Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring

Uuringu eesmärk on koguda teavet täiskasvanute igapäevaste tegevuste, näiteks lugemise, informatsiooni otsimise, arvutite ja infotehnoloogia kasutamise, samuti hariduse ning töökogemuse kohta. PIAACi tulemused aitavad poliitikakujundajatel paremini aru saada, kuidas haridus ja koolitus parandavad täiskasvanute põhioskusi, mis on vajalikud edukaks osalemiseks tööturul, poliitilistes protsessides ja kogukonnas. Täiskasvanute võtmeoskuste ja haridustaseme üheaegne mõõtmine annab poliitikakujundajatele täiskasvanute oskustest senisest palju täielikuma pildi.

PIAAC on kõige laialdasem täiskasvanute oskuste uuring, mis kunagi on läbi viidud. Uuringus osaleb 33 riiki, andmeid kogutakse
ligi 150 000 elaniku kohta vanuses 16 kuni 65 aastat. Eestis korraldab uuringut Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Statistikaametiga

Eesti osales uuringus esimest korda 2008–2015. Perioodil 2018–2024 osaleme PIAACi kordusuuringus. Tegemist on ajalist ja rahalist panust arvestades ühe mastaapsema uuringuga, millest Eesti osa võtab. Uuringu tulemused esitatakse temaatilistes aruannetes.

Lisainfo

 

 

PIAAC uuring 2008–2015
 

Kokku osales uuringus 33 riigi umbes 200 000 inimest vanuses 16 kuni 65 aastat, Eestist 7632 inimest. Mõõdeti kolme peamist infotöötlusoskust:

  • funktsionaalne lugemisoskus ja selle aluseks olevad baasoskused;
  • matemaatiline kirjaoskus;
  • tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskus.

Mitmed analüüsid on näidanud nende oskuste kasvavat tähtsust, et tööturul toime tulla. Ühtlasi on need oskused vajalikud ka edukaks toimetulekuks kaasaaegses infoküllases ühiskonnas. Vähemtähtis pole seegi, et need oskused on võrreldavalt mõõdetavad ja õpitavad, mis tähendab, et neid saab poliitika kujundamisega mõjutada.

Eestis arvestati PIAACi tulemusi näiteks elukestva õppe strateegia väljatöötamisel. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) on koostanud oma oskuste strateegia. Eestis viis PIAAC uuringut läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Uuringut rahastati Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist programmi „PIAAC-Eesti“ raames.

Olulisemaid tulemusi

  • Funktsionaalse lugemis- ja matemaatilise kirjaoskuse põhjal võib öelda, et Eesti hariduse kvaliteet on maailmas konkurentsivõimeline: alla 30-aastastest põhi- ja keskharidusega noortest on paremad vaid üksikute riikide analoogsed grupid, kõrgharidusega noorte oskused on keskmisel tasemel.
  • Meie arvutikasutusoskuse ja –julguse ning tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuse tase on oodatust madalam. Heade ja väga heade probleemilahendusoskustega on vaid iga neljas täiskasvanu. 30% ei oska või ei julge uut tehnoloogiat kasutada.
  • Oskuste osas on Eesti pigem võrdne ühiskond: riigisisesed erinevused erineva hariduse, perekondliku tausta ja sooga inimeste vahel on võrreldes teiste riikidega suhteliselt väikesed. Tähelepanu vajaksid piirkondlikud ja kodusest keelest tulenevad erinevused ja tippude vähesus.
  • Oskuste kohta kehtib põhimõte:„kasuta või kaotad“, mis tähendab seda, et omandatud oskused on kerged kaduma, kui neile igapäevaelus või tööl kasutust ei leita. Seejuures on oskuste kasutussagedus Eestis keskmisel, tööl aga pigem alla keskmise taseme.
 

Aruanded

PIAACi 2008–2015 uuringu tulemuste põhjal avaldati kaheksa temaatilist aruannet.

 

Viimati uuendatud: 21. mai 2021