Uuringud ja statistika

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olevate valdkondade statistiliste andmetega saab tutvuda visuaalse haridusstatistika andmebaasis HaridusSilm ning varasemate uuringutega Tartu Ülikooli uuringute andmebaasis Viimaste aastate uuringud on ära toodud allpool.

Rahvusvahelise õpilaste teadmiste ja oskuste uuringu PISA, täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC ja rahvusvahelise õpetajate uuringu TALIS jaoks on eraldi lehed siin alajaotuses.

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi uuringud leiate Kutsekoja OSKA lehelt.


 

 

Uuringute ja analüüside läbiviimine ja tellimine Haridus- ja Teadusministeeriumis

 

Selleks, et toetada teadmistepõhist poliitikakujundamist, tegeletakse Haridus- ja Teadusministeeriumis ja ministeeriumi haldusalas järjepidevalt analüüsimise, uurimise ja hindamistega. Lisaks ministeeriumi analüüsiosakonna ja teiste ekspertide tööle tellitakse vajadusel uuringuid ka väljastpoolt. Uuringute tellimise ja läbiviimise täpsemat kirjeldust vt siit.

Igaks aastaks koostatakse uuringute plaanid, mis sisaldavad nii ministeeriumi enda kui ka haldusala asutuste suuremaid ja mahukamaid uuringuid ja analüüse ning rahvusvahelisi projekte. Aasta-aastalt nihkub rõhuasetus ministeeriumi tellitavate ja koordineeritavate uuringute üldpildis pikemaajaliste ja mahukamate projektide suunas, mis tuginevad ulatuslikul andmekorjel ning usaldusväärsel teaduslikul metoodikal.

2022. aasta uuringute plaan sisaldab rahvusvahelisi ja siseriiklikke uuringuid. Rahvusvahelistest uuringutest, kus Eesti osaleb, leiavad 2022. aastal aset üliõpilaste elu-olu mõõtev EUROSTUDENT uuring, vilistlasuuring EUROGRADUATE, üldhariduses noorte teadmisi ja oskusi mõõtev PISA ja kodanikuhariduse teadmisi mõõtev ICCS uuring, ning täiskasvanute oskusi mõõtev PIAAC uuring. Üldhariduse õpetajate TALIS-e ja alushariduse IELS uuringute uued voorud on ettevalmistamisel.

Siseriiklikest uuringutest on muuhulgas kavas järgmised uuringud: „Õpilase üleminekute toetamine sujuvaks liikumiseks haridustasemete ja -liikide vahel ning tööturule“, „Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus“, „Täienduskoolituste info- ja tagasisidesüsteemi väljaarendamise vajadus“, „Noortevaldkonna töötajate töötingimused“, „Noorte väljakutsed COVID-19 pandeemia ajal“.

Uuringute läbiviimisel on olulisteks partneriteks ülikoolid, kes viivad läbi hariduspoliitika kujundamiseks võtmetähtsusega uurimistööd. Näiteks kestab juba teist aastat Tartu Ülikooli poolt läbiviidav DIGIEFEKT projekt (digiõppematerjalide kasutuse analüüs), ning Tallinna Ülikoolis on alanud projekti õppijast lähtuva õppe ja paindlike õpiteede teemal. Jätkatakse regulaarsete tegevustega, mis aitavad seirata trende ja olukorda haridusmaastiku erinevates aspektides (nt rahuloluküsitlused ning hariduse ja tööturu andmeid siduv iga-aastane „Edukus tööturul“ analüüs).

Oluline lüli uuringute protsessis on 2018. aastal kokkukutsutud rakendusuuringute nõukogu, mille tegevuse eesmärkideks on nii ministeeriumi uuringuvajaduse osas nõu andmine (sh ministeeriumi vastutusalas tehtavate ja tellitavate rakendusuuringute esmaste lähteülesannete hindamine) kui ka soovituste andmine rakendusuuringute läbiviimiseks lähtudes valdkonnas aktuaalsetest ja olulistest uurimissuundadest ja teemadest. Nõukogu on laiapõhjaline ekspertide kogu, mis aitab ministeeriumi vajadused kokku viia sisuliste valdkondade (hariduse, keele, noortepoliitika, teadusarendustegevuse) ekspertteadmisega.

Haridus- ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute nõukogu materjalid:

Uuringute tellimine

Informatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi välja kuulutatud ja korraldatud uuringute riigihangete kohta saate riigihangete registrist, kirjutades väljale "Hankija" "Haridus- ja Teadusministeerium".

Täpsem info: Kersti Kõiv, telefon: 735 0194; e-post: kersti.koiv@hm.ee

 

 

HaridusSilm


HaridusSilm on visuaalne haridusstatistika andmeid koondav keskkond, kust leiate andmeid alus-, üld-, kutse- ja kõrghariduse, teaduse, keelepoliitika, õpetajate palgastatistika ja palju muu kohta.

