Riigieksamid

Riigieksamid on gümnaasiumi lõpus toimuvad eksamid, mis tuleb kooli lõpetamiseks sooritada kõigil abiturientidel. Vabatahtlikult võivad riigieksameid sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ja juba varasemalt keskhariduse omandanud inimesed, kellel on riigieksami tulemust tarvis õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadel samaaegselt kõikides Eesti koolides.

 

Riigieksamite korraldus

 

Eesti keel või eesti keel teise keelena (B2)

Riigieksamite ajad 2022/2023. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik): 24. aprill 2023. a;
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik): 25. aprill 2023. a;
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline): 25. –28. aprill 2023. a.
Eesti keele eksamitöö koosneb kahest osast, millega hinnatakse õpilase funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Eesti keele kui teise keele riigieksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.
Eesti keele ning eesti keele teise keelena eksami tulemus esitatakse punktidena. Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus.
Õpilasele, kes sooritab eesti keele teise keelena riigieksami ja saavutab vähemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest, väljastatakse eesti keele B2-taseme tunnistus.
Õpilane, kellel on olemas vastavalt Keeleseadusele väljastatud eesti keele oskuse C1-taseme tunnistus, mida ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks, ei pea sooritama eesti keele eksamit või eesti keele teise keelena eksamit.

Haridus- ja Noorteamet teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

 • õpilase eesti keele või eesti keele teise keelena eksami punktid;
 • õpilase asukoha eesti keele või eesti keel teise keelena eksami teinud õpilaste järjestuses.

Matemaatika

Riigieksamite aeg 2022/2023. õppeaastal:

 • matemaatika (kirjalik eksam): 17. mai 2023. a.

Haridus- ja Noorteamet teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

 • õpilase kitsa või laia matemaatika eksami punktid;
 • õpilase asukoha õpilaste järjestuses laia matemaatika eksami teinute seas või õpilase asukoha õpilaste järjestuses kitsa matemaatika teinute seas.

Võõrkeel

​Inglise keele riigieksami ajad 2022/2023. õppeaastal:

 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik): 2. mai 2023. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline): 2. –5. mai; 8. mai 2023. a.

Rahvusvahelised võõrkeele eksamid

Rahvusvaheliste võõrkeele eksamite vormid ja ajad:

Saksa keel

2022/2023. õppeaastal

 • Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline): 7. november 2022. a – 16. november 2023. a;
 • Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik): 22. november 2022. a; Lisaeksam 7. detsember 2022. a;
 • Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline): 8. mai – 12. mai 2023. a; lisaeksam 29. mai 2023. a;
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond saksa keel (kirjalik): 13. veebruar 2023. a;
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond matemaatika (kirjalik): 6. veebruar 2023. a.

Inglise keel

2022/2023. õppeaastal

 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 26. november – 9. detsember 2022. a;
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik): 26. november 2022. a.

Prantsuse keel

2022/2023. õppeaastal

 • DELF B1-B2  (kirjalik ja suuline): 17. aprill – 21. aprill 2023. a; lisaeksam: 2. juunil 2023. a.

Vene keel

2022/2023. õppeaastal

 • 2022/2023. õppeaastal ei saa gümnaasiumit lõpetav õpilane riigieksamit asendava rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamina sooritada vene keele eksamit: тест по русскому языку как иностранному B1 ja тест по русскому языку как иностранному B2. 11.  ja 12. klassi õpilased saavad jätkuvalt sooritada vene keele kui võõrkeele koolieksami, mis on gümnaasiumi lõpetamise üks tingimus.

Õpilane ei pea sooritama võõrkeele eksamit, kui ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini kehtiva eksamitunnistuse või tõendi, mis tõendab, et ta on sooritanud vähemalt B1 keeleoskuse tasemele ühe järgmistest rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitest:

 • Cambridge English: B1 Preliminary (PET) (inglise keel);
 • Cambridge English: B2 First (FCE) (inglise keel);
 • Cambridge English: C1 Advanced (CAE) (inglise keel);
 • Cambridge English: C2 Proficiency (CPE) (inglise keel);
 • The International English Language Testing System (IELTS) (inglise keel);
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT (inglise keel);
 • Pearson Test of English General (PTE General) (inglise keel);
 • Diplôme d'études en langue française (DELF B1) (prantsuse keel);
 • Diplôme d'études en langue française (DELF B2) (prantsuse keel);
 • Diplôme approfondi en langue française (DALF C1) (prantsuse keel);
 • Goethe-Zertifikat B1-tase (saksa keel); 
 • Goethe-Zertifikat B2-tase (saksa keel);
 • Goethe-Zertifikat C1-tase (saksa keel);
 • Goethe-Zertifikat C2-tase (saksa keel);
 • TestDaF (TDN3) (saksa keel);
 • TestDaF (TDN4) (saksa keel);
 • TestDaF (TDN5) (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom Zertifikat B1 (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom B2 Mittelstufe Deutsch (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe Deutsch (saksa keel);
 • Saksa I astme keelediplomi eksam B1-tase (saksa keel).
 • Saksa II astme keelediplomi B2-tase (saksa keel)
 • Saksa II astme keelediplomi C1-tase (saksa keel)
 • Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam
 • тест по русскому языку как иностранному B1-tase (vene keel)
 • тест по русскому языку как иностранному B2- tase (vene keel)

Koolieksam

Gümnaasiumi koolieksami õppeained, vormi ja toimumise aja kinnitab kooli direktor. Seejuures võib gümnaasiumi koolieksam olla kas kirjalik, suuline või kirjalik ja suuline. Gümnaasiumi koolieksamitöid säilitatakse koolis kolm aastat.

