Sa oled siin

Strateegiliste partnerite nimetamine ja rahastamine

Hetkel aktuaalne

 

2021. aastal töötati koostöös partneritega välja uus pikaajaline strateegilise partnerluse süsteem, mille raames valiti partnerid aastateks 2022-2024.

Uuendatud süsteemi eesmärk on jõuda avatud ja võrdsetel alustel toimuva partnerluseni, mis on seotud ministeeriumi prioriteetidega. Prioriteedid on omakorda valitud vastavalt uue perioodi arengukavadele (Haridusvaldkonna arengukava, Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava, Noortevaldkonna arengukava, Eesti keele arengukava). Vastavalt prioriteetidele luuakse avatud taotlusvoorud, kuhu kõigil ühingutel on võrdsetel alustel võimalik oma taotlus esitada. Partnerlussuhete ja ootuste paremaks juhtimiseks jagunevad strateegilised partnerid poliitika kujundajateks ning poliitika elluviijateks. Uuendatud süsteemi eesmärgiks on muuta ka taotlemise ja aruandlusega seonduv protsess osapoolte jaoks lihtsamini hallatavaks.

Perioodi 2022-2024 strateegiliste partnerite valik toimus läbipaistvalt avaliku koostöökutse kaudu. Kõikidel ühendustel oli võimalik koostöökutsele reageerida ning esitada oma taotlus. Ühtsete hindamispõhimõtete alusel valis ministeerium strateegilised partnerid, kellele määratakse tegevustoetus kogu perioodiks ehk üldjuhul kolmeks aastaks. 2022. aastal toetati strateegilisi partnereid kokku üle 3,9 miljoni euroga. 

Protsessi käigus korrastati ka üldist taotluste toetamise süsteemi ning strateegilise partnerluse protsessiväliseid taotlusi ministeeriumis enam ei menetleta. See tähendab, et alates 2022. aastast enam üksikuid taotlusi ei rahastata. Riigieelarvelise toetuse andmise korraga saab tutvuda siin.

Juhul, kui ministeeriumil tekib võimalus ja vajadus avada mõnes valdkonnas taotlusvoor, anname sellest märku kodulehel. Järgmine üldine strateegiliste partnerite kutsung (perioodiks 2025-2027) avatakse 2024. aastal. Vahepealsel perioodil partnereid ei muudeta, et tagada partneriteks valitud ühingutele kindlustunne tegevuste kavandamiseks ja stabiilsus pikemaks perioodiks.   

Strateegilise partnerlusega seonduv infovahetus toimub ennekõike läbi taotluste keskkonna. Strateegiliste partnerite nimetamise põhimõtteid, tegevustoetuse saamiseks esitatavaid nõudeid, tegevustoetuse määramise ja andmise tingimusi, aruandlust ning partnerluse lõppemise aluseid reguleerib:

Strateegilised partnerid perioodil 2022-2024


Perioodiks 2022–2024 kutsus ministeerium strateegilisteks partneriteks ühinguid, kes on valmis panustama ministeeriumi 2022-2024 valitud prioriteetidesse:

 • Haridus- ja noortevaldkonna professionaalide järelkasv ja jätkusuutlikkus;
 • Teaduspõhine haridussüsteemi väljakutsete lahendamine ja paindlik haridussüsteem;
 • Hariduse ja teadussüsteemi kooskõla suurendamine ühiskonna vajadustega;
 • Kvaliteetne eestikeelne haridus ja keeletehnoloogia arendamine

2022-2024 taotlusvoorude raames laekus väga palju sisukaid koostööpakkumisi nii poliitika kujundamise kui ka elluviimise partnerluseks (loe lähemalt siit). Tutvu ministeeriumi strateegiliste partneritega perioodiks 2022-2024 siin.

Strateegiline partner on:

 • avatud taotlusvooru tulemusel nimetatud (üldjuhul) katus- või esindusorganisatsioon, kelle tegevus on üleriigiline ja koondab mitut sama valdkonna organisatsiooni ning kes panustab haridus-, teadus-, noorte- ja/või keelevaldkonna poliitika kujundamisse, seaduseloome ja arengudokumentide väljatöötamisse ning muutmisse, osaledes sh valdkondlikes töögruppides

JA/VÕI

 • avatud taotlusvooru tulemusel nimetatud organisatsioon, kes panustab üleriigiliselt poliitikate elluviimisesse.