Keskkond võimaldab kasutajal koostada statistilisi aruandeid ja võrrelda haridusnäitajad talle sobivates lõigetes. Keskkond annab näiteks vastuseid küsimustele kui palju on konkreetses vallas või koolis esimese klassi lapsi või kui palju ühes või teises maakonnas asus põhikoolilõpetajaid mõnes muus maakonnas gümnaasiumiharidust omandama. Võimalik on uurida koolide tausta, võrrelda kui suur osa õppuritest jõudis lõpetamiseni ja kui paljud katkestasid, vaadata õpetajate ja õppejõudude vanuselist jaotust või kvalifikatsiooni andmeid.

 


 


 

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2013-2022 tellitud või läbi viidud uuringud

 

2022

Uuring

Läbiviija

Valdkond

Läbivad teemad    
Eesti noortevaldkonna tulevikustsenaariumid aastaks 2030 Poliitikauuringute Keskus Praxis noored
Kutse- ja kõrgharidusõppe lõpetanute edukus tööturul 2021. aastal: statistiline ülevaade HTM kutseharidus, kõrgharidus, tööturg

Haridus- ja Teadusministeeriumi tulemusvaldkonna „Tark ja tegus rahvas“ 2021. aasta tulemusaruanne

HTM haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid

Haridus- ja Teadusministeeriumi tulemusvaldkonna „Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus“ 2021. aasta tulemusaruanne 

HTM haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid

Haridus- ja Teadusministeeriumi tulemusvaldkonna „Eesti keel ja eestlus“ 2021. aasta tulemusaruanne

HTM haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid

Haridus- ja Teadusministeeriumi tulemusvaldkonna „Riigivalitsemine“ (Rahvusarhiiv) 2021. aasta tulemusaruanne

HTM haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid

Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade analüüs (2021. aasta tulemusaruannete lisa)

HTM haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid
Üldharidus    
5. klasside õpilaste ujumise algõpetuse õpitulemuse saavutamise analüüs MTÜ Eesti Ujumisliit, Spordikoolituse ja -teabe Sihtasutus üldharidus, õpilaste ujumisoskused
Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste tõhusus ning haridusasutuste kogemused nende rakendamisel, lõpparuanne SA Poliitikauuringute Keskus Praxis üldharidus, kooliturvalisus

2021

Uuring

Läbiviija

Valdkond

Läbivad teemad    
Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis: regionaalne valmistumine demograafiliseks muutusteks, raport, lühikokkuvõte OECD koolivõrk, üldharidus, kutseharidus
Kutse- ja kõrgharidusõppe lõpetanute edukus tööturul 2019. ja 2020. aastal: statistiline ülevaade HTM kutseharidus, kõrgharidus
Mikrokvalifikatsioonide kasutuselevõtmise võimalused Eesti haridus- ja kutsesüsteemis rahvusvahelisele praktikale toetudes MTÜ Balti Uuringute Instituut kutseharidus, kõrgharidus, täienduskoolitus, elukestev õpe, individuaalne õpitee
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020. aasta tulemusaruanne HTM  
Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade 2020. a arengukavade täitmise analüüs HTM haridus, teadus, noored, keel,
strateegilised eesmärgid ja indikaatorid
Haridusstatistika käsiraamat 2021 HTM, Statistikaamet haridusstatistika
Keel    
Mitmekeelsus, esimese ja teise keele omandamine. Peamistest teooriatest, uuringutulemustest ja õpetamismeetoditest
Kirjandusülevaade
lühikokkuvõte
Tallinna Ülikool keel
Gümnaasiumilõpetaja eesti ja võõrkeele oskust mõjutavad tegurid. Riigieksamitulemuste analüüs registriandmete põhjal HTM keel, üldharidus
Eesti kõrgkoolide õppekeel EHISe andmetel HTM keel, õppekeel, keelepoliitika, kõrgharidus, eesti keel, inglise keel, rahvusvahelistumine
Alusharidus    
Pilootprojekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" küsitluste kokkuvõte Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut keel, alusharidus, põhiharidus
Üldharidus    
"Lapsevanema soovil koduõppe valik ja korraldus" uuring Civitta Eesti AS üldharidus, koolivõrk
Valitud Euroopa riikide keskharidussüsteemi analüüs HTM keskharidus, keskharidussüsteemid, Euroopa riigid
Eriolukorrast tingitud distantsõppe kogemused ja mõju Eesti üldharidussüsteemile, vahearuanne, raport Tallinna Ülikool üldharidus, distantsõpe
Põhikooli riikliku õppekava muudatusettepanekute katsetamine 2019/2020. õppeaastal. Lõpparuanne. Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool üldharidus
"Õpilaste arengu ja koolivahetuse toetamine erinevat tüüpi põhikoolides" uuring Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE üldharidus, koolivõrk
Koolide võrdlus rahulolu ja õppimist mõjutavate tegurite põhjal koolide suurusgruppide
lõikes 2021. aasta riikliku rahuloluküsitluse andmetel
HTM koolivõrk
Kutseharidus    
Eriolukorrast tingitud distantsõppe kogemused ja mõju kutseharidusele, raport Tallinna Ülikool kutseharidus, distantsõpe
Kõrgharidus    
Kõrghariduse kulumudeli väljatöötamine ja piloteerimine, LISA: Andmete kogumise metoodika Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR kõrgharidus