Õpilasuurimus või praktiline töö

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö, välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina. Loe täpsemalt: Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord.

2022/2023. õppeaasta lisaeksamid

1) eesti keel (kirjalik): 23. mai 2023. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik): 18. mai 2023. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline): 18. –19. mai 2023. a.
4) matemaatika (kirjalik): 2. juuni 2023. a.
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik): 25. mai 2023. a;
6) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline): 25. –26. mai 2023. a;

Lisaeksamile tuleb registreeruda kolme tööpäeva jooksul põhieksami toimumisest. Lisainfo ja registreerumine

Lisaküsimused: info@harno.ee

 

Eksamite vaidlustamine
 

Riigieksami ja ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste vaidlustamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 33 sätestatule:

 • Riigieksami ja ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste peale võib esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie tuleb esitada viie tööpäeva jooksul riigieksamitunnistuse või kooli lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates. Esitatud vaiete läbivaatamiseks moodustab haridus- ja teadusminister apellatsioonikomisjoni.
 • Apellatsioonikomisjon teeb vaidlustatud tulemusega eksamitöö kohta kümne päeva jooksul vaide esitamisest arvates ühe järgmistest otsustest:

1) jätta eksami tulemus muutmata;
2) tõsta eksami tulemust;
3) langetada eksami tulemust.

 • Komisjoni otsus saadetakse avalduse esitajale kümne päeva jooksul arvates avalduse laekumisest kirjalikult posti teel või e-postiga avaldusel toodud aadressil. Enne lõputunnistuse kättesaadavaks tegemist esitatud avaldused võetakse menetlusse lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päeval.

Apellatsioonikomisjoni kuuluvad haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna ning õiguspoliitika osakonna teenistujad. Komisjon kaasab oma töös eksperte. Eksperdid kontrollivad vaidlustatud tulemusega eksamitöö hindamise vastavust vastava aine eksamitöö hindamisjuhendile, võttes arvesse hindamiskomisjoni otsused hindamisjuhendi täpsustamise kohta.

Vaidlusaluse eksamitööga saavad avalduste esitajad tutvuda vastavalt Haridus- ja Noorteameti (Harno) kinnitatud korrale. Riigieksamitöödega tutvumisest enne apelleerimist ning registreerimisvõimalustest saab täpsemalt lugeda Harno kodulehelt.

Apellatsiooni esitamine

Oma eksamitulemuse läbivaatamiseks apellatsioonikomisjonis esitab eksaminand Haridus- ja Teadusministeeriumile avalduse Eksamite Infosüsteemis (EIS). Lisaks on võimalik avaldust esitada ka apellatsioonikomisjoni blanketil, kas digitaalselt allkirjastatuna aadressil apellatsioonid@hm.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressil Munga 18, 50088 Tartu.

Avalduse blankett võib olla täidetud käsitsi või arvutis. Avaldusel peab olema avaldaja allkiri (omakäeline või digitaalne). Tavapostiga saadetud apellatsiooni puhul on oluline teada, et vastu võetakse avaldusi, millel on hiljemalt viimase seadusest tuleneva vaide esitamise tööpäeva postitempel. Tunnistused tehti sel aastal kättesaadavaks 17.06.2022, tavapostiga saadetud vaidel peab olema hiljemalt 27.06.2022 kuupäeva postitempel. Faksi teel ja PDF-failina saadetud avaldusi vastu ei võeta. Nõuetele mittevastavat avaldust ei menetleta.

Avalduses tuleb põhjendada vaide esitamist ning viidata konkreetsetele asjaoludele, mis põhjustel on alust arvata, et eksamitöö ei ole hinnatud vastavalt hindamisjuhendile.

NB! Kui eksaminand esitab apellatsiooni eksami tulemuse vaidlustamiseks, siis vaadatakse üle kogu eksamitöö ning seda ka juhul, kui vaidlustada on soovitud üksnes konkreetset ülesannet või eksamiosa. Vaide esitajal tuleb arvestada, et komisjon võib eksamitöö tulemust ka langetada.

Eksamitulemust saab apellatsioonikomisjonis vaidlustada üks kord.

Ühtse põhikooli lõpueksamitulemuse tõstmise ja langetamise korral saadetakse apellatsioonikomisjoni otsus kooli, kus vormistatakse apellatsiooni esitanud isikule uus lõputunnistus.

Riigieksamitulemuse tõstmise ja langetamise korral vormistatakse uus riigieksamitunnistus, mis tehakse kättesaadavaks riigiportaali eesti.ee kaudu.

Isikule, kellel puudub Eesti Vabariigis väljastatud isikukood, väljastab Harno riigieksamitunnistuse digitaalsel andmekandjal.

Apellatsioonikomisjon

 

 

 

Viimati uuendatud: 12. oktoober 2022