Üldinfo partnerluse kohta:

 • Partnerlussuhe kestab üldjuhul kolm aastat.
 • Ministeerium ja strateegiline partner lepivad enne partnerlusperioodi teise ja kolmanda aasta algust kokku tulevase perioodi täpse tegevuskava.
 • Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta vahearuande iga eelarveaasta kohta e-keskkonna kaudu hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks. Lõpparuanne esitatakse toetuse pärast partnerlusperioodi lõppu.

 

 

Partnerid poliitika kujundamisel

 

Partnerluse eesmärgiks on kaasata võimekad partnerid poliitika kujundamisel ja õigusloomes kaasarääkimiseks, uute arengukavade sekkumismeetmete kujundamiseks ning ministeeriumi nõustamiseks kõigis konkreetse partneri huvirühma puudutavates küsimustes. Partneri toetussumma on 10 000 eurot aastas.

Strateegilised partnerid poliitika kujundamisel 2022-2024, kes panustavad ministeeriumi üleselt prioriteetide saavutamisse:

 1. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
 2. Eesti Haridustöötajate Liit
 3. Eesti Huvikoolide Liit
 4. Eesti Karjäärinõustajate Ühing
 5. Eesti Koolijuhtide Ühendus
 6. Eesti Koolispordi Liit
 7. Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit
 8. Eesti Kunstikoolide Liit
 9. Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing
 10. Eesti Lasteaednike Liit
 11. Eesti Lastevanemate Liit
 12. Eesti Muusikakoolide Liit
 13. Eesti Noorsootöötajate Kogu
 14. Eesti Noorte Teaduste Akadeemia
 15. Eesti Noorteühenduste Liit
 16. Eesti Rahvaülikoolide Liit
 17. Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

18. Eesti Teadushuvihariduse Liit
19. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
20. Eesti Vabaharidusliit
21. Eesti Õpetajate Liit
22. Eesti Õpilasesinduste Liit
23. Eesti Üliõpilaskondade Liit
24. MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool
25. MTÜ EdTech Estonia
26. MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus
27. MTÜ Eesti Erahuvialakoolide Liit
28. MTÜ Eesti Haridusfoorum
29. MTÜ Eesti Talendikeskus
30. MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
31. Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu
32. Rektorite Nõukogu
33. Tugispetsialistide esindusorganisatsioonid, sh Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus, Eesti Logopeedide Ühing ja Eesti Eripedagoogide Liit

 

Partnerid poliitika elluviimisel


Poliitika elluviimise partnerluse eesmärk on leida asjatundlikud ja võimekad partnerid tegevuste läbiviimiseks, mis on välja valitud prioriteetsete tegevustena arengukavade elluviimiseks. Tegevustoetuse summa on iga partneri puhul erinev vastavalt taotlusele ja vooru tulemustele, sõltudes konkreetsetest tegevustest ja riigieelarve võimalustest.

Haakuvalt prioriteetide fookustega kutsuti strateegilisteks partneriteks organisatsioone, kes on valmis panustama üldharidus- ja kutsekoolidele asendusõpetajate teenuse kättesaadavaks muutmisse Covid-kriisi tingimustes; õpetajate järelkasvu soodustamisse; õpilaste üldpädevuste arendamisse eelkõige digi- ja roheoskuste valdkonnas; noorte huvihariduse arendamisse ja koostöö suurendamisse; noorte võimestamisse noorte ühistegevuste kaudu; kiusamise ennetamisse ja vähendamisse ning vaimse tervise toetamisse haridusasutustes. Keelepoliitika elluviimiseks valiti strateegilised partnerid eesti keele maine ja staatust tugevdavateks tegevusteks ning keeleõppe toetamiseks.

Suunatud pakkumised tehti noorsootöö ühingutele noorsootöö arendamise tegevusteks; kõrgkoolide ühendustele infovahetuse kindlustamiseks kõrgkoolide, riiklike ja rahvusvaheliste andmekogude vahel ning õpetajate ühenduste katusorganisatsioonile metoodilise ja õppevara oskusteabe vahendamiseks, õpetajate võrgustikeüleseks koostööks ning õpetajate professionaalse arengu toetamiseks.