Eurostudent VII: fookus Eesti üliõpilaste vaimsel tervisel; kokkuvõteSocial and Economic Conditions of Student Life in Europe. EUROSTUDENT VII Synopsis of Indicators 2018–2021; Flexible pathways into and within higher education. EUROSTUDENT VII Thematic ReviewThe social dimension of student life in the European Higher Education Area in 2019

Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool kõrgharidus, vaimne tervis
Noored    
Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused noorte, eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning vajadused nende võimaluste arendamiseks; uuringut tutvustavad slaidid MTÜ Balti Uuringute Instituut noored, noorsootöö, sotsiaalne kaasatus, tõrjutus
Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga 2020; uuringut tuvustavad slaidid MTÜ Balti Uuringute Instituut, HeiVäl OÜ noored, rahulolu, noorsootöö
Covid-19 mõjud projekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus" noorte püsi- ja projektlaagritele Eesti Uuringukeskus OÜ

noored

Õpetajad    
Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus 2021 uuringuaruanne Eesti Uuringukeskus OÜ õpetajaameti kuvand, ühiskondlik staatus
Õpetajahariduse õpiteed. Praktikaaruanne Hanna-Liis Kaarlõp õpetajaamet, õpetajaharidus

2020

Uuring

Läbiviija

Valdkond

Läbivad teemad
Ettevõtlusõppe rakendamine üld-, kutse- ja kõrghariduses Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Ülikool üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus, ettevõtlusõpe
Kutse- ja kõrgharidusõpingud lõpetanute edukus tööturul 2018 HTM kutseharidus, kõrgharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta tulemusaruanne HTM  
Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade 2019. a arengukavade täitmise analüüs HTM haridus, teadus, noored, keel,
strateegilised eesmärgid ja indikaatorid
Alusharidus
OECD rahvusvahelise alushariduse ja laste heaolu uuringu (IELS) tulemused Eestis OECD koostöös HTMi, SA Innove ja
Tallinna Ülikooliga
alusharidus
OECD rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring (IELS): tulemuste kokkuvõte OECD koostöös HTMi, SA Innove ja
Tallinna Ülikooliga
alusharidus
IELS: Early Learning and Child Well-being in Estonia (OECD, inglise keeles) OECD koostöös HTMi, SA Innove ja
Tallinna Ülikooliga
alusharidus
Early Learning and Child Well-being: A Study of Five-year-Olds in England, Estonia, and the United States (OECD, inglise keeles) OECD koostöös HTMi, SA Innove ja
Tallinna Ülikooliga
alusharidus
Kõrgharidus
Toetuse andmise tingimused „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ vahehindamine
 
HTM kõrgharidus
Katkestamine ja väljalangemine kõrghariduses 2011/12‒2018/19 HTM kõrgharidus
Eesti kõrgkoolide 2016.-2018. aasta vilistlaste uuring Ernst & Young Baltic AS kõrgharidus, rahulolu
EUROSTUDENT VII: Eesti lühiülevaade SA Poliitikauuringute Keskus Praxis kõrgharidus
Täiskasvanuharidus
Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad maakonniti Statistikaamet täiskasvanuharidus, elukestev õpe
Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad HTM täiskasvanuharidus, kõrgharidus, kutseharidus, elukestev õpe, üldharidus
Õpetajad
Üldhariduskoolide õpetajate spetsialiseerumise kaardistamine HTM õpetajate karjäär, üldharidus

2019

Uuring

Läbiviija

Valdkond

Läbivad teemad
Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas Tartu Ülikool ja Poliitikauuringute Keskus Praxis kõrgharidus, teadus
Kutse- ja kõrgharidusõpingud lõpetanute edukus tööturul: terviktekst, andmetabelid (2017), andmetabelid (2018) Haridus- ja Teadusministeeirum kutseharidus, kõrgharidus, tööturg
Elukestva õppe strateegia vahehindamine: aruannelühikokkuvõte, järeldused ja soovitused. Teemalehed: õpetaja ja õpikäsituskoolivõrgu korrastaminedigipööretäiskasvanuharidus SA Poliitikauuringute Keskus Praxis
Rakendusuuringute Keskus CentAR
täiskasvanuharidus, elukestev õpe, õpetaja, õpikäsitus, koolivõrk, digipööre
OECD EAG 2019. Terviktekst, eestikeelne kokkuvõte, kõrgharidussüsteemide võrdlev analüüs, pressikonverentsi jaotusmaterjal, minister Mailis Repsi slaididOECD analüütiku Camila Lima de Moraes’i slaidid OECD haridusindikaatorid, alusharidus, üldharidus, kutseharidus, täiskasvanuharidus, kõrgharidus, õpetajad, koolivõrk
Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade 2018. a arengukavade täitmise analüüs (pikk versioon, kokkuvõte) HTM haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. aasta tulemusaruanne HTM  
Üldharidus
Üldhariduskoolide õpetajaskonna tööalane liikuvus ja karjääriteed EHISe andmetel HTM õpetajad, õpetajakoolitus, üldharidus
Andekad Eesti hariduses HTM üldharidus, haridusteede valikud
Gümnaasiumi matemaatika ainekava rakendumise uuring Ernst & Young Baltic AS ainekavad, gümnaasiumi riiklik õppekava, matemaatika
Kutseharidus
Ülevaade kutsehariduse katkestamisest 2005 - 2017 HTM kutseharidus
Rahulolu kutseharidusega 2017. aasta rahulolu-uuringu andmetel, raport HTM kutseharidus, rahulolu
Background report for OECD on vocational education and training (VET) in Estonia (OECD Eesti kutsehariduse ülevaate taustaraport) HTM kutseharidussüsteem, kutseharidusasutused, õppurid ja lõpetajad
Töökohapõhise õppe lõpetajate uuring Kantar Emor töökohapõhine õpe, rahulolu, PRÕM
Organisatsioonipoolsete juhendajate rahulolu kutsehariduse praktikakorraldusega Rakendusuuringute Keskus CentAR õpipoisiõpe, tööandjate rahulolu, PRÕM
Täiskasvanuharidus    
Kutsekeskharidusõpe keskhariduse täiskasvanutele - võimaluste ja/või soovi puudus? Uuringu aruanne, lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles
 
