Välisvahendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktuurivahendid 2014 - 2020

Euroopa Liit soovib tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut, et tõsta Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. Seetõttu jagatakse liikmesriikidele toetust Euroopa Liidu struktuurifondidest, mida pakuvad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF)ja Ühtekuuluvusfond (ÜF).

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse panustatakse EL toetuste ja riigi vahenditega perioodil 2014-2020 kokku 815 miljonit eurot, millest 693 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidult ning 122 miljonit eurot Eesti riigilt ja toetuse saajatelt.
Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatavad tegevused on minister heaks kiitnud toetuse andmise tingimustes, millega saab tutvuda struktuurifondide kodulehel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala toetusi vahendavad hariduse-, noorte- ja keelevaldkonnas SA Innove struktuuritoetuste agentuur ning teaduse- ja arendustegevuse valdkonnas SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur

Kõikide käimasoleva perioodi Euroopa Liidu toetusi reguleerivate õigusaktidega ja toetatavate tegevustega saab tutvuda struktuurifondide veebilehel

Struktuurivahendid 2021 - 2027

Sellele lehele hakkame koondame infot uue programmiperioodi struktuurivahendite ja nende kasutamise kohta. 

Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetused

Haridus- ja Teadusministeerium osaleb kolme projekti rakendamisel. Iga projekti eelarve on 1 742 870 eurot (toetus + riiklik kaasfinantseering).
1. projekt: Nutikad lahendused noorsootöös
 
Toetuse andmise eesmärk on suurendada ning kasvatada kohalike omavalitsuste võimalusi ja võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamises.


Toetuse andmise tulemusena töötatakse välja ja/või võetakse kasutusele nutikad noorsootöö lahendused, mis panustavad riiklikesse noortepoliitika eesmärkidesse, sh noorte arvamusega arvestamine ja osaluse arendamine, sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ning noorsootööteenuste ja noorteinfo kättesaadavuse ja ligipääsetavuse tagamine.

 

Toetatavad tegevused on:

 • Nutikate noorsootöö lahenduste välja töötamine. Välja töötatavad innovatiivsed metoodikad ja infotehnoloogilised lahendused peavad põhinema noorte tegelikel huvidel ja vajadustel ning olema loodud koostöös noortega. Toetatakse nii olemasolevate lahenduste edasiarendamist või Eesti oludele kohandamist kui ka uute lahenduste välja töötamist. Uute lahenduste välja töötamine on lubatud ainult juhul kui need ei dubleeri riiklike olemasolevaid lahendusi või nende erisus olemasolevatest on ammendavalt põhjendatud. Välja töötatud lahendused ja nende edasiarendused peavad olema projekti eesmärgist tulenevalt kasutusel vähemalt 3 aastat pärast projektitegevuste lõppemist.
 • Arendustöö kohalike omavalitsuste ja noortevaldkonna organisatsioonide võimekuse kasvatamiseks ja nutikate noorsootöö lahenduste kasutuselevõtu juurutamiseks. Arendustöö hulka kuuluvad koolitused, koostöö- ja võrgustikukohtumised ja seminarid.
 • Noorsootöötajatele suunatud tegevused, mis kasvatavad nende võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamisel. Tegevuste hulka võivad kuuluda koolitused, koostöö- ja võrgustikukohtumised ja seminarid partneritega. Noortele ja teistele asjakohastele  osapooltele suunatud teavitustegevused.
2. projekt: Kutsevaliku õppekava rakendamine kutseõppeasutustes
 
Toetuse andmise eesmärk on toetada sujuvaid üleminekuid ühelt haridustasemelt teisele või teadlikumalt tööturule sisenemiseks (pikem perspektiiv – madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamine ühiskonnas).

Toetuse sihtrühmaks on põhikooli ja gümnaasiumi katkestanud, NEET noored (noored, kes ei õpi ega tööta), haridusliku erivajadusega või muu kodukeelega noored, kes vajavad elukutse või edasise õpitee valikuks täiendavat tuge (ja on jõudnud kutseõppeasutusse)
 
Sisutegevusena rakendatakse kutseõppeasutustes kutsevaliku õppekava, mis keskendub võtmepädevuste arendamisele, oma tugevuste tundmaõppimisele ning selle pinnalt toetatakse karjäärivaliku tegemist. Kutsevaliku õppekava oluliseks osaks on erinevate erialade ja valdkondade tutvustamine praktilise tegevuse kaudu (nt vaatluspraktika ettevõttes, vabatahtlik töö või praktiline töö kooli praktikalaborites). Õppekava on individualiseeritud ning tugineb iga õppija võimetele ja vajadustele.
3. projekt: „Local Development and Poverty Reduction“
 

Programmioperaatoriks (rakendusasutus) on nimetatud Sotsiaalministeerium, kes viib programmi ellu koos Justiitsministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Norra doonorpartneritega.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevused projektis on seotud integreeritud tugiteenuste pakkumise ja uuenduslike kohaliku tasandi teenuste/programmide arendamisega riskigruppidesse kuuluvatele noortele haridussüsteemist väljalangemise vältimiseks. Kohalikud omavalitsused saavad toetust taotleda omavalitsuste üleste integreeritud tugivõrgustike mudelite väljatöötamiseks ja olemasolevate kohandamiseks (kokku 15 projekti). Sellele lisaks on võimalik taotleda vahendeid pilootprojektide jaoks ehk kuidas loodud või juba olemasolev mudel töötab (juhtumipõhine). Kokku 75 juhtumipõhist raportit, väljatöötatud mudeli alusel.