 

Strateegilised partnerite toetatavad rakendustegevused taotlusvoorude lõikes

Kiusamise ennetamine ja vähendamine ning vaimse tervise tulemuslik toetamine haridusasutustes

Lastekaitse Liit: "Kiusamisest vabaks!" programmi läbiviimine vähemalt 500 lasteaias, 69 hoius/sõimerühmas ning 163 koolis; haridusasutuste mitmekülgne toetamine materjalide, koolituste, konsultatsioonide jm abil, pannes eraldi fookuse ka koolijuhtidele; programmi tulemuslikkuse hindamine;  Koolirahu võrgustiku eestvedamine.

SA Kiusamisvaba Kool: KiVa programmi elluviimine vähemalt 108 koolis; spetsialistide professionaalse arengu toetamine; koolidele mentortoe ning materjalide tagamine; programmi tulemuslikkuse hindamine; koostöö edendamine koolipidajatega; kiusamise probleemistiku tõstatamine avalikkuse suunal.

MTÜ Vaikuseminutid: programmi "Heaolu loov kool ja lasteaed" jätkamine ja tulemuslikkuse hindamine; koolituste läbiviimine nii õpetajatele kui ka noortele vaimse tervise edendamise toetamiseks; teavitustöö vaimse tervise probleemide ennetamiseks; õpetajatele enesejuhtimise oskuste kursuste korraldamine koostöös kohalike omavalitsustega.

Nooretühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (TORE): tugiõpilasprogrammi elluviimine; mentortoe, koolituste ning materjalide tagamine koolidele; programmi tulemuslikkuse hindamine.

MTÜ Peaasjad: veebipõhise vaimse tervise toetamise tervikliku lähenemise mudeli ja töövahendi väljatöötamine Eesti koolidele ning piloteerimine koolides; tegevuse mõju hindamine; toe tagamine koolidele mudeli rakendamisel; vaimse tervise ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamise parimate praktikate kaardistamine; tunnikavade loomine teemade integreerimiseks aineõpesse ja sellekohase koolituse pakkumine õpetajatele.

Eesti Õpilasesinduste Liit: kiusamisennetuse konverentsi korraldamine õpilastele; Kiusamisvaba haridustee koalitsiooni veebilehe haldamine.

Eesti Koolipsühholoogide Ühing: koolipsühholoogide nõuandeliini tagamine.

Üldpädevuste, eelistatuna digi- ja roheoskuste arengu toetamine kooskõlas riiklike õppekavadega üldhariduskoolides

MTÜ Mondo: UNESCO ühendkoolide võrgustiku koordineerimine ja aastakonverentsi korraldamine; maailmahariduse temaatiliste koolituste korraldamine; materjalide ja meetodite tutvustamine maailmahariduslike teemade õpetamiseks.

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus: Rohelise Kooli programmi laienemine 180 kooli; digikoristusnädala jt võrgustiku ürituste korraldamine; haridusasutuste nõustamine õpilaste roheoskuste arengu toetamiseks; Läänemere Projekti raames kodanikuteadlikkuse programmides osalevate koolide võrgustiku laiendamine; digivahendite abil Läänemere keskkonna vaatlustes osalemine; õpetajatele teemakohaste juhendmaterjalide koostamine ja koolituste tagamine digi- ja roheoskuste integreerimiseks õppetöösse; keskkonnaalaste uurimistööde konkursi korraldamine.

MTÜ Tagasi Kooli: digi- ja rohepädevuste teemaliste e-tundide korraldamine ja õppematerjali loomine Põhikooli I-III kooliastmele ja gümnaasiumile.

Õpetajate järelkasvu soodustamine

SA Noored Kooli: 2022. aastal kuni 60 uue osaleja programmi värbamine, sh STEM valdkonna inimestele ning Ida-Viru elanikkonnale alakampaaniate korraldamine; osalejatele täiskoormusega õpetaja ametikoha leidmine programmis osalemise aastateks; osalejatele toetavate koolituste, nõustamise ning võrgustiku tagamine.

Eesti Õpetajate Liit: kutset taotlevate õpetajate arvu suurendamine; kutse taotlemise süsteemi arendamine efektiivsemaks ning kasutajasõbralikumaks.

Eesti Haridustöötajate Liit: alustavat õpetajat toetavate õpetajaametist varajast lahkumist pidurdavate tegevuste korraldamine; õpetajakoolituse erialade tudengitele suunatud tegevuste korraldamine toetamaks töö alustamist õpetajana.