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis täiskasvanuharidus, madala haridusega täiskasvanud, kutsekeskharidus, kutseharidus
Teadus    
Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi rahvusvahelise hindamise raport Raport valmis Eesti riigi initsiatiivil, Teadus- ja Arendusnõukogu tellimusel ning Euroopa Komisjoni toel teadus, rahastamine
Noored    
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava meetme "Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu" eesmärgipärasuse ja tulemuslikkuse vahehindamine: lõpparuanne, esitlus Civitta Eesti AS noored, noorsootöö

2018

Uuring

Läbiviija

Valdkond

Läbivad teemad
Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA rakendamise analüüs. Raport ja lühiaruanne SA Poliitikauuringute Keskus Praxis OSKA, kutseharidus, kõrgharidus, tööturg, koolituspakkumised
Eesti jätkusuutlik areng: kutsehariduse ja kõrghariduse stsenaariumid aastateks 2020-2035. Analüütiline dokument ja lühikokkuvõte. Ene Grauberg haridusstsenaariumid, kutseharidus, kõrgharidus
OECD EAG 2018. Terviktekst, Eesti faktileht

Eesti pressikonverentsi slaidid

OECD haridusindikaatorid, alusharidus, üldharidus, kutseharidus, täiskasvanuharidus, kõrgharidus, õpetajad, koolivõrk
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta aastaanalüüs
HTMi valdkondade arengukavade 2017. aasta tulemusaruanded (pikk versioon, kokkuvõte) ning HTMi 2017. aasta aastaanalüüside kokkuvõte HTM haridus, teadus, noored, keel, EÕS eesmärgid ja indikaatorid
Õpetajakoolituse lõpetanud ja alustavad õpetajad EHISe andmetel HTM õpetajad, õpetajakoolitus, üldharidus, alusharidus, kutseharidus
Mis mõjutab keskhariduseni jõudmist Eestis? Analüüs EHISe andmetel HTM üldharidus, kutseharidus, haridusteede valikud, hariduslikud lõhed
Õpingutega jätkamine pärast üldkeskharidust HTM üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus, haridusteede valikud, hariduslikud lõhed
Kutse- ja kõrgharidusõpingud lõpetanute edukus tööturul 2016 HTM kõrgharidus, kutseharidus, töötasud
Noored
Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga Tartu Ülikool noored, noorsootöö, rahulolu
19-26-aastaste noorte noorsootöös osalemise motivatsioon Tartu Ülikooli RAKE noored, noorsootöö, huviharidus, ajakasutus, NEET-noored
Kõrgharidus
Õppekeel Eesti kõrghariduses
Lõppraport ja lühiülevaade
Rakendusuuringute Keskus CentAR kõrgharidus, keel

Vajaduspõhine õppetoetus ja selle mõju kõrgkooliõpingutele
Analüüsi täistekst ja lühiraport

HTM õppetoetused
Kutseharidus
Kutsehariduse maine üldhariduskoolide õpilaste, õpetajate ning lapsevanemate seas Accaro Solutions OÜ kutseharidus, maine, rahulolu
Eesti kutseõppeasutuste tugisüsteemide analüüs: olukorra kaardistus, võimalused ja väljakutsed tugisüsteemi rakendamisel katkestamise ennetusmeetmena SA Poliitikauuringute Keskus Praxis kutseharidus, tugiteenused, katkestamine

Õpetajad

+1 eesti keele õpetaja vajadusuuring Ida-Virumaa koolides. Pilootuuringu aruanne Tartu Ülikool Narva kolledž venekeelne kool; eesti keele õpe Ida-Virumaal; põhiharidus
CD õpetaja pedagoogiliste teadmiste (ITEL) pilootuuringu  Eesti raport Tallinna Ülikool; Tartu Ülikool õpetajakoolitus; üldharidus; pedagoogilised teadmised
Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Eurydice raporti eestikeelne lühikokkuvõte. Eurydice õpetajate karjäär, toetamine
Üldharidus    
Kuidas õppida koos? Liitgümnaasiumide õpilaste väärtushinnangud, hoiakud ja hakkamasaamise strateegiad mitmekeelses ja mitmekultuurilises koolis Tartu Ülikool Narva kolledž liitgümnaasiumid; 60/40 õpe; venekeelne õpe; mitmekultuuriline haridus
Lihtsustatud õppekava ja põhikooli riikliku õppekava võrdlev analüüs Tartu Ülikool haridusuuenduskeskus õppekava; lihtsustatud õppekava; kaasav haridus
Lühianalüüs alusharidusest: osalus, kasulikkus, keelsus HTM alusharidus; keeleõpe; lasteaiaõpetajad
IKT vahendite õppetöös kasutamise mõju: kirjanduse ülevaade HTM IKT õppetöös, digitaalne õppevara

