Teadus

Haridus- ja Teadusministeerium vastutab haridus- ja teaduspoliitika planeerimise, koordineerimise, täideviimise ja järelevalve eest ning korraldab teadus- ja arendusasutuste evalveerimist. Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade osas ning Eesti teaduspoliitika kujundamise küsimustes nõustab haridus- ja teadusministrit teaduspoliitika komisjon

Eesti teadus- ja arenduspoliitilised otsused võtab vastu Riigikogu Vabariigi Valitsuse poolt koostatud määruste ja seaduste alusel. Teaduse- ja arendustegevuse korralduse alused sätestab teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus Vabariigi Valitsust nõustab tema tegevuses Teadus- ja Arendusnõukogu

Aastatel 2014-2020 lähtub Eesti teadus- ja arendustegevuse kujundamisel teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegiast "Teadmistepõhine Eesti", mis on Riigikogus heaks kiidetud 22. jaanuaril 2014. Kui senistes strateegiates on keskendutud eelkõige teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni võimekuse arendamisele, siis nüüdne strateegia seab eesmärgiks loodud potentsiaali kasutamise Eesti arengu ja majanduskasvu heaks. Prioriteetide seadmisel on aluseks uus, nutika spetsialiseerumise metoodika.

Strateegia rakendusplaan kiideti heaks Vabariigi Valitsuse korraldusega ja määratleb strateegia elluviimise tegevused, asutuste vastutuse ning rahalised ressursid aastateks 2014-2017. Varasemast rohkem suunatakse tähelepanu teadlaste järelkasvu tagamisse ning rahvusvahelistumisse. Varasemast suurem rõhk on valdkondlike ministeeriumite tellitava teadustegevuse laiendamisel.

Haridus- ja teadusministri määrusega on kehtestatud Eesti teadus- ja arendustegevuse valdkondlik jaotus:

 • loodusteadused;
 • tehnika ja tehnoloogia;
 • arsti- ja terviseteadused;
 • põllumajandusteadused ja veterinaaria;
 • sotsiaalteadused;
 • humanitaarteadused ja kunstid.

Lisaks teadus- ja arendusasutustele ning ülikoolidele on Haridus- ja Teadusministeeriumi partneriteks teadus- ja arendustegevuse valdkonnas teised ministeeriumid, Eesti Teaduste Akadeemia ning sihtasutused Eesti Teadusagentuur ja Archimedes. Informatsioon Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta on koondatud Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS). Infosüsteem on ühtlasi kanal erinevate taotluste esitamiseks ning esitatud taotluste läbivaatamiseks ja taotluste ning projektide aruannete kinnitamiseks.

 

Rahastamine
 

     Eesti teadus-ja arendustegevuse rahastamise
     instrumendid:

 • baasfinantseerimine
 • uurimistoetused
 • teadus- ja arendustegevuse sihttoetused
 • muud teadus- ja arendustegevuse rahastamise meetmed

 

 

        Euroopa Liidu rahvusvahelise teaduskoostöö programmid
        ja partnerlused:

 • ühised tehnoloogiaalgatused (JTI)
 • avaliku ja erasektori lepingulised partnerlused
 • artikkel 185-l põhinevad ühisprogrammid
 • teadusuuringute ühise kavandamise algatused (JPI)
 • teadmis- ja innovatsioonikogukonnad (KIC)
 • ERANet koostöövõrgustikud
 • Euroopa teaduse ja tehnikaalane koostöö (COST)
 • ettevõtete konkurentsivõime programm (COSME)  

Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse rahastamise instrumendid võtab kokku programm Horisont 2020, samuti pöörab Euroopa Liit väga palju tähelepanu rahvusvahelisele koostööle nii avaliku kui erasektori partnerlustena. Euroopa Liidu teaduspoliitikast

Täpsemalt teaduse rahastamisest

 

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm

Programmiga seatakse valdkonna arengusuunad ning panustatakse strateegia "Teadmistepõhine Eesti 2014-2020" ellu viimisesse.

 

 

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmi üldeesmärk on luua soodsad tingimused  tootlikkuse  ja  elatustaseme  kasvuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja arenguks.

Programmi viiakse ellu meetmete abil:

 • Teaduse kõrge taseme ja mitmekesisuse kindlustamine
 • Teadus- ja arendustegevuse ning innovatiooni ühiskondliku ja majandusliku kasu suurendamine
 • Majandusstruktuuri muutev teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon lähtub nutikast spetsialiseerumisest
 • Eesti  osaluse  ja  nähtavuse suurendamine  rahvusvahelises  teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alases koostöös
 

Teadus- ja arendusasutused

 

Teadus- ja arendusasutuste korraline evalveerimine viidi läbi 2017. aastal. Teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregister asub Eesti Teadusinfosüsteemis.

 

 

Viimati uuendatud: 25. mai 2022