Noorsootöö ja huviharidus

Noorsootöö, huviharidus ja -tegevus toetavad 7—26-aastaste noorte mitmekülgset arengut ning võimaldavad tegeleda neile huvi pakkuvate tegevustega, sotsialiseeruda teiste omaealiste noortega, õppida eesti keelt ja kohaneda seeläbi paremini eluga Eestis

Noorsootöö, huvihariduse ja -tegevuse peamiseks korraldustasandiks on kohalik omavalitsus, kellel on kõige parem ülevaade sellest, milliseid võimalusi omavalitsuse territooriumil pakutakse. Lapse või noore huvidest lähtuvalt arutatakse erinevaid osalemisvõimalusi tutvumisvestlusel koos lapsevanema ja kohaliku omavalitsuse esindajaga.

Kohaliku omavalitsuse toel registreeritakse koolikohustuslikud lapsed ja noored Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) konkreetse kooli nimekirja, mis annab riigi tasandil ülevaate noorte paiknemisest piirkonniti. Noorsootöös ja huvitegevuses osalemine ei eelda EHISe registreeringut, kuid see on oluline, et riik saaks pearaha alusel hüvitada omavalitsustele Ukrainast pärit noorte osalemisega tekkivad kulud. Loe rohkem siit.

Noorte sujuvamaks sisse elamiseks haridussüsteemi soovitame tungivalt kohalikul omavalitsusel kasutada oma piirkonna üldhariduse- ja noortevaldkonna lõimimise võimalusi. See tähendab, et noorte õppe individualiseerimiseks rakendatakse erinevaid paindlikke õppevorme, sealhulgas viiakse õpet läbi koostöös piirkonna huviharidus- ja noorsootöö partneritega noortekeskuses, huvikoolis ja mujal. Allolevas tabelis on toodud ülevaade erinevatest noorsootöös, huvihariduses ja -tegevuses osalemise võimalustest.

 

Noorsootöös ja huvihariduses osalemise võimalused

 

Koolis toimuv noorsootöö ja huvitegevus

Üldhariduskoolides ja kutsekoolis toimuvad tegevused, mis toetavad kooli õppekava, eesti keele õpet, põhinevad tunnivälisel tegevusel ja on noorele vabatahtlikud. Noorsootööd ja huvitegevust koolis korraldavad kooli huvijuht, kooli õpilasesindus, huviringide juhendajad.

Uuel tulijal soovitame uurida omavalitsusest ja ka koolist, millised on võimalused tegeleda tunnivälise tegevusega. 

Huvikoolid

Huvikoolid pakuvad huviharidust mitmetel huvialadel, sealhulgas sport, kunst, muusika, tants, tehnika ja loodus. Huvikoolis õppimine on tasuline ning selle eest tasuvad nii omavalitsused kui lapsevanemad.

Uuel tulijal soovitame omavalitsusest uurida, millised on huvihariduses osalemise võimalused ning kuidas toetab omavalitsus noore õppimist huvikoolis.

Noortekeskused

Noortekeskused pakuvad noortele mitmekülgseid tegutsemisvõimalusi. Enamus Eesti noortekeskuseid tegutseb avatud noorsootöö põhimõtetel. See tähendab, et noortekeskuses saavad vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored ning tegevused lähtuvad noorte huvidest ja vajadustest ning on noortele tasuta. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on valmis olema abiks noortekeskuseid puudutava info jagamisel ning julgustame vajadusel nendega ühendust võtma.

Uuel tulijal soovitame omavalitsusest uurida, milline on asukohale lähim noortekeskus ja teha koos lapse või noorega esimene tutvumiskäik noortekeskusesse. 

Noortelaagrid

Noortelaagrid pakuvad noortele võimalust veeta suve või koolivaheaega tervislikult ja sisukalt. Täpsem info asub siin.

Uuel tulijal soovitame omavalitsusest uurida, millised on noorte võimalused osaleda laagritegevuses. 

Malevad

Malevas osalemise kaudu saavad noored töökogemust ning teadmisi töötamisega kaasnevatest õigustest ja kohustusest, aga ka karjääriplaneerimisest. Täpsem info asub siin.

Uuel tulijal soovitame omavalitsusest uurida, kas sel suvel viiakse läbi malevategevusi ja kuidas on võimalik tegevustest osa saada. 

Noorteühingud  

Noorteühingud on organisatsioonid, mille liikmeteks on noored ise ja mis pakuvad noorsootöös osalemise võimalusi. Eesti Noorteühenduste Liit on koondanud info rahvusvaheliselt tegutsevatest organisatsioonidest. Info kodulehel täieneb ja lisandumas on organisatsioone, kes rahvusvahelist mõõdet omamata on valmis ukraina noori kaasama ja/või korraldavad neile tegevusi. 

Uuel tulijal soovitame omavalitsusest uurida kohapeal tegutsevate noorteühingute kohta ning külastada ENL kodulehte. 

 

Viimati uuendatud: 13. juuli 2022