Eesti üldhariduskoolides kasutatavad hindamissüsteemid

Tartu Ülikool RAKE hindamissüsteemid, kujundav hindamine, muutuv õpikäsitus
Eesti ja vene õppekeelega koolide 15-aastaste õpilaste teadmiste ja oskuste erinevuse põhjuste analüüs Tartu Ülikool õpitulemused, PISA, venekeelne kool, õpihoiakud
Keel
Õppekeel Eesti kõrgkoolides EHISe andmetel HTM eesti keel; kõrgharidus; rahvusvahelistumine; õppekavad

2017

Uuring

Läbiviija

Valdkond

IEA Rahvusvaheline Kodanikuhariduse Uuring ICCS 2016. Uuringu raport Tallinna Ülikool kodanikuharidus, noored

IEA Rahvusvaheline Kodanikuhariduse Uuring  ICCS 2016. Lühikokkuvõte

Tallinna Ülikool kodanikuharidus, noored
HTM aasta-analüüs

HTM aasta-analüüsi kokkuvõte: Eesti hariduse viis tugevust

Haridus- ja Teadusministeerium  
Head oskused Haridus- ja Teadusministeerium oskused, üldharidus
Õpetajate palgakasv Haridus- ja Teadusministeerium õpetajad
Osalus noorsootöös Haridus- ja Teadusministeerium noored, noorsootöö
LTT erialadel õppimine Eesti kõrghariduses Haridus- ja Teadusministeerium kõrgharidus, LTT, IKT
Välisüliõpilased Eesti kõrghariduses Haridus- ja Teadusministeerium välisüliõpilased, kõrgharidus
Edukus tööturul Haridus- ja Teadusministeerium tööturg, kutseharidus, kõrgharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkonna arengukavade 2016. aasta tulemusaruanded Haridus- ja Teadusministeerium EÕS, programmid
Õpikäsituse lühikokkuvõte HTM, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool EÕS, koolikultuur
Projekti "Õpikäsituse profiil" uuringutulemuste raport Tallinna Ülikool muutuv õpikäsitus, koolirõõm, õpetajate heaolu, tulemuslikkus
Erasmus+ programmi rakendamise vahehindamine Eestis KPMG Baltics OÜ Erasmus+; õpiränne; noored; kõrgharidus; kutseharidus; üldharidus
Kõrgharidus
Eesti kõrgkoolide 2015. aasta vilistlaste uuring Ernst & Young Baltic AS kõrgharidus; rahulolu
Eesti üliõpilaste eluolu 2016: rahvusvahelise üliõpilaste uuringu EUROSTUDENT VI Eesti analüüs SA Poliitikauuringute Keskus Praxis kõrgharidus; üliõpilaste sotsiaal-majanduslik taust; üliõpilaste töötamine
Õppe- ja karjäärinõustamise programm
Õppe- ja karjäärinõustamise programmi vahehindamine. Lõpparuanne. Civitta Eesti AS EÕS; haridustugiteenused; õppenõustamine; karjäärinõustamine
Õppe- ja karjäärinõustamise programmi vahehindamine. Tehniline aruanne. Civitta Eesti AS; Norstat Eesti AS haridustugiteenused; õppenõustamine; karjäärinõustamine
Keel
Eesti keeleseisund Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE;  Balti Uuringute Instituut eesti keel ja keeleõpe, võõrkeelte õpe
Keelehoiakute uuring Turu-uuringute AS eesti keel, võõrkeeleõpe, keele funktsioonid
Võõrkeelte oskuse roll tööturul Liis Simmul võõrkeeled, oskused, tööturg
Täiskasvanuharidus

Välisriikide kogemus madala haridustasemega täiskasvanutetasemekoolitusse tagasitoomisel ja nn teise võimaluse hariduse korraldamisel

Technopolis Group täiskasvanuharidus, teise ringi haridus, madala haridustasemega täiskasvanud, elukestev õpe
Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus
Üldharidus
Eestisse tagasi pöörduvate perede laste õppima asumine Civitta Eesti AS tagasipöördujad; kohanemine; alusharidus; üldharidus
Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas Balti Uuringute Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus inimõiguste haridus, õppekavad, haridusprogrammid
Teadus
Increased coherence and openness of European Union research and innovation partnerships Technopolis Group EL partnerlused; Horisont 2020
Participation in ERA and Baltic Sea RDI Initiatives and Activities: Analysis and Policy Implications for Widening Participation of Strong and Moderate Innovators Tartu Ülikool Baltic Science Network (BSN), TAI poliitika, teadustööalane partnerlus ja laienemine
Eesti doktorite karjääritee ja seda mõjutavad tegurid (RITA 4 projekti uuring) Tartu Ülikool doktorid; akadeemiline karjäär; karjääritee mudeld; TAI poliitika seire
Kutseharidus
Eesti kutseõppe 2015.-2016. aasta vilistlaste uuring Ernst & Young Baltic AS ​rahulolu, kutsehariduse vilistlased