Suunatud pakkumine õpetajate ühenduste katusorganisatsioonile poliitika elluviimise tegevusteks üldhariduse valdkonnas

MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda: ainealase ning aineteülese metoodilise ja õppevara käsitleva oskusteabe vahendamine; õpetajate professionaalse arengu toetamine ennastjuhtiva õppija kujundamiseks ning õppekeskkonna mitmekesistamiseks.

Üldharidus- ja kutsekoolidele asendusõpetajate teenuse kättesaadavaks muutmine Covid-kriisi tingimuste

MTÜ ASÕP: 2022. a 6000 akadeemilise tunni ulatuses asendustundide pakkumine üld- ja kutsehariduskoolides; asendustundide osas jooksva seire tagamine ning koolidelt tagasiside kogumine.

Suunatud pakkumine: Infovahetuse tagamine kõrgkoolide, riiklike ja rahvusvaheliste andmekogude vahel

SA Eesti Rakenduskõrgkoolid: rakenduskõrgkoolide vahelise infovahetuse tagamine; rakenduskõrghariduse populariseerimine, sh visioonipäeva korraldamine ning stipendiumite väljaandmine väärtustamaks üliõpilaste rakendusuuringuid; Eesti esindamine EURASHE tegevustes.

Rektorite Nõukogu: ülikoolide vahelise infovahetuse korraldamine ning andmete kogumise ja esitamise metoodika ühtlustamine; koostöös ministeeriumi ja Statistikaametiga lahenduste väljatöötamine hariduskulude statistika metoodika parandamiseks; Eesti kõrgkoolide esindamine OECD töörühmades National Experts on Higher Education (GNE-HE) ja NESLI.

Eesti keele mainet ja staatust tugevdavad tegevused

Emakeele Selts: keeleürituste ja konkursside korraldamine ning tunnustuste väljaandmine; Emakeele Seltsi aastaraamatu ja Oma Keele väljaandmine; keeletoimkonna tegevuse korraldamine; eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava üliõpilaste stipendiumikonkursi ja üliõpilaste õppekäikude korraldamine.

Eesti Keeletoimetajate Liit: erialakeelte arendamine ning olukohase keelekasutuse ja selge keele põhimõtete tutvustamine keelekasutajatele; keeletoimetajate järelkasvu tagamine ja täiendusõppe korraldamine. 

Eesti Rakenduslingvistika Ühing: teadusajakirjade kirjastamine ning rakenduslingvistika konverentsi korraldamine.

MTÜ Wikimedia Eesti: üliõpilaste kaasamine teaduskeele arendamisse; Vikipeedia keeletoimetamise praktika korraldamine; võrukeelse Vikipeedia arendamine.

Keeleõpet toetavad tegevused

MTÜ Eesti Instituut: eesti keele õppe ja seda toetavate tegevuste korraldamine välismaal, sh õppematerjalide saatmine ja koolituste korraldamine.

Eestikeelse Hariduse Selts: teenuse pakkumine õppe korraldamiseks Üleilmakoolis eesti õpilastele; seniste kursuste edasiarendamine; õppetööks vajaliku infovahetuse korraldamine kooli ja kodu vahel; õppijate ja vanemate nõustamine.

MTÜ VeniVidiVici: eesti ja muu emakeelega noorte õpilasvahetuste korraldamine; inspiratsiooniürituste korraldamine; keelesõprade 1:1 keeleõppe korraldamine.

Eesti Emakeeleõpetajate Selts: 2022. a emakeeleolümpiaadi eelvoorude korraldamine; seltsi ürituste ja supervisioonide läbiviimine; emakeeleõpetuse sõbra valimine. 

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit: õpetajate seminari korraldamine; õpilaste esseekonkursi korraldamine; vestlusklubide korraldamine.

Eesti Rahvusvähemuste Pühapäevakoolide Õpetajate Ühing: rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide emakeeleõpetajate professionaalse arengu toetamine; rahvusvähemuste kultuuripäevade korraldamine üldhariduskoolides mitmekeelsuse edendamiseks ja rahvuskultuuride tutvustamiseks; pühapäevakoolide emakeeleõpetajate õppeseminari korraldamine.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit: mitmekeelsuse edendamine; aineühenduste kaudu keeleõpetajate omavahelise koostöö arendamine; õpetajateni viimase ja rahvusvahelise teadmise viimine keeleõppemetoodikast ning parimatest praktikatest; õpetajate seas Euroopa keeleõppe raamdokumendi uusversiooni levitamine.

