Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA eesmärgiks on muuta nähtavaks ja väärtustada kõiki inimese teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist.

VÕTA on protsess, mille kaudu on võimalik läbi elu erinevatel viisidel õpitut ametlikult tunnustada.  Tunnustamine võib toimuda nii õppeasutuse juures õppekava täitmisel kui ka kutse omistamise kaudu.

Varasema õpi- ja töökogemuse hindamine on väljakutse nii inimesele kui õppeasutusele.
Kogemuse hindamisel tuleb selgelt eristada kogemust ja sellest õpitut - see tähendab, et oluline ei ole töötatud aastate arv või ametikoht, vaid see, mida inimene selle kogemuse kaudu on omandanud, mida ta teab ja oskab. Seega nõuab varem õpitu hindamine inimeselt valmisolekut ja oskust oma kogemusi ning neist õpitut põhjalikult analüüsida.

Õppeasutuselt eeldab varasemate õpi- ja töökogemuse arvestamine arusaama sellest, et õppimine ei toimu vaid formaalhariduses, vaid on ajas jätkuv ning hõlmab ka mitteformaalset ja informaalset õppimist. Õppeasutused peavad olema valmis tunnustama väljaspool formaalharidust omandatud teadmisi ja oskusi võrdväärsetena formaalhariduses omandatud õpitulemustega. Lisaks tuleb õppeasutustel kokku leppida VÕTA protseduurides ja reeglites ning olla valmis igale inimesele individuaalselt lähenema.

VÕTA võimaluste kasutamise kohta õpingute alustamisel või jätkamisel konkreetses kõrgkoolis või kutsekoolis leiab rohkem infot haridusportaalist ja huvipakkuva õppeasutuse kodulehelt. Kutse omistamise võimaluste kohta annab teavet SA Kutsekoja veebilehekülg.

VÕTAt saab kasutada:

 • sisseastumisel õppeasutuse poolt seatud vastuvõtutingimuste täitmisel;
 • poolelijäänud õpingute jätkamiseks;
 • õppekava vahetamiseks;
 • õppekava täitmisel;
 • kutse omistamiseks.
 

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;
 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;
 • töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

Seejuures on kõige olulisem varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga.

 

VÕTA on kasulik õppijale, sest:

 • võimaldab keskenduda uute teadmiste ja oskuste omandamisele, vältides juba õpitu kordamist;
 • võimaldab vähendada õppekava läbimisele kuluvat aega;
 • soodustab teooria ja praktika vaheliste seoste tekkimist;
 • suurendab motivatsioon elukestvaks õppeks;
 • muudab nähtavaks omandatud oskused ja teadmised, suurendab seeläbi enesehinnangut ning annab personaalse rahulolu.
 

VÕTA on kasulik õppeasutusele, sest:

 • toetab täiskasvanud õppijate arvu suurenemist;
 • erineva tausta ja kogemustega õppijad rikastavad kaasõppijaid, koolitajaid ja kogu õppeprotsessi;
 • soodustab koostööd erinevate haridusasutuste vahel.
   

 

Viimati uuendatud: 16. mai 2022