2016

Uuring

Läbiviija

Valdkond

OECD Education Policy Outlook: Estonia OECD hariduspoliitika; haridussüsteem
Hariduse rahulolu mõõtmine: kontseptsioon, mõõtevahendi kirjeldus ja küsimustikud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE rahulolu mõõtmine; alusharidus; üldharidus; kõrgharidus; kutseharidus; täiskasvanuharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüsi kokkuvõte Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; kutseharidus; kõrgharidus; täiskasvanuharidus; teadus; õpetaja; keel; noored;
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: õpetajaameti atraktiivsus Haridus- ja Teadusministeerium õpetaja; üldharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: eesti keelest erineva emakeelega põhikooli lõpetajate eesti keele oskus Haridus- ja Teadusministeerium keel; üldharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: täiskasvanute osalus elukestvas õppes Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanud; elukestev õpe
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: soolised lõhed hariduses Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; kutseharidus; kõrgharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: põhikoolijärgsed haridusvalikud Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; kutseharidus;
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: madala haridustasemega noored Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; noored; kutseharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: võrdne ligipääs kvaliteetsele haridusele ja tõhus hariduskorraldus. Koolivõrk ja erakoolide rahastamine Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; koolivõrk
Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkonna arengukavade 2015. a tulemusaruanded Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; kutseharidus; kõrgharidus; täiskasvanuharidus; teadus; õpetaja; keel; noored; arhiivindus
OECD Reviews of School Resources: Estonia OECD ressursikasutus koolides; üldharidus; alusharidus; kutseharidus
OECD ülevaated haridussüsteemi ressurssidest: Eesti (eestikeelne kokkuvõte) OECD ressursikasutus koolides; üldharidus; alusharidus; kutseharidus
Kutseharidus
Töökohapõhise õppe korraldusmudelite rakendamine kutsehariduses Tartu Ülikool kutseharidus; töökohapõhine õpe
Analüüs: Kutse- ja kõrghariduse omandanute edukus tööturul Haridus- ja Teadusministeerium kutseharidus; kõrgharidus; haridus ja tööturg
Täiskasvanuharidus
Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus; elukestev õpe
Õpetajad
Õpetajate tööaja kasutuse ja töö lisatasustamise praktikate uuring Ernst & Young Baltic AS õpetajad; üldharidus; õpetajate tööaeg

Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus 2016

TNS Emor

õpetajad; õpetajaamet

Noortevaldkond
2015. aastal noorsootöös osalevate noorte rahulolu
noorsootööga
Haridus- ja Teadusministeerium noored
Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös

Balti Uuringute Instituut;
e-Riigi Akadeemia

noored, IKT
Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE noored, huviharidus
Üldharidus
Erinevate OECD riikide hindamis- ja tagasisidestamissüsteemide analüüs Rootsi, Taani, Hollandi, Austraalia, Inglismaa ja Šotimaa näitel Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus hindamissüsteem; õppimist toetav tagasiside
Muutunud õpikäsituse rakendamise ja selleks erinevate valikute pakkumise seire korraldamine, sh gümnaasiumis valikkursuste rakendamise osas Tartu Ülikool, Haridusuuenduskeskus valikkursused, õpikäsitus
Teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” ja teiste läbivate teemade rakendamine üldhariduses.
Lõppraport, kokkuvõtted eesti ja inglise keeles
Tartu Ülikool läbivad teemad; keskkond ja jätkusuutlik areng
Õpikäsitus: teooriad, uurimused, mõõtmine. Analüütiline ülevaade Tallinna Ülikool õpikäsitus
Süstemaatiline kirjanduse ülevaade õpikäsituse nüüdisaegsuse hindamiseks sobivate mõõtvahendite leidmiseks Tartu Ülikool õpikäsitus
Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus Rakendusuuringute Keskus CENTAR hariduslik erivajadus, HEV

2015

Uuring                     

  Läbiviija 

 Valdkond

Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaanalüüs

Aastaanalüüsi kokkuvõte

Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; kutseharidus; kõrgharidus; täiskasvanuharidus; teadus; õpetaja; keel; noored; arhiivindus
Üldharidus    
Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine Tallinna Ülikool üldharidus; põhiharidus;

Harjumaa koolivõrgu analüüs riigigümnaasiumite rajamiseks perioodil 2015-2023

Analüüsi kokkuvõte

Geomedia üldharidus; koolivõrk

Eesti põhikooliõpilaste koduse õpikoormuse uuring 2013-2015;
Lisa 1. 2. klassi andmestik
Lisa 2. 7. klassi andmestik

