Euroopa Nõukogu

47 liikmesriigiga Euroopa Nõukogu edendab demokraatiat ning kaitseb inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet Euroopas.

Haridus Euroopa Nõukogus

Haridusel on keskne roll Euroopa Nõukogu põhiväärtuste toetamisel, samuti inimõiguste rikkumiste ennetamisel. Hariduses nähakse üha enam kaitset suureneva vägivalla, rassismi, äärmusluse, võõraviha, diskrimineerimise ja sallimatuse vastu.

Haridusvaldkonna prioriteetsed teemad:

 • kodanikuharidus ja inimõiguste haridus;
 • õpetajakoolitus;
 • ajalooõpetus;
 • keelepoliitika;
 • kõrgharidus ja teadus;
 • romade laste haridus.
 • Kodanikuharidus ja inimõiguste haridus

  Kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse eesmärk on anda inimestele teadmised, oskused ja hoiakud, mis aitavad neil paremini täita oma rolli kogukonnas nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. See näitab inimestele, kuidas saada teavet oma õiguste kohta, nende vastutust ja kohustusi ning aitab neil mõista, et igaühel on võimalus midagi muuta. Kodanikuharidus ja inimõiguste haridus hõlmab kõiki haridustasemeid ja õppevorme lasteaiast ülikoolini, kutsekoolist töökohani.

 • Hariduse harta

  Euroopa Nõukogu liikmesriigid võtsid Ministrite Nõukogu soovitusega vastu Euroopa Nõukogu kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse harta. Harta töötati välja laiaulatuslike konsultatsioonide tulemusena ning kuigi see ei ole siduv, on harta oluline lähtekoht kõigile, kes tegelevad kodanikuhariduse ja inimõiguste haridusega. Harta on kättesaadav ka eesti keeles

 • Õpetajate koolitusprogramm Pestalozzi

  Pestalozzi programmile pandi alus juba 1969. aastal. Programmis saaavad osaleda kõigie Euroopa kultuurikonventsiooniga ühinenud 47 riigi haridustöötajad ning selle eesmärgiks on tutvustada Euroopa Nõukogu haridusalast tööd, jagada ideid, kogemusi, infot ja õppematerjale, luua kontakte, laiendada silmaringi ning rikastada ametialaseid teadmisi.
   

  Koolituste teemad on tihedalt seotud Euroopa Nõukogu prioriteetsete teemadega ning on valdavalt inglise- või saksakeelsed, mõned üksikud ka prantsuse, itaalia ja hispaania keeles. Majutus- ja elamiskulud katab alati kursust korraldav riik, reisikulud hüvitab tagantjärele Euroopa Nõukogu.

Koolitused, mida Pestalozzi programm pakub:

 • Euroopa töötoad - EN liikmesriikides toimuvad kolme kuni viie-päevased koolitused, kus osalejate põhikontingendi moodustavad korraldaja maa enda õpetajad/haridustöötajad, kellele lisaks kutsutakse osalejaid teistest ENi liikmesriikidest.
 • Pestalozzi programmi suvekool - intensiivne kaheksa-päevane kursus, mis toimub Bad Wildbadi Akadeemias Saksamaal.
 • Euroopa moodulid koolitajate koolituseks - sihtgrupiks on ainult õpetajakoolitajad, koolitused koosnevad viiest etapist:
  1. kavandamine ja ettevalmistus (6-8 kuud);
  2. moodul/töötuba A (3-4 päeva);
  3. arendamine ja katsetamine (6-8 kuud, online info ja kogemuste vahetus, aruandlus);
  4. moodul/töötuba B (3-4 päeva);
  5. toimetamine ja levitamine (2-3 kuud).

Täpsem info osalemise kohta on leitav Pestalozzi programmi kodulehelt

 

 • Ajalooõpetus

  Euroopa Nõukogu tegeleb ka erineva ajalookäsitlusega seotud teemadega ajalooõpikutes, õppeprogrammide ja õppekavade ajakohastamise ning õpetajakoolitusega.
   