Tallinna Goethe Instituut: varajase saksa keele õppe edendamine; rahvusvahelise C1-taseme Goethe eksami piloteerimine gümnaasiumiõpilastele.

Soome-Eesti Instituudi SA Esindus: soome keele õpetajate professionaalse arengu toetamine; soome keele õppe edendamine Eesti koolides, eriti soome keele kui B-võõrkeele õppe populariseerimine.

Prantsuse Instituut Eestis: Eesti haridusasutuste toetamine ning külastuskäikude korraldamine prantsuse keele õpetajate professionaalse arengu toetamiseks ja prantsuse keele õppe edendamiseks; prantsuse keele õpetajate toetamine; koolitusseminari korraldamine.

Noortevaldkonna partnerite valikul lähtuti noorsootöö seadusest, haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016 määrusest nr 52 „Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord“, haridus- ja teadusministri 21. juuni 2017 määrusest nr 21 „Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate huviala valdkondade loetelu ning taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord“, haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2021 käskkirjast nr 398 „Noortevaldkonna strateegiliste partnerite toetuse taotluste hindamise kriteeriumide kehtestamine“.

Suunatud pakkumine: Noorsootöö valdkonna kvaliteedi arendamine

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus: noortekeskuste kui tegevuskeskkonna arendamine; organisatsiooni spetsiifiliste koolituste korraldamine; vajaduspõhine nõustamine ja tugi uute tegevuste käivitamiseks; uuenduslike meetodite juurutamine avatud noorsootöös; noortekeskuste enesehindamise mudeli arendamine.

Eesti Noorsootöötajate Kogu: noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine ja noorsootöö metoodikate arendamine, sh erialaspetsiifiliste mentorlusprogrammide tagamine, noorsootöötajate pädevuste arendamine noorte vaimse tervise, heaolu ja empaatia teemadega tegelemiseks, kovisiooni pakkumine; noorsootöötaja eriala nähtavuse suurendamine; noorsootöö kvaliteedihindamisel välishindamise toe pakkumine kohalikele omavalitsustele.

Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise võimestamine ja koostöö suurendamine

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit: huviala populariseerimine; huvialaspetsiifiliste koolituste korraldamine; mitteformaal- ja formaalhariduse lõimingu materjalide koostamine; algajatele tantsuõpetajatele mentorlustoe võimaldamine kvaliteetse ja väärtuspõhise tantsuhariduse tagamiseks; noorte tegevuste ja algatuste toetamine.

Eesti Huvikoolide Liit: huviala populariseerimine; alustavatele huviringi juhendajatele praktikabaasina koolituste tagamine; noorte tegevuste ja algatuse toetamine; huvialavaldkonna kvaliteediga töötamine; valdkonnasisese ühtsustunde tekitamiseks erinevate kohtumiste korraldamine.

Eesti Teadushuvihariduse Liit: huviala populariseerimine; huvialaspetsiifiliste koolituste korraldamine, sh alustava LTT huviringi juhendaja koolitus; e-huvikooli platvormi pakkumine LTT huvihariduse kättesaadavuse parandamiseks; LTT suvelaagrite ja võistluste pakkumine; LTT huviringide juhendajate tunnustamine; huvialavaldkonna kvaliteediga töötamine.

Eesti Muusikakoolide Liit: huviala populariseerimine; andekate muusikute, muusikaeriala õpilaste õpingute ja mentorluse toetamine; erialaspetsiifilistel koolitustel osalemise võimaldamine; huvialavaldkonna kvaliteediga töötamine; metoodilise õppematerjali kaasajastamine ning uue repertuaari tellimine; muusikaõpetajate tunnustamine.

Eesti Kunstikoolide Liit: huviala populariseerimine; veebikunstitundide läbiviimine; alustavatele huviringi juhendajatele praktikabaasina koolituste tagamine; erialaspetsiifiliste koolituste korraldamine juhendajatele ning õpetajatele; huvialavaldkonna kvaliteediga töötamine; läbi kunsti keskkonnaalase teadlikkuse tõstmisega tegelemine; kunstihuvihariduse teemadel nõustamine;  kutsestandardi arendamine.