Tallinna Ülikool õpikoormus; kodutööd; õpihoiakud; õpimotivatsioon
Õpetajad    

Õpetajate täiendusõppe vajadused

Balti Uuringute Instituut õpetajad          
Eesti üldhariduskooli juhi ning tema asetäitja õppealal tööülesanded ning nende täitmisega kaasnev stress Tartu Ülikool koolijuht; õppealajuhataja; üldharidus
Õpetaja lähtetoetuse mõju uuring Eesti Uuringukeskus OÜ õpetajate lähtetoetus
Kõrgharidus    
Vajaduspõhise õppetoetuse uuring SA Poliitikauuringute Keskus Praxis õppetoetused; kõrgharidus
Tallinna Ülikooli katkestajate uuring Tallinna Ülikool õpingute katkestamine
Õpingute katkestamise põhjused ja õpingutega jätkamise motivatsioon Tallinna Tehnikaülikool õpingute katksetamine
Kõrghariduse katkestajad Eestis: oskused ja positsioon tööturul Tallinna Ülikool õpingute katkestamine
Haridustee valikud ning õpingute katkestamise asjaolud Eesti kõrghariduses Tartu Ülikool haridustee valikud; õpingute katkestamine
Keel    
Analüüs eesti keele õppe tõhustamisest põhikoolis Haridus- ja Teadusministeerium keel; üldharidus
Kõrgkoolide üliõpilaste eesti keele oskuse tase Tartu Ülikool keel; kõrgharidus
Eesti, Läti, Leedu, Soome, Iirimaa ja Kanada riigikeeleõppe võrdlev uuring Tartu Ülikool keel; keeleõpe
Teadus    
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 täitmise analüüs

Tartu Ülikool; Tallinna Tehnikaülikool

teadus; Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 2007-2013
Analüüs Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raporti soovituste rakendamiseks Haridus- ja Teadusministeerium teadus; kõrgharidus
Täiskasvanuharidus    
Infotöötlusoskuste roll soolise ja keelelise palgalõhe selgitamisel Eestis - PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 4 Haridus- ja Teadusministeerium PIAAC; oskused ja palgalõhe
Tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuste tase ja IKT kasutus Eesti elanike hulgas - PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 5 Tartu Ülikool PIAAC; probleemilahendusoskus
Haridus ja oskused - PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 6 Haridus- ja Teadusministeerium PIAAC; täiskasvanuoskused
Oskuste ja hariduse mittevastavuse mõõtmine Eestis PIAACi andmete baasil - PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 7 Haridus- ja Teadusministeerium PIAAC; oskuste ja hariduse mittevastavus
Täiskasvanute oskused, nende kasutamine ja kasulikkus Eestis. PIAAC uuringu temaatiliste aruannete kokkuvõtted Haridus- ja Teadusministeerium PIAAC; täiskasvanuharidus
Adult skills: their use and usefulness in Estonia. Summaries of thematic reports on the PIAAC study Ministry of Education and Research PIAAC; adult skills


2014

Uuring

Läbiviija

Valdkond

Üldharidus    
Eesti õpilaste probleemilahendusoskus: PISA 2012 arvutipõhise probleemilahendustesti tulemused Tallinna Ülikool

põhiharidus; PISA

Õppimist toetava hindamise arendustöö aruanne Tartu Ülikool üldharidus; hindamine
Eesti põhikooli - ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020 SA Poliitikauuringute Keskus Praxis üldharidus; koolivõrk
Rahvusvaheline vaade õpetamisele ja õppimisele. OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2013 tulemused SA Innove TALIS; õpetamine
Projekt Üldpädevused ja nende hindamine "Ülevaade projektist ja mõningaid 7.-9. klasside uurimuse tulemusi" Tallinna Ülikool üldpädevused
Kõrgharidus ja teadus    
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" täitmise lõpparuanne Haridus- ja Teadusministeerium teadus; Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 2007-2013
Kõrgkooliõpingute katkestamise põhjused ja ennetamise võimalused Euroopa Liidu riikide näitel Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE kõrgharidus
Uuring 1.1 Intellektuaalomandi (IO) süsteem ja IO roll väikeriigi T&A&I süsteemis, võrdlev situatsiooni  kaardistamine ja eeluuring Tartu Ülikool teadus; arendustegevus; innovatsioon
Detsentraliseeritud konkurentsipõhise teadusrahastuse mõju
finantsjuhtimisele Eesti ülikoolides
Tallinna Tehnikaülikool teadus; kõrgkoolid
Doktoriõppe tulemuslikkuse analüüs Tartu Ülikool teadus; doktoriõpe
Eesti teadus- ja arendusasutuste juhtimismustrid Tartu Ülikool teadus; arendustegevus
Ettevõtlusdoktorantuuri (Industrial PhD) koostööprogramm Tartu Ülikool teadus; ettevõtlus; doktoriõpe
Eesti teadusfinantseerimise instrumendid ja teaduse
rakendatavus majanduses: poliitikaanalüüs tänase TAI süsteemi väljakutsetest ja võimalustest
Tallinna Tehnikaülikool teadus
Nutika spetsialiseerumise võimalused ja väljakutsed Eestis teadus-, arendus- ja innovatsioonipoliitika kujundamisel ja juhtimisel 2014-2020 Tallinna Tehnikaülikool teadus; innovatsioon
Teadlase karjäär: Eesti rahvusvahelises taustsüsteemis Tartu Ülikool; Estonian Business School teadus; teadlased
Üliõpilaskandidaatide valikuid mõjutavad tegurid kõrghariduse esimesel astmel sisseastumise infosüsteemi (SAIS) andmete põhjal 2014. aastal Tartu Ülikool kõrgharidus
Eesti kõrgkoolide 2012. aasta vilistlaste uuring OÜ Cumulus Consulting kõrgharidus
Täiskasvanuharidus    
Põhi- ja keskhariduseta täiskasvanute tasemeharidusse tagasitoomise toetamine Rakendusuuringute Keskus CENTAR täiskasvanuharidus
Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad
maakonniti
Haridus- ja Teadusministeerium: Statistikaamet; SA Poliitikauuringute Keskus Praxis täiskasvanuharidus
Oskused ja elukestev õpe: Kellelt ja mida on Eestil oskuste parandamiseks õppida? PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 2 Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut elukestev õpe; täiskasvanuharidus
Oskuste kasulikkus tööturul PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 1 Rakendusuuringute Keskus CENTAR; SA Poliitikauuringute Keskus Praxis täiskasvanuharidus, tööturg
Keeleoskusest PIAAC uuringu baasil Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus; keeleoskus
Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad - 2014 Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus
Infotöötlusoskuste tipus ja mahajääjad Eestis PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 3 Rakendusuuringute Keskus CENTAR; SA Poliitikauuringute Keskus Praxis täiskasvanuharidus
Keel    
Muukeelne laps Eesti koolis: Jätkuuuring Tallinna Ülikool muukeelsed lapsed, keelekümblus, akadeemiline edasijõudmine koolis, sotsiaalne kohanemine koolis
Arvamusi ja hinnanguid riigikeele õppe korraldamise kohta vene õppekeelega koolides Tartu Ülikool keel
Noored    
Eesti kohalike omavalitsuste kaardistus laste ja noorte tõrjutusriski kontekstis. I osa Haridus- ja Teadusministeerium noored, sotsiaalne tõrjutus

