Evalveerimine

  • Teadus- ja arendustegevuse evalveerimine on teadus- ja arendustegevuse välishindamine, mis viiakse läbi kas korralise evalveerimisena teadus- ja arendusasutuse vastava teadus- ja arendustegevuse valdkonna taseme hindamiseks või sihtevalveerimisena teaduspoliitika kujundamiseks ning teadus- ja arendustegevuse korraldamiseks vajaliku teabe saamiseks.

Sihtevalveerimine

Sihtevalveerimisi korraldatakse kas teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamiseks; või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks. Sihtevalveerimise teema, osalejad, läbiviijad, täpsem korraldus ja oodatavad tulemused võivad olla erinevad iga sihtevalveerimise puhul ja need kinnitab haridus- ja teadusminister iga kord eraldi käskkirjaga. Sihtevalveerimisel osalevad teadus- ja arendusasutused, mille teadus- ja arendustegevust on sihtevalveerimisele eelnenud aastal riigieelarvest finantseeritud. Sihtevalveerimised 2013. aastal:

  • Energeetikaalaste uuringute sihtevalveerimine
  • Ehitusteaduste sihtevalveerimine

Läbiviidud sihtevalveerimiste raportid on leitavad Eesti Teadusagentuuri kodulehelt

Korraline evalveerimine

Korralise evalveerimise eesmärk on hinnata teadus- ja arendusasutuse vastava teadus- ja arendustegevuse valdkonna teadus- ja arendustegevuse taset ning selle aluseks võetakse vastava valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumid. Haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatakse 3-16-liikmeline välisekspertidest koosnev hindamiskomisjon, kes annab hinnangu evalveeritavas teadus- ja arendustegevuse valdkonnas tegutsevate asutuste teadus- ja arendustegevusele. Haridus- ja teadusminister kinnitab hindamiskomisjoni põhjendatud ettepaneku alusel korralise evalveerimise otsuse evalveerida teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas positiivselt või negatiivselt. Positiivse otsuse kehtivusaeg on seitse aastat ja see annab asutusele õiguse taotleda:

  • teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses sätestatud alustel oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest;
  • doktoriõppe avamist õppe aluseks olevas teadusvaldkonnas ülikooliseaduses sätestatud alustel.

Teadus- ja arendusasutuste korraline evalveerimine viidi läbi 2010. aastal.

Teadus- ja arendusasutuste korraline evalveerimine viidi läbi 2017. aastal. Seotud dokumendid on leitavad Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.

Otsused 2010. aasta korralise evalveerimise kohta on leitavad Eesti Teadusagentuur kodulehelt

 

 

Viimati uuendatud: 6. oktoober 2017