Eesti Erahuvialakoolide Liit: erialaspetsiifiliste koolituste võimaldamine erahuvikoolide juhendajatele; kvaliteetse huvihariduse standardite loomisesse panustamine; uuringu elluviimine tagasisidestamise süsteemi loomiseks.

Noorte võimestamine noorte ühistegevuste (noorteühingute) kaudu

Eesti Noorteühenduste Liit: noorteorganisatsioonide ja nende juhtide pädevuste ja oskuste tõstmine; noorteühingute juhtide ja vabatahtlike võimekuse tõstmine noortega töötamisel;  noorteorganisatsioonide tegevuse ja toimekindluse toetamine.

Eesti Skautide Ühing: vabatahtlikutest rühmajuhtide pädevuse arengu toetamine; üleriigiliste tegevuste toel vabatahtlike oskuste ja teadmiste tõstmine; noorte arengut toetavate ühiste tegevussuundade ning teemade juhtimine üleriigiliselt; ühingu ühisürituste korraldamine.

Eesti Väitlusselts: väitlemisvõimaluste pakkumiseks väitlusrühmi juhtivate vabatahtlike tagamine; väitlusrühmadega koolide tegevuste toetamine ning tegevuskohtade laiendamine; väitlusvõistluste korraldamine; rahvusvahelise koostöö edendamine.

Eesti Õpilasesinduste Liit: liikmete baaskoolitusprogrammi raames õpilasesinduste koolitamine ja pädevuse tõstmine vabatahtlikele; uute liikmete ja vabatahtlike värbamine.

Noorteühing Eesti 4H: ennekõike maapiirkondades elavatele noortele ühingu nelja põhisuuna programmide elluviimine; vabatahtlikutest rühmajuhtide pädevuse arengu toetamine; üleriigiliste tegevuste toel vabatahtlike oskuste ja teadmiste tõstmine.

Eesti Gaidide Liit: vabatahtlikutest rühmajuhtide pädevuse arengu toetamine; üleriigiliste tegevuste toel vabatahtlike oskuste ja teadmiste tõstmine; liidu ühisürituste korraldamine.

Eesti Üliõpilaskondade Liit: üliõpilastele võimaluste loomine suhtlemiseks kõrghariduse ja noortevaldkonna tippjuhtidega, teadlaste ja otsustajatega; sotsiaalse ettevõtluse kaudu üliõpilastele ettevõtluspädevuse arendamise võimaluste tagamine; üliõpilaste võimestamine, võrdsete võimaluste edendamine ning riskirühmade sotsiaalse kaasatuse soodustamine.

MTÜ YFU Eesti: rahvusvahelise õpilasvahetuse korraldamine, sh koolidega suhtluse koordineerimine.

MTÜ Avatud Vabariik: vabatahtlikutest rühmajuhtide pädevuse arengu toetamine; üleriigiliste tegevuste toel vabatahtlike oskuste ja teadmiste tõstmine (tegevused suunatud muukeelsetele noortele); koostöö edendamine venekeelsete koolide õpilasesindustega.

Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (TORE): tugiõpilasprogrammi elluviimine partnerkoolides; noortele osalusvõimaluste tagamine; vabatahtlike pädevuste arengu toetamine.

Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit: vabatahtlikutest rühmajuhtide pädevuse arengu toetamine; üleriigiliste tegevuste toel vabatahtlike oskuste ja teadmiste tõstmine; liidu ühistegevuste elluviimine.

 

Perioodi 2022-2024 taotlusvoorude materjalid
 

Perioodi taotlusvoorude aluseks oli strateegiliste partnerite kutsung (seisuga 21.12.2021), kus näidati ära Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteedid 2022-2024, kavandatavad poliitikamuudatused (sh õigusaktide muutmine) ning avatavad rakendustegevuste voorud strateegilistele partneritele perioodiks 2022-2024. Rakendustegevuste voorudele koostati ka voorude kutsed.

