Riiklikud tasemetööd

Riiklikud tasemetööd on õppeaine või ainevaldkonna ülesannetest koosnevad hindamisvahendid, mida Haridus- ja Noorteamet iga-aastaselt riikliku õpitulemuste välishindamise osana korraldab. Tasemetöödega saadakse riikliku õppekava eesmärkidest lähtudes tagasisidet õpilaste õpitulemustest erinevates ainevaldkondades põhikooli esimeses, teises ja kolmandas kooliastmes ning gümnaasiumis.

Haridus- ja Noorteamet arendab digipöörde programmi raames uusi e-hindamisvahendeid. Üldhariduskoolidele mõeldud e-teste arendatakse järgmistes valdkondades: loodusvaldkond, sotsiaalvaldkond, matemaatika, keel ja kirjandus, võõrkeeled, eesti keel teise keelena. Uute testide katsetamises on võimalik osaleda kõikidel Eesti üldhariduskoolidel.

NB!
2022/2023. õppeaastal on riiklik valim I ja II kooliastme eesti keele kui teise keele, matemaatika ja katselisel sotsiaalainete tasemetööl. Kõigil teistel tasemetöödel osalemine on vabatahtlik.

 

Korduma kippuvad küsimused tasemetööde kohta

 • Mis on riiklik tasemetöö?

  Riiklik tasemetöö on küsimustest ja ülesannetest koosnev test, millega hinnatakse riikliku õppekava üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste omandatust. Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, õpetajale, koolile kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase pädevuste kohta.

 • Miks tasemetöid uuendatakse?

  Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 eesmärgi kohaselt liigub õppija ning õppeasutuse kui õppiva organisatsiooni tulemuslikkuse hindamisel rõhuasetus kujundavale hindamisele, mis toetab õppimist ja iga õppija individuaalset arengut. Seda eesmärki aitab ellu viia ka õpitulemuste välishindamine, kus tasemetööd arendatakse õppimist toetavateks hindamisvahenditeks. Tasemetöö ei ole enam väike eksam või kooliastme lõpus toimuv kokkuvõttev töö, vaid abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö suunamiseks ja korraldamiseks. Riiklike tasemetööde eest õpilasele hindeid ei panda, samuti ei arvestata tasemetööde tulemusi veerandi või aasta kokkuvõtval hindamisel. Õpilastest, koolidest ega maakondadest ei koostata pingeridasid. Hindest, numbrist või tähest palju olulisem on tasemetöö tulemust selgitav sisuline tagasiside.

 • Millal uued, õppimist toetavad tasemetööd koolidesse jõuavad?

  • I ja II kooliastme loodusteaduslikke uurimis- ja otsusetegemise oskusi tagasisidestav loodusõpetuse tasemetöö rakendus 2018/2019. õppeaastal. 
  • I ja II kooliastme matemaatika teadmiste taset (mõistelised ja protseduurilised teadmised) ja probleemide lahendamise oskusi tagasisidestav tasemetöö rakendub 2020/2021. õppeaastal.
  • I ja II kooliastme eesti keele, vene keele kui emakeele ja eesti keele kui teise keele ning II kooliastme inglise ja saksa keele tasemetööd rakenduvad 2021/2022. õppeaastal. 
  • I ja II kooliastme sotsiaalvaldkonna ning II kooliastme vene ja prantsuse keele tasemetööd rakenduvad 2022/2023. õppeaastal.
 • Mida ja kuidas uue, õppimist toetava loodusõpetuse tasemetööga täpsemalt hinnatakse?

  Tasemetööga hinnatakse õpilaste loodusteaduslikke uurimis- ja otsusetegemise oskusi – loodusteaduslikke teadmisi ning analüüsi-, kavandamis- ja tõlgendamisoskusi. Iga oskust hinnatakse kolmel tasemel – I kooliastmes alg-, kesk- ja kõrgtase ja II kooliastmes  kesk-, kõrg- ja tipptase. Tasemetöö algab mõnda loodusvaldkonda ja/või igapäevaelu probleemi kirjeldava tekstiga. Õpilane vastab küsimustele nii tekstile tuginedes kui ka oma teadmisi kasutades. Küsimused on nii valikvastustega kui avatud küsimused, kus õpilane peab ise vastuse kirjutama. 
  Tasemetöö viiakse läbi elektroonilises keskkonnas EIS.

