Isikuandmete töötlemine PIAACi uuringus Eestis

PIAACi uuringus töödeldakse isikuandmeid valimiisikutega kontakteerumiseks, PIAACi uuringus kogutud andmete ühendamiseks erinevate registrite andmetega ning temaatiliste analüüsiraportite, uuringute ja muude analüütiliste tekstide loomiseks.


PIAACi uuringud töötlevad isikuandmeid Haridus- ja Teadusministeerium vastutava töötlejana ning Statistikaamet volitatud töötlejana.

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi andmed vastutava töötlejana on: registrikood 70000740, asukoha aadress Munga 18, 50088 Tartu.
 • Statistikaameti andmed volitatud töötlejana on: registrikood 70000332, asukoha aadress Tatari 51, 10134 Tallinn.

Haridus- ja Teadusministeerium on määranud PIAACi Eesti andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on:
e-posti aadress: saale.kaing@hm.ee
postiaadress: Munga 18, 50088 Tartu
telefon: 7350204

PIAACi uuringus töödeldakse isikuandmeid kooskõlas Isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

PIAACi uuringus kogutakse andmeid vastanute nõusolekul. Nõusolek kinnitatakse spetsiaalsel nõusolekuvormil allkirjaga enne küsitlusega alustamist.

 

PIAACi uuringus kogutavad põhiandmed vastanute kohta

 • Andmed haridustee kohta sh lõpetatud haridustasemed, kõrgeima haridustaseme õppevaldkond, kõrgeima haridustaseme omandamise aeg, katkestatud õpingud, pooleli olevad õpingud
 • Andmed mitteformaalse õppe kohta sh viimasel 12 kuul osaletud koolituste arv, viimase koolituse valdkond, kestus, eesmärk, osalemise rahastaja(d), tööalane kasu
 • Andmed tööturustaatuse kohta sh staatus uuringus osalemise hetkel, pausid töötamises ja nende põhjused, tööstaaž
 • Andmed praeguse või viimase töökoha kohta sh töö valdkond, amet, peamised tööülesanded, töötamise vorm, lepingu tüüp, erinevate tegevuste tegemine töökohal (nt artiklite lugemine, e-kirjade saatmine, blankettide täitmine), töötasu, organisatsiooni suurus
 • Andmed sotsiaal-demograafilise tausta kohta sh vanus, sugu, sünniriik, vanemate sünniriik, kodused keeled
 • Andmed igapäevaelus kasutatavate oskuste ja tehtavate tegevuste kohta sh arvuti jms digiseadmete kasutamine, artiklite/aruannete/juhendite lugemine, e-riigi teenuste kasutamine
 • Andmed töökeskkonna kohta sh töötavad, iseseisvus töökohal, meeskonnatöö, tagasiside
 • Andmed vastaja hoiakute ja tajutava elukvaliteedi kohta sh vabatahtlik töö, eluga rahulolu, tervisega rahulolu
 • Andmed valimiisiku perekonna kohta sh laste arv, 14-aastasena leibkonnas olnud inimeste arv, vanemate haridus ja töökoht
 • Andmed sotsiaal-emotsionaalsete oskuste kohta sh hinnangud oma püsivusele, emotsionaalsele stabiilsusele, korrahoidmisele, inimeste usaldamine

Registritest päritavad põhiandmed vastanute kohta

 • Andmed praeguse ja endise töökoha kohta
 • Andmed sissetuleku kohta
 • Andmed pere kohta sh abielustaatus, laste arv, vanemate sünniriik
 • Andmed kodakondsuse, päritolu ja elukoha kohta
 • Andmed haridustee kohta
 • Andmed töövõime kohta
 • Andmed saadud toetuste, hüviste ning kindlustuste kohta

Valimiisikute õigused

 • õigus taotleda juurdepääsu enda kohta käivatele isikuandmetele;
 • õigus nõuda andmete parandamist;
 • õigus nõuda andmete kustutamist;
 • õigus piirata isikuandmete töötlemist;
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • õigus, et isiku kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
 • õigus nõusoleku tagasivõtmisele.

Nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb esitada allkirjastatud põhjendatud taotlus aadressile andmekaitse@stat.ee.

Lisaks on valimiisikutel oma isikuandmete väärkasutamise kahtluse korral võimalus kaevata Andmekaitse Inspektsioonile spetsiaalse rikkumisteate vormi kaudu, mis on leitav Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel. Rikkumisteade tuleb saata aadressile info@aki.ee.

Statistikaamet kasutab teiega kontakteerumiseks ja teie isiku kinnitamiseks teie isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, e-postiaadress, telefoninumber, vanus, sugu) Rahvastikuregistrist. Statistikaametil on ligipääs Rahvastikuregistrile riikliku statistika tegemiseks riikliku statistika seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Riikliku statistika tegemiseks kogutud isikuandmete vastutav töötleja on Statistikaamet.

 

Andmete kogumise õiguslik alus

Haridus- ja Teadusministeeriumi õigus teadusuuringute läbiviimiseks tuleneb:

 1. Vabariigi Valitsuse seadus § 58 lg 1: Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on riigi haridus-, teadus-, arhiivi-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine ning sellega seonduvalt alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huvi- ning täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, arhiivinduse, noorsootöö ja erinoorsootöö ja keele valdkondade korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.
 2. Eesti Vabariigi haridusseadus § 6 lg 2 p 9: Haridus-ja Teadusministeerium osaleb riikliku teaduspoliitika elluviimises ja tellib haridusalaseid uurimistöid.
 3. Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus § 5 lg 3: Ministeeriumi põhiülesanded: 3) poliitika mõju analüüsimine, uuringute korraldamine ja statistika koostamine.

Eesti kutsuti PIAACi uuringut läbi viima 17. oktoobril 2008 saabunud OECD kirjaga (AG/2008.646.ma) Haridus- ja Teadusministeeriumile.
Programm „PIAAC-Eesti“ kinnitati 16. veebruaril 2010. a haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 135.

PIAACi uuringu teine laine on kinnitatud haridus- ja teadusministri 8. juuni 2015 käskkirjaga 235 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ elluviimine“.

PIAACi läbiviimine on Täiskasvanuhariduse programmi 2019-2022 tegevuseks nr 2.5.

Andmete edastamine


Küsitlusega kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Isikutel, kes ei ole konfidentsiaalsuslepinguga Haridus- ja Teadusministeeriumi ehk vastutava töötleja PIAACi analüütikud või konfidentsiaalsuslepinguga Statistikaameti töötajad, saavad andmetega töötada vaid Statistikaameti serveris teadlase töölaua teenuse raames vastava lepingu ja konfidentsiaalsuskohustuse sõlmimisel teaduslikul eesmärgil.

Andmete säilitamine ja kustutamine


Kogutud isikandmeid säilitatakse pseudonümiseeritud kujul 20 aastat, et oleks võimalik uuringuga kogutud andmeid võrrelda järgmiste PIAACi uuringute andmetega. Võti pseudonümiseeritud andmete tagasipööramiseks säilitatakse Statistikaametis ning sellele on juurdepääs vaid ühel volitatud töötajal. Teie pseudonümiseeritud andmed pööratakse tagasi isikuandmeteks registritest juurde seotud andmete värskendamiseks, kui see on vajalik teadusuuringu läbiviimiseks. Pärast andmete uuendamist need taas pseudonümiseeritakse.

 

Viimati uuendatud: 29. august 2022