Ühtsed põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb õpilasel  sooritada eesti keele või eesti keele kui teise keele, matemaatika eksam ning üks eksam omal valikul. Valikeksami saab sooritada vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena. 

Põhikooli lõpetamiseks tuleb õpilasel kolmandas kooliastmes sooritada loovtöö.

 

Eksamite vaidlustamine (põhikooli lõpueksamid)

  • Ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste peale võib esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile.
  • Vaie tuleb seaduse järgi esitada viie tööpäeva jooksul kooli lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates. Ühtse põhikooli lõpueksamitulemuse tõstmise ja langetamise korral saadetakse apellatsioonikomisjoni otsus kooli, kus vormistatakse apellatsiooni esitanud isikule uus lõputunnistus. Sel õppeaastal põhikooli lõpueksamite tulemused lõpetamise tingimuseks ei ole, põhikooli saab lõpetada sõltumata lõpueksamil saavutatud tulemusest.
  • Kui vaide soovib esitada alaealine isik (alla 18. a), allkirjastab ja edastab avalduse lapsevanem või eestkostja.
  • Muus osas kohaldub vaidemenetlusele riigieksamite vaidlustamise tingimused ja kord (vaata lähemalt: riigieksamid).

Apellatsioonikomisjon

 

Viimati uuendatud: 7. september 2022