   

  Täpsemalt saab lugeda tasemetöö kohta siit. 

   

 • ​Mida ja kuidas uue, õppimist toetava matemaatika tasemetööga täpsemalt hinnatakse?

  Tasemetööga hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi kolmes ainevaldkonnas: arvutamine, geomeetrilised kujundid, mõõtmine ja tekstülesanded. Tasemetöö ülesannete abil kontrollitakse mõisteliste ja protseduuriliste teadmiste ja probleemide lahendamise oskuse taset.
  Tasemetöö viiakse läbi elektroonilises keskkonnas EIS.

   

  Täpsemalt saab lugeda matemaatika tasemetöö ülesehituse ja läbiviimise kohta siit.

 • Mida ja kuidas uue, õppimist toetava eesti keele ja vene keele tasemetööga täpsemalt hinnatakse?  

  Tasemetööga mõõdetakse õpilase kuulamis-, lugemis-, kirjutamioskust ning lisaks sisaldavad tööd ka õigekeelsusülesandeid. 
  Tasemetöö viiakse läbi elektroonilises keskkonnas EIS.

  Täpsemalt saab lugeda eesti keele tasemetöö kohta siit ja vene keele tasemetöö kohta siit.
   

 • Mida ja kuidas uue, õppimist toetava eesti keele kui teise keele tasemetöö täpsemalt hinnatakse? 

  Tasemetööga mõõdetakse õpilase kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja rääkimisoskust.
  Tasemetöö viiakse läbi elektroonilises keskkonnas EIS.
   
  Täpsemalt saab eesti keele kui teise keele tasemetöö kohta lugeda siit.

 • Mida ja kuidas uue, õppimist toetava võõrkeelte (inglise, saksa) tasemetööga täpsemalt hinnatakse?

  Võõrkeelte e-tasemetööga mõõdetakse nelja osaoskust: kuulamist, lugemist, kirjutamist ja rääkimist. E-tasemetöö koostamisel lähtutakse põhikooli riikliku õppekava võõrkeele ainekavast ja Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemete kirjeldustest (A1 ja A2 tase). 
  Tasemetöö viiakse läbi elektroonilises keskkonnas EIS. 

  Täpsemalt saab inglise keele tasemetöö kohta lugeda siit ja saksa keele tasemetöö kohta siit.

 • Mida ja kuidas uue, õppimist toetava sotsiaalvaldkonna tasemetööga täpsemalt hinnatakse?

  Sotsiaalvaldkonna hindamisvahendite arenduste kohta lisame siia peagi täpsema info.

 • Miks toimub tasemetöö sügisel? Lapsed on kõik ära unustanud!!

  Tasemetöö sooritatakse sügisel, 4. ja 7. klassi alguses, mil hinnatakse vastavalt I ja II kooliastme pädevusi. Tasemetöö läbiviimise eesmärk on koguda tagasisidet õpilase nende teadmiste ja oskuste kohta, mida õpilane on sügavalt omandanud, mitte faktiteadmiste kohta, mis õpilane on paari viimase kuuga pähe õppinud ja mille ta suure tõenäosusega ka paari järgneva kuu jooksul unustab. Tasemetöö tulemused on õpetaja abivahend, kuidas koos õpilastega edasist õppimist efektiivsemalt korraldada ning seetõttu peavad õpilaste teadmiste kohta kogutud andmed iseloomustama neid teadmisi, millega õpilane sügisel kooli tulles õppima asub. Õppimise õnnestumiseks peab õppeaasta alguses õppimist jätkama kohast, kus õpilased on pooleli jäänud. Tasemetööks ei ole vaja eraldi valmistuda. Õpetaja ja õpilane ise vajavad ausat informatsiooni oma teadmiste kohta. 

 • Kui kaua tasemetöö kestab? 

  Tasemetöö sooritamiseks kulub umbes 60 minutit (arvutisse sisselogimine, ülesannete lahendamine, lühike taustaküsimustik ja töö lõpetamine).  

 • Kuidas õpilast tasemetööks ette valmistada? 