Toetatud projektid

 
Projekti nimi: EHIS2 (Eesti hariduse infosüsteem versioon 2) II etapp

 

 • Projekti lühikirjeldus ja eesmärk: Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS2) kui terviku arendusprojekti peamiseks eesmärgiks on asendada olemasolev tehnoloogiliselt vananenud infosüsteem efektiivsema ja jätkusuutlikuma teenuspõhise tarkvaraga. Projekt on jaotatud kuueks alamprojektiks ja tegemist on teise alamprojektiga (EHIS2 II etapp), mille käigus luuakse õppeasutuste haldamisega seotud funktsionaalsus (õppeasutuse loomine, üldandmed, lisaandmed, hoonete andmed), tegevusnäitajate esitamine ja vajalikud X-tee teenused. Projekti läbiviimist on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja riiklikust kaasfinantseeringust. Valdkond, millesse projekt panustab on „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs) (2014-2020.12.3.1)“.

 • Projekti periood: 08.09.2020 - 07.11.2021
 • Riigihange: projekti läbiviimiseks korraldati riigihange nr. 200171.
 • Projekti maksumus: 498 462,72 EUR, mis koosneb 85% EL regionaalarengu fondist ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.
Projekti nimi: EHIS2 (Eesti hariduse infosüsteem versioon 2) 1 etapp

 

 • Projekti lühikirjeldus ja eesmärk: Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS2) kui terviku arendusprojekti peamiseks eesmärgiks on asendada olemasolev tehnoloogiliselt vananenud infosüsteem efektiivsema ja jätkusuutlikuma teenuspõhise tarkvaraga. Projekt on jaotatud kuueks alamprojektiks ja tegemist on esimese alamprojektiga (EHIS2 1 etapp), mille käigus luuakse uue infosüsteemi arhitektuur, baasraamistik, teenused lõpudokumentide kontrollimiseks ja uus EHISe avalik vaade. Projekti läbiviimist on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja riiklikust kaasfinantseeringust. Valdkond, millesse projekt panustab on „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine - 21.03.2018-01.03.2021“.
 • Projekti periood: 01.03.2019 – 28.02.2020
 • Riigihange: projekti läbiviimiseks korraldati riigihange nr. 200171
 • Projekti maksumus: 346 091,52 EUR, millest välisabi 300 000 EUR ja omafinantseering 46 091,52 EUR.
Projekti nimi: Elektroonsete kutse-ja lõputunnistuste ärianalüüs

 

 • Projekti lühikirjeldus ja eesmärk: Elektroonsete kutse-ja lõputunnistuste ärianalüüsi eesmärk on kirjeldada nõuded, äriprotsessid, õigusaktide muutmise vajadused ning tehniline lahendus, mille põhjal on võimalik üle minna elektroonsetele tunnistustele (e-tunnistustele). Ärianalüüs aitab läbi mõelda, kas ja millisel kujul on kõige mõistlikum juurutada paberivaba tunnistuste korraldus, pidades silmas avaliku e-teenuse kasutajakesksust, kuluefektiivsust, nutikust, terviklikkust ja jätkusuutlikkust. Projekti läbiviimist on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF). Valdkond, millesse projekt panustab on „2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“.
 • Projekti periood: 06.06.2018 – 31.12.2018
 • Riigihange: projekti läbiviimiseks korraldati riigihange nr. 197183
 • Projekti maksumus: 57 816 EUR (48 180 EUR käibemaksuta), millest välisabi 38 080 EUR ja omafinantseering 19 736 EUR.
 • Projekti tulemuse leiab siit.
Projekti nimi: EHIS koosvõime analüüs

 

 • Projekti lühikirjeldus ja eesmärk: EHIS koosvõime analüüsi eesmärk on määratleda probleemid, mis takistavad Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) ja temaga seotud andmekogude ja teenuste ning kasutajate koosvõime väljaarendamist ning tuua välja võimalikud lahendused koosvõime suurendamiseks, et parandada avaliku teenuse kasutajamugavust ning andmete kvaliteeti, vähendada andmete esitamisega seotud kulusid ning soodustada EHISe andmete kasutamist. Projekti läbiviimist on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF). Valdkond, millesse projekt panustab on „2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“.
 • Projekti periood: 22.01.2016 – 21.08.2016
 • Riigihange: projekti läbiviimiseks korraldati riigihange nr. 168599
 • Projekti maksumus: 42 120 EUR (35 100 EUR käibemaksuta), millest välisabi 35 802 EUR ja omafinantseering 6 318 EUR.
 • Projekti tulemuse leiate siit.
 
 Tulemusvaldkond
 Valdkondlik arengukava/strateegia
 Programm
 Toetuse andmise tingimused
 

HARIDUS

Elukestva õppe strateegia 2020

Programm pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid

Digipöörde programm

Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm

Koolivõrgu programm

Õppe- ja karjäärinõustamiseprogramm/ TAT

Üldharidusprogramm

Kutseharidusprogramm

Kõrgharidusprogramm

Täiskasvanu-hariduse programm

NOORED

Noortevaldkonna ametikava 2014-2015

Noortevaldkonna programm

TEADUS

TAI strateegia 2014-2020

Teadus-ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm

EESTI KEEL

Eesti keele arengukava 2014-2017

Keeleprogramm

 

 

Viimati uuendatud: 31. detsember 2020