  Projekti „Teise kuvand ajalooõpetuses“ raames on Euroopa Nõukogu välja andnud mitmeid 20. sajandi ajalugu käsitlevaid õppematerjale ja käsiraamatuid ajalooõpetajatele.
   

  Nõukogu soovituse kohaselt tähistatakse selle liikmesriikides 27. jaanuaril holokausti ja teiste inimsusvastaste kuritegude mälestamispäeva.

 • Keelepoliitika

  Euroopa Nõukogu tegeleb ka keeleõppe ning mitmekeelsuse edendamisega. Keelepoliitika programme rakendab Euroopa Nüüdiskeelte Keskus Grazis
   

  Nõukogu on välja töötanud Euroopa keeleõppe raamdokumendi, mis on ühiseks aluseks võõrkeele õppekavade ja nende juhendite, eksamimaterjali, õpikute jms koostamiseks üle Euroopa.

  Raamdokumendis kirjeldatakse ülevaatlikult, mida keeleõppijad peavad omandama, et osata keelt suhtlemisel kasutada, ning milliseid teadmisi ja oskusi tuleb arendada, et selles vallas tõhusalt tegutseda.

  Raamdokumendis määratletakse muu hulgas keeleoskuse tasemed, mis lubavad mõõta õppija edusamme elukestva keeleõppe kõigil etappidel. Raamdokumendile tuginedes on välja töötatud ka Euroopa Keelemapp eesmärgiga motiveerida õppijaid avardama ja mitmekesistama oma keel(t)eoskust igal tasemel ning kanda hoolt omandatud oskuste registreerimise eest.
   

  Euroopa Nõukogu mitmekeelsuspoliitika

Noortepoliitika

Euroopa Nõukogu noortevaldkonna alusteks on aluspõhimõtted:

 • tugev kodanikuühiskond;
 • inimõiguste kaitse;
 • kultuuriline mitmekesisus;
 • sotsiaalne ühtekuuluvus.

Noortevaldkonnas lisandub sellele olulisena ka noorte osalus.

Koostöö põhineb Nõukogu noortevaldkonna dokumendil Agenda 2020, mille peateemadeks on inimõigused ja demokraatia, kooselu mitmepalgelises ühiskonnas ja noorte sotsiaalne kaasatus. Dokumendi põhimõtteid viiakse ellu konkreetsemate prioriteetide ja tegevuskavade põhjal, millest viimane on loodud aastateks 2014-2015.

Eraldi programmid on loodud koostööks Euroopa Komisjoni, Vene Föderatsiooni ja Euroopa Noorte Teavitamise ja Nõustamise Agentuuriga (ERYICA). Koostöös korraldatakse mitmeid olulisi noortevaldkonna koolitusi, projekte ja algatusi, sealhulgas ka koolitused peamiselt noorteorganisatsioonidele ja poliitika ülevaatevisiidid liikmesriikidesse. Algatusi toetatakse vabatahtlike osamaksetena kogutava Euroopa Noortefondi konkursside kaudu.

Euroopa Nõukogu noortevaldkonna koostöö toimub liikmesriikide ja noorteorganisatsioonide koostöös. Kahel korral aastas koguneb noortevaldkonna juhtkomitee (Steering Committee for Youth CDEJ) ja noorte nõuandekogu (Advisory Council on Youth AC) ning nende ühisistungid (Joint Council on Youth CMJ). Teiseks noorte ja ametnike esindajate koosotsustuskohaks on programmikomitee (Programming Committe on Youth), mille ülesanneteks on jälgida ja hinnata Euroopa noortekeskuste ja Euroopa Noortefondi tööd.

Sisulise ja tehnilise toe tagab Nõukogu demokraatia direktoraadi noorteosakond asukohaga Strasbourgi Euroopa noortekeskuses. Teine Euroopa noortekeskus koolituste, seminaride, koosolekute ja muude ürituste läbiviimiseks asub Budapestis, Ungaris.

 

Viimati uuendatud: 15. juuni 2018