  Tasemetöö eesmärk on hinnata õpilase sügavalt omandanud teadmisi ja seetõttu ei ole eraldi ainealane ettevalmistus vajalik. Õpilane õpib ju kogu õppeaasta vältel. Selleks, et kõik osapooled saaksid õpilase tugevate ja edaspidi arendamist vajavate teadmiste ja oskuste kohta ausat tagasisidet, on oluline, et tasemetöö toimuks õpilast julgustavas ja usalduslikus õhkkonnas. 

 • Kuidas saab õpilane elektroonse testimiskeskkonnaga (EIS) tutvuda? 

  Õppetöö mitmekesistamiseks ja õpilase õppimise toetamiseks on elektroonses testimiskeskkonnas kõikides ainevaldkondades loodud tunnis kasutamiseks elektroonilised ülesannete kogud ja diagnostilised testid. Täpsemalt saate lugeda siit. Iga ainevaldkonna tasemetöö ülesandetüüpidest ja ülesehitusest annavad ettekujutuse tasemetöö eristuskirjas olevad näidisülesanded. Need ei ole koostatud harjutamise eesmärgil, vaid annavad ettekujutuse, mille poolest erineb uus tasemetöö varasematel aastatel läbiviidutest. 

 • Kuidas toimub õpilaste vastuste hindamine?  

  Riiklikku valimisse kuuluvaid tasemetöid hinnatakse kas elektrooniliselt või avatud vastustega küsimusi, mis ei ole arvutihinnatavad, hindavad Haridus- ja Noorteameti eksperdid hindamisjuhendi alusel. Nendes koolides, kus tehakse riiklikku tasemetööd valimiväliselt, hindavad õpilaste avatud vastustega küsimusi oma kooli õpetajad. Hindamisel lähtutakse hindamisjuhendist.

 • Millist tagasisidet õpilane saab?

  Iga tasemetöö sooritanud õpilane näeb EISis oma tulemuste kohta tagasisidelehte.
  Loodusõpetuse tasemetöö tagasisideleht annab ülevaate õpilase saavutatud tasemetest (alg,-kesk-, kõrg- ja tipptasemel) neljas oskuses: teadmised, analüüsioskused, kavandamisoskused ja tõlgendamisoskused. Lisaks jagatakse õpilasele soovitusi järgmise taseme saavutamiseks. Tagasisidelehte aitab vajadusel juhendite põhjal tõlgendada õpetaja. 
  Matemaatika tasemetöö ülesannete lahendamise kohta saab iga õpilane sõnalise tagasiside. Tulemusi ei esitata punktide või hindena. Õpilasele antakse tagasisidet hinnatud teemade (arvutamine, geomeetrilised kujundid, mõõtmine ja tekstülesanded) kaupa ja algab õpilase tulemusest sõltuvalt sõnadega: oskad, tunned, õpi veel.

 • Millal tulemused teada saab?

  EIS-is läbiviidud tasemetöid kontrollitakse elektrooniliselt. Avatud vastustega küsimusi ja ülesandeid, mille õigsust ei ole võimalik elektrooniliselt kontrollida, kontrollib vastavalt läbiviimisjuhendile Haridus- ja Noorteameti määratud hindaja (valimi õpilased) või kooli direktori poolt määratud õpetaja nelja tööpäeva jooksul pärast tasemetöö toimumist. Riikliku valimi tasemetööde tulemused avalikustatakse kolme nädala jooksul peale tasemetöö toimumist.

 • Kuidas lapsevanem tulemused teada saab? 

  Lapsevanem saab tulemused teada oma lapse või kooli abiga. Laps saab oma tulemuste tagasisidelehel anda vanematele õiguse oma tulemusi vaadata. Koolil on võimalik oma kooli õpilaste tulemused teha nähtavaks nende vanematele. 

 • Mida riik tasemetööde tulemustega teeb?

  Tasemetööde tulemusi analüüsitakse üldistatult, üleriigilisel tasemel.  

  Analüüside põhjal saame tõenduspõhise aluse riiklike õppekavade muutmiseks, õpetajakoolituse ja täiendusõppe parandamiseks. Juhul kui kool teeb 4. klassis tasemetöö sooritanud õpilastega samas aines tasemetöö ka 7. klassis, saame aluse anda koolile tagasisidet selle kohta, kuidas on toimunud õpilaste õpitulemuste edenemine selles aines.  

Viimati uuendatud: 6. oktoober 2022