OECD

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/ Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon)  toetab liikmesriikide majanduspoliitika-alast koostööd (statistilised analüüsid, prognoosid, strateegiad), kuid tegeleb ka majandusarenguga tihedalt seotud valdkondadega  nagu haridus, teadus,  tehnoloogia, innovatsioon, tööturg, keskkonnapoliitika ja sotsiaalpoliitika. 1961. aastal asutatud OECD asub Pariisis, sinna kuulub 37 riiki. Viimasteks liitujateks olid Leedu (2018. a suvel) ja Kolumbia (2020. a kevadel). Organisatsiooni juhib peasekretär Angel Gurría.

 

 

Eesti sai OECD täisliikmeks 9. detsembril 2010, kuid Eesti eksperdid, sh Haridus- ja Teadusministeeriumist, on olnud OECD tegevustesse kaasatud 1990ndate algusest.  Alates 2011. aasta detsembrist töötab Eesti alalises esinduses OECD ja UNESCO juures Pariisis ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

 
 • Hariduspoliitika

  OECD tugevuseks on rahvusvaheliste võrdlevate haridusindikaatorite analüüside koostamine ja haridusvaldkonna statistika. Haridusvaldkonna tegevused on koondunud hariduse ja oskuste direktoraati (Directorate for Education and Skills), mida juhib Andreas Schleicher. Peamistes haridusvaldkonna tegevustes lepitakse kokku OECD hariduspoliitika komitees (Education Policy Committee – EDPC).


  OECD pöörab tähelepanu haridussüsteemide kvaliteedi ja tõhususe arendamisele nii kvalitatiivsete (võrdlevad analüüsid ja soovitused) kui ka kvantitatiivsete uuringute kaudu (rahvusvahelised võrdlevad haridusindikaatorite analüüsid ja statistika). Järjepidevalt on suurenenud hariduse ja oskuste direktoraadi rahvusvaheline mõjukus.  Selle üheks näiteks on PISA (Programme for International Student Assessment) uuringu populaarsus. 2015´8. aastal osales PISA uuringus 79 riiki/majanduspiirkoda ning see arv kasvab.

Teadus-ja tehnoloogiapoliitika
 

OECD teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni direktoraat (Directorate for Science, Technology and Innovation – STI, juht Andrew Wyckoff) tegeleb teaduslikel uuringutel põhinevate soovituste väljatöötamisega. Valdkondliku tööprogrammi kinnitab OECD teadus- ja tehnoloogiapoliitika komitee (Committee for Scientific and Technological Policy - CSTP), mille töös osales Eesti esialgu vaatlejana (2009-2010) ning al 2011. aastast täisliikmena. CSTP ülesandeks on rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni  (TAI) alase koostöö edendamine ning erinevate töögruppide tegevuste koordineerimine. Seni on Eesti osalenud nutika spetsialiseerumise ning  Knowledge Triangle (nn teadmiste kolmnurk) projektides. Eesti Teadusagentuur panustas Global Science Forum'i konkurentsipõhise rahastamise projekti.

Iga 2 aasta järel ilmuvad vaheldumisi teadus-, tehnoloogia ja innovatsioonivaldkonna olulisemaid arenguid kirjeldav Science, Technology and Innovation Outlook ning teadus-, tehnoloogia- ja innovatsioonivaldkonna indikaatorite kogumik STI Scoreboard.  

 • Eesti osalus OECD haridusalastes tegevustes

   

  Eesti osaleb kõigis olulisemates OECD haridusuuringutes ja -programmides:

  • PISA (Programme for International Student Assessment, Eesti osaleb al 2006. a) – hinnatakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi  funktsionaalses lugemises, matemaatilises ja loodusteaduslikus kirjaoskuses. 

  Vt ka: https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/pisa

  • INES  haridusindikaatorite programm ning alaprogrammid (Indicators of Education Systems, Eesti liitus 2006. a) - üheks olulisemaks väljundiks on kord aastas ilmuv haridusindikaatorite väljaanne "Education at a Glance" (EaG). Eesti andmed kajastusid seal esmakordselt aastal 2007.
  • TALIS (Survey of Teachers, Teaching and Learning, Eesti osaleb al 2008.a) - rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring, millega kogutakse andmeid õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta.

  Vt ka: https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/talis

  • PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, Eesti liitus 2008.a) -  rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring, millega mõõdeti arvuti abil esmakordselt täiskasvanute infotöötlusoskusi.

  Vt ka: https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/piaac

  • CERI (Centre for Educational Research and Innovation, Eesti liitus 2012. a) – haridusuuringute ja innovatsiooni keskus, tegeleb nö tulevikku vaatavate, kõiki vanusegruppe hõlmavate ja pikaajalisemate uuringutega.

 

Viimati uuendatud: 26. aprill 2021