Ministeerium nimetab ja rahastab strateegilisi partnereid strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Selleks avalikustatakse enne iga uut 3-aastast partnerluse perioodi valdkondlikest arengukavadest valitud prioriteedid, mille raames partnereid otsitakse. Selleks, et mõlemal poolel - nii ühendustel kui ka ministeeriumil oleks selge arusaamine, mida partnerlusest oodatakse (sh milliseid tegevusi rahastatakse), tuuakse eraldi välja partnerlus poliitika kujundamisel ja poliitika elluviimisel. Prioriteetide raames avalikustatakse antud perioodi olulisemad poliitikamuudatused (sh õigusloome), mille osas oodatakse katusorganisatsioone kaasa rääkima. Välja valitakse need strateegiliste eesmärkide saavutamisse suunatud poliitika rakendamise tegevused, kus oodatakse ühenduste panust ning kuulutatakse välja voorud. Täpsema info saamiseks palun vaadake infotunni salvestust ja tutvuge taustamaterjaliga.

15. detsembril kl 11-13 toimus virtuaalne taotlemise infotund:

Varasemad materjalid strateegiliste partnerite nimetamise ning neile tegevustoetuse andmise tingimuste ja korra väljatöötamisel: 

 

Voorude kutsed (partnerlus poliitika elluviimisel)

Vooru sisuliste küsimuste kontaktisik HTMis

E-mail

Suunatud pakkumine noorsootöö ühingutele poliitika elluviimise tegevusteks noorsootöö valdkonnas: Noorsootöö valdkonna kvaliteedi arendamine

Kaire Soomets

kaire.soomets@hm.ee

Taotlusvoor nr 1 poliitika elluviimise tegevusteks haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonnas: Üldharidus- ja kutsekoolidele asendusõpetajate teenuse kättesaadavaks muutmine Covid-kriisi tingimustes.

Eneken Juurmann

eneken.juurmann@hm.ee

Taotlusvoor nr 2 poliitika elluviimise tegevusteks haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonnas: Õpetajate järelkasvu soodustamine.

Eneken Juurmann

eneken.juurmann@hm.ee

Taotlusvoor nr 3 poliitika elluviimise tegevusteks noorte huvihariduse valdkonnas: Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise võimestamine ja koostöö suurendamine

Tormi Kotkas

tormi.kotkas@hm.ee

Taotlusvoor nr 4 poliitika elluviimise tegevusteks üldhariduse valdkonnas: Üldpädevuste, eelistatuna digi- ja roheoskuste arengu toetamine kooskõlas riiklike õppekavadega üldhariduskoolides aastatel 2022-2024

Britt Järvet

britt.jarvet@hm.ee

Taotlusvoor nr 5 poliitika elluviimise tegevusteks kaasava hariduse valdkonnas: Kiusamise ennetamine ja vähendamine ning vaimse tervise tulemuslik toetamine haridusasutustes aastatel 2022-2024

Britt Järvet

britt.jarvet@hm.ee

Taotlusvoor nr 6 poliitika elluviimise tegevusteks noorsootöö valdkonnas: Noorte võimestamine noorte ühistegevuste (noorteühingute) kaudu

Aare Vilu

aare.vilu@hm.ee

Suunatud pakkumine kõrgkoolide ühendustele poliitika elluviimise tegevusteks kõrghariduse valdkonnas: Infovahetuse tagamine kõrgkoolide, riiklike ja rahvusvaheliste andmekogude vahel (Vooru kutset ei koostata)

Kristi Raudmäe

kristi.raudmae@hm.ee

Taotlusvoor nr 7 poliitika elluviimise tegevusteks keelepoliitika valdkonnas: eesti keele mainet ja staatust tugevdavad tegevused.

Sirli Zupping

sirli.zupping@hm.ee

Taotlusvoor nr 8 poliitika elluviimise tegevusteks keelepoliitika valdkonnas: keeleõpet toetavad tegevused.

Pille Põiklik

pille.poiklik@hm.ee

Suunatud pakkumine õpetajate ühenduste katusorganisatsioonile poliitika elluviimise tegevusteks üldhariduse valdkonnas: ainealase ning aineteülese metoodilise ja õppevara käsitleva oskusteabe vahendamine, õpetajate võrgustikeülese koostöö soodustamine ja koordineerimine, õpetajate professionaalse arengu toetamine ennastjuhtiva õppija kujundamiseks ning õppekeskkonna mitmekesistamiseks (Vooru kutset ei koostata, uuendatud 21.12) Britt Järvet britt.jarvet@hm.ee
 