2013

Uuring

Läbiviija

Valdkond

Üldharidus    
Uusimmigrantõpilaste akadeemiline ja sotsiaalne toimetulek Eesti üldhariduskoolis MindPark üldharidus; lõimimine; immigratsioon
Eesti õpilaste PISA 2009 IKT-alased küsimuste vastused vihjavad kasutamata ressurssidele koolides Innove põhiharidus; PISA; infotehnoloogia
PISA 2012 Eesti tulemused Haridus- ja Teadusministeerium; SA Innove põhiharidus; PISA
Õpetajate oskused PIAAC andmete baasil Haridus- ja Teadusministeerium PIAAC; õpetajad
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine SA Poliitikauuringute Keskus Praxis üldharidus; noored; tõukefondid
Põhikooli matemaatika ainekavade võrdlus: Eesti võrrelduna Bulgaaria, Inglismaa, Ontario (Kanada), Singapuri ja Uus-Meremaaga Tartu Ülikool üldharidus; põhikool;
ainekavad
Kakskeelne õpe vene õppekeelega koolis Tallinna Ülikool üldharidus; keel
Kutseharidus    
Kutsehariduse valdkonna statistika põhinäitajad 2012/2013. õppeaastal Haridus- ja Teadusministeerium kutseharidus
Kutseharidus ja muutuv tööturg SA Poliitikauuringute Keskus Praxis kutseharidus; tööturg
Kõrgharidus ja teadus    
Õppejõudude ja teadustöötajate töölepingute sõlmimise ja töö kvaliteedi hindamise praktika analüüs Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE kõrgharidus; õppejõud
Strateegiline juhtimine ülikoolides Tartu Ülikool teadus; kõrgkoolid
Eesti teaduse rahastamise rahvusvaheline võrdlevanalüüs Tartu Ülikool teadus
Ettevõtete ja teadusasutuste koostöö eripärad Tartu Ülikool teadus; ettevõtlus; doktoriõpe
TIPS alamuuring 4.2. “Ülikoolide ja ettevõtete koostöö
organisatsiooniline baas ja barjäärid”  - Praktikavaldkonna uuring
Tartu Ülikool teadus; ettevõtlus; kõrgkoolid;
Nõudluspoolne innovatsioonipoliitika Eestis: sekkumise loogika, meetmed ja piirangud Tallinna Tehnikaülikool teadus; innovatsioon
Teaduse-arendustegevuse ja innovatsiooni indikaatorid Eesti
innovatsiooni- ja teaduspoliitikas: senine praktika ja poliitikasoovitused
Tartu Ülikool teadus; arendustegevus;
innovatsioon;
Täiskasvanuharidus    
Täiskasvanute oskused Eestis ja maailmas - PIAAC uuringu esmased tulemused Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus; PIAAC
Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus
Elukestva õppe finantseerimise praktikate ülevaade Rakendusuuringute Keskus CENTAR täiskasvanuharidus; elukestev õpe
Noortevaldkond    
Alaealiste komisjonid Eestis 2012. aastal - statistiline ülevaade EHIS-e andmete põhjal Eesti Noorsootöö Keskus; Haridus- ja Teadusministeerium alaealised; alaealiste komisjonid
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine SA Poliitikauuringute Keskus Praxis üldharidus; noored; tõukefondid

 

Teemad: 
Viimati uuendatud: 14. oktoober 2022