Baasfinantseerimine ja tippkeskused

Baasfinantseerimine

Baasfinantseerimine on teadus- ja arendustegevuse finantseerimine teadus- ja arendusasutuste strateegiliste arengueesmärkide realiseerimiseks, sealhulgas riigisiseste ja -väliste projektide kaasfinantseerimiseks, uute uurimissuundade avamiseks ning infrastruktuuri investeerimiseks.

Baasfinantseerimine suurendab teadus- ja arendusasutuste initsiatiivi ja vastutust oma teadus- ja arendustegevuse planeerimisel, võimaldab keskenduda senisest enam põhitegevusele ning saavutada paremaid tulemusi. Baasfinantseerimine aitab tagada finantseerimise stabiilsust ning suurendab teadusasutuste kindlustunnet.

Hindamiskriteeriumid

Baasfinantseerimist eraldatakse teadus- ja arendusasutustele, mille teadus- ja arendustegevust on positiivselt evalveeritud. Riigieelarvest ette nähtud vahendid eraldatakse baasfinantseerimise kogumahust 95%, arvestades seejuures eelneva kolme aasta teadus- ja arendustegevuse tulemusi.

Baasfinantseerimise määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:

 • kõrgetasemeliste publikatsioonide arv rahvusvahelist tunnustust omavates ajakirjades, kõrgetasemeliste teadusmonograafiate ja monograafia peatükkide arv ning teadus- ja arendusasutusele kuuluvate patentide ja patenditaotluste arv (40%);
 • teadus- ja arendustegevuse finantseerimise maht (teadus- ja arendustegevusega otseselt seotud grandid ja lepingud, tulud litsentside müügist ja patentidest) finantsaruannete alusel (50%);
 • asutuse osalus doktoriõppes (10%).

Baasfinantseerimisele riigieelarves ette nähtud vahendite kogumahust 5% eraldatakse rahvusteaduste täiendavaks toetamiseks.

Taotlemine ja aruandlus

Baasfinantseerimise mahu määramise alusandmeid (välja arvatud artiklid ja patendid) esitavad teadus- ja arendusasutused (välja arvatud ülikoolide struktuuriüksused) Haridus- ja Teadusministeeriumile või ministeeriumi poolt selleks volitatud juriidilisele isikule või asutusele baasfinantseerimise jaotuse kinnitamisele eelneva aasta 1. oktoobriks.

Teadus- ja arendusasutusele eraldatud baasfinantseerimise kasutamise kohta esitab teadus- ja arendusasutus Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt baasfinantseerimise eraldamisele järgneva aasta 15. veebruariks aruande vastavalt baasfinantseerimise määruse lisas neli toodud vormile ja aruande seletuskirja.

Haridus- ja teadusministri määrus "Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord"

Teaduse tippkeskused

Euroopa struktuurivahenditest perioodil 2014-2020 toetatava tegevuse “Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks” üldeesmärgiks on Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetussummaks on planeeritud ligikaudu 41,2 miljonit eurot. Maksimumtoetus ühe projekti kohta on kuni 6 miljonit eurot ning omaosalus vähemalt 5%.

Meetme rakendamisel toetatakse tippkeskusega otseselt seotud tegevusi nagu alus- ja rakendusuuringud ja arendustegevus; teadus- ja arendustegevuse jaoks vajalike väikevahendite ja aparatuuri soetamine ja kaasajastamine; teadlaste koolitamine ja järelkasvu toetamisega seotud tegevused; tippkeskusega seotud riigisisest ja rahvusvahelist koostööd; innovaatiliste ideede väljatöötamist ja testimist ning teadustegevuse tulemuste levitamist ja populariseerimist.

Teaduse tippkeskused aastatel 2008-2015

Teaduse tippkeskused aastatel 2011-2015

Teaduse tippkeskused aastatel 2014-2020

 • Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes, toetuse saaja Eesti Maaülikool, keskuse juht Ülo Niinemets
 • Tume universum, toetuse saaja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Insitituut, keskuse juht Martti Raidal
 • Kontrollitud korrastatus kvant- ja nanomaterjalides, toetuse saaja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Insitituut, keskuse juht Urmas Nagel
 • Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja muundamise süsteemidele, toetuse saaja Tartu Ülikool, keskuse juht Enn Lust
 • Genoomika ja siirdemeditsiini tippkeskus, toetuse saaja Tartu Ülikool, keskuse juht Andres Metspalu
 • Molekulaarse rakutehnoloogia tippkeskus, toetuse saaja Tartu Ülikool, keskuse juht Tanel Tenson
 • Eesti-uuringute Tippkeskus, toetuse saaja Eesti Kirjandusmuuseum, keskuse juht Mare Kõiva
 • Teadmistepõhise ehituse tippkeskus, toetuse saaja Tallinna Tehnikaülikool, keskuse juht Jarek Kurnitski
 • IT Tippkeskus EXCITE, toetuse saaja Tallinna Tehnikaülikool, keskuse juht Maarja Kruusmaa

Kontaktid ja täiendav info toetatud programmide kohta asub Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel

 

Viimati uuendatud: 5. juuni 2020