Periood 2019-2021


1. jaanuarist 2019 muutus hasartmängumaksu ja kultuurkapitali seadus ning kadus Hasartmängumaksunõukogu, mis toetas seni ka Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade projekte. 2019. aastal läks ministeerium üle uuele strateegiliste partnerite rahastamise süsteemile. Haridus- ja teadusminister andis strateegilistele partneritele käskkirjaga kindluse vähemalt kolmeaastaseks püsirahastuseks, mis võimaldas tegeleda pikaajaliste eesmärkide täitmisega. Kõigi partneritega koostati läbirääkimiste tulemusel koostöökokkulepped, kus fikseeriti, mis tegevusi HTM neilt oma eesmärkide elluviimisel ootab.

Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliste partnerite ja neile antava tegevustoetuse suuruse kinnitamine:

Hasartmängumaksu Nõukogu koosolekute protokollid

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
14.12.2016 - 09:31Fail suurprojektid_2017.xlsx34.91 KBxlsx
24.01.2017 - 15:47Fail 23_01_2017_koosoleku_protokoll_nr_1.xlsx28.95 KBxlsx
21.02.2017 - 15:12Fail 20_02_2017_koosoleku_protokoll_nr_2.xlsx33.54 KBxlsx
21.03.2017 - 15:00Fail 20_03_2017_koosoleku_protokoll_nr_3.xlsx31.9 KBxlsx
19.04.2017 - 10:05Office spreadsheet icon 17_04_2017_koosoleku_protokoll_nr_4.xls79 KBxls
16.05.2017 - 16:47Fail 15_05_2017_koosoleku_protokoll_nr_5.xlsx33.36 KBxlsx
13.06.2017 - 14:36Fail 12_06_2017_koosoleku_protokoll_nr_6.xlsx33.75 KBxlsx
25.07.2017 - 12:30Fail 24_07_2017_koosoleku_protokoll_nr_7.xlsx28.94 KBxlsx
23.08.2017 - 09:18Fail 21_08_2017_koosoleku_protokoll_nr_8.xlsx19.35 KBxlsx
20.09.2017 - 10:50Fail 18_09_2017_koosoleku_protokoll_nr_9.xlsx37.19 KBxlsx
24.10.2017 - 15:32Fail 23_10_2017_koosoleku_protokoll_nr_10.xlsx31.72 KBxlsx
23.11.2017 - 15:20Fail 20_11_2017_koosoleku_protokoll_nr_11.xlsx25.62 KBxlsx
15.12.2017 - 13:57Fail 11_12_2017_koosoleku_protokoll_nr_12.xlsx59.64 KBxlsx
15.12.2017 - 13:57Fail suurprojektid_2018.xlsx39.77 KBxlsx
23.01.2018 - 09:50Fail 22_01_2018_koosoleku_protokoll_nr_1.xlsx27.37 KBxlsx
21.02.2018 - 10:49Fail 19_02_2018_koosoleku_protokoll_nr_2.xlsx34.36 KBxlsx
30.03.2018 - 18:32Fail 26_03_2018_koosoleku_protokoll_nr_3.xlsx33.67 KBxlsx
17.04.2018 - 09:43Fail 16_04_2018_koosoleku_protokoll_nr_4.xlsx34 KBxlsx
04.06.2018 - 23:58Fail 28_05_2018_koosoleku_protokoll_nr_5.xlsx32.43 KBxlsx
21.06.2018 - 11:14Fail 18_06_2018_koosoleku_protokoll_nr_6.xlsx31.59 KBxlsx
18.07.2018 - 09:34Fail 16_07_2018_koosoleku_protokoll_nr_7.xlsx29.01 KBxlsx
28.08.2018 - 15:43Fail 27_08_2018_koosoleku_protokoll_nr_8.xlsx27.12 KBxlsx
19.09.2018 - 10:41Fail 17_09_2018_koosoleku_protokoll_nr_9.xlsx29.77 KBxlsx
24.10.2018 - 11:06Fail 22_10_2018_koosoleku_protokoll_nr_10.xlsx25.35 KBxlsx
20.11.2018 - 13:48Fail 19_11_2018_koosoleku_protokoll_nr_11.xlsx29.81 KBxlsx
21.12.2018 - 10:04Fail 17_12_2018_koosoleku_protokoll_nr_12.xlsx39.07 KBxlsx
Viimati uuendatud: 30. mai 2022