotundide salvestised

 

Materjalid

 

Pealkiri

Sihtgrupp

Keel

JUHEND: Ukraina õpilaste koolikohustuse täitmise tagamine ja õppekorralduslikud soovitused Haridusasutused ja KOV-id EST
Kronoloogiline abimaterjal sõjasündmuste käsitlemiseks koolis; ajaloo- ja kalendrisündmused 2022 (Riigikantselei; august 2022) Haridusasutused EST
Abimaterjal 9. mai temaatika käsitlemiseks haridusasutustes (eesti keeles); vene keeles Haridusasutused ja KOV-id EST, RUS
Infoleht: Ukraina sõjapõgenike hariduskulude rahastamine Haridusasutused ja KOV-id EST

Juhend: Ukrainast saabunud laste ja noorte haridustee jätkamine Eestis

Haridusasutused ja KOV-id

EST

Juhend: eesti keele kui teise keele õppe läbiviimiseks Ukrainast saabunud lapsele ja noorele 

Õppevara nimekirjad: keeleõppevara alushariduses
eri tasemete õppevara 
 
Lasteaiad, - hoiud, üldharidus- ja kutsekoolid EST

Abimaterjal Ukraina teema käsitlemiseks koolis 

Üldharidus- ja kutsekoolid

EST

Abimaterjal Ukraina teema käsitlemiseks koolis

Üldharidus- ja kutsekoolid

ENG

Abimaterjal Ukraina teema käsitlemiseks koolis

Üldharidus- ja kutsekoolid

RUS

Abimaterjal Ukraina teema käsitlemiseks huvihariduse- ja noorsootööasutustes ning noorteühingutes

Noorsootöö- ja huviharidusasutused

EST

Abimaterjal Ukraina teema käsitlemiseks koolieelsetes lasteasutustes

Koolieelsed lasteasutused

EST

 

Infotundide salvestised
 

Kuupäev

Teema(d) ja järelvaatamise link

Sihtgrupp

Materjalid
19.10.2022 Ukraina õpilaste kooli lõpetamine, õppekorraldus, Ukraina minsiteeriumi sõnumid Üldharidus- ja kutsekoolid, KOV-id
29.09.2022 Veebiseminar KOV haridusametnikele ja EHISe administraatoritele KOV haridusametnikud ja EHISe administraatorid
24.08.2022 Ukraina õpilaste kaasamine haridussüsteemi; õppekorralduslikud sõnumid  Üldharidus- ja kutsekoolid, KOV-id 
08.06.2022 Õppeaasta lõpetamine, õppele ligipääs, koolikohustuse täitmine, sõjapõgenike hariduskulude rahastamine Üldharidus- ja kutsekoolid, KOV-id, noortevaldkonna asutused
11.05.2022 Lõimumist ja eesti keele õpet toetavate laagrite korraldamine  Üldharidus- ja kutsekoolid, KOV-id, noortevaldkonna asutused
04.05.2022 Ukraina õpilaste õppeaasta lõpetamine ja õpingute jätkamine Üldharidus- ja kutsekoolid, KOV-id
13.04.2022 Keeleõppe toetuste ülevaade ja koolide kogemuslood Üldharidus- ja kutsekoolid, KOV-id
06.04.2022 Väärtuspõhiste konfliktide ennetamine ja lahendamine haridusasutuses Üldharidus- ja kutsekoolid, KOV-id
30.03.2022 9. ja 11. klasside lõpetamine, ukraina laste õppekava Eestis,
töötajate leidmine ja tööle vormistamine, rahastamine
Üldharidus- ja kutsekoolid, KOV-id
23.03.2022 Rahastusmudel, ukrainakeelse e-õppe võimalused, keelekümbluse juhendmaterjalid ja veebikoolitused, täiskasvanute eesti keele õpe, EHISesse andmete lisamine Üldharidus- ja kutsekoolid, KOV-id

16.03.2022

Ukrainast saabunud laste haridustee jätkumine

Üldharidus- ja kutsekoolid, KOV-id

 

16.03.2022

Война в Украине: описание ситуации и информация для образовательных учреждений

Üldharidus- ja kutsekoolid, KOV-id

 

11.03.2022

Sõda Ukrainas: olukorra tutvustus ja pöördumine haridusasutuste poole

Lasteaiad ja -hoiud

 

11.03.2022

Sõda Ukrainas: olukorra tutvustus ja pöördumine haridusasutuste poole

Noorsootöö- ja huviharidusasutused

 

11.03.2022

Инфочас для образовательных учреждений

Haridusasutused

 

10.03.2022

Juhendit „Ukrainast saabunud laste ja noorte haridustee jätkamine Eestis“ tutvustav infotund

Haridusasutused ja KOV-id

 

04.03.2022

Ukraina sõjapõgenike vastuvõtt ja haridusküsimused

Üldharidus- ja kutsekoolid

 
 

Andmete kandmine Eesti hariduse infosüsteemi

 

Sõja tõttu Ukrainast Eestisse saabuvate laste ja noorte haridustee jätkamiseks Eestis on vajalik ka nende õppurite andmete kandmine Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS). Esmajoones on eesmärgiks saada ülevaade Eesti haridussüsteemiga liitunud laste arvust ja nende paiknemisest üle Eesti ning sellest lähtuvalt kaardistada ka täiendavad eelarvevajadused.
 

Kui õppekoha taotlejale ei ole veel Eesti isikukoodi väljastatud, palume pöörduda koolieelsesse lasteasutusse, põhikooli või gümnaasiumi õppima asuva lapse või noore andmete EHISesse kandmiseks kasutajatoe poole (ehis.tugi@hm.ee). Kutseõppeasutustel on võimalik isikukoodita õppurit lisada ka õppeasutuse koodiga.

Õppima lisamise järel märgitakse EHISes nende õppurite andmetesse erivajaduse tunnus "Uussisserändaja (UA)".  Tunnuse lisamine on vajalik isikule, kes on alates 24. veebruarist 2022 saabunud Eestisse sõjapõgenikuna Ukrainast ning alustanud õpinguid Eesti haridussüsteemis. Märge tehakse lasteaia- või koolikoha taotlemise avalduse alusel, kuhu on märgitud õppeasutus ja klass, kus õppur eelnevalt Ukrainas õppis.

Mittekoolikohustuslike isikute puhul saab "Uussisserändaja (UA)” tunnuse lisada ka juhul, kui EHISesse kantav isik Eestisse saabumise eel Ukrainas ei õppinud, kuid soovib siiski haridusteed Eestis jätkata ning Ukrainast lahkumise esmane põhjus on põgenemine sõjakoldest.

Info täpsustub jooksvalt seoses õigusruumi muutumisega.

Viimati uuendatud: 19. oktoober 2022