Järelevalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.


Riiklikku ja haldusjärelevalvet teostatakse koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes.

Eraõppeasutustes viiakse läbi riiklikku, munitsipaalõppeasutustes haldusjärelevalvet.

Riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ja läbiviimist õppeasutustes reguleerivad järgmised seadused:

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakond. Järelevalvet koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada hariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

Haridus- ja Teadusministeerium lahendab õppe- ja kasvatustegevuse  õiguspärasusega  seotud pöördumisi. Teenistusliku järelevalve valdkonda kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks õppeasutuse pidajale.

Teenistuslik järelevalve
 

Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja. Kohalikes omavalitsustes teostab järelevalvet kas valla- või linnavalitsus.
Riigiõppeasutustes viib teenistuslikku järelevalvet läbi Haridus-ja Teadusministeerium.

Võrreldes riikliku ja haldusjärelevalvega, mis kontrollib vaid õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasust, on teenistusliku järelevalve pädevus laiem – kontrollitakse õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust.

Teabenõuded, märgukirjad, selgitustaotlused  ning kaebused palume edastada e-postiaadressile hm@hm.ee

Tegevusloa- ja koolitusloapõhine järelevalve 2021/2022

Temaatiline järelevalve

Eesti keele ja eestikeelse õppe korraldus vene õppekeelega koolis 2021/2022 ja 2022/2023.

Järelevalve valdkonna tegevused

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 21. aprill 2022

Järelevalveõiendid 2016 - ...

Select any filter and click on Search to see results