Sa oled siin

Õppenõustamine

Lapsed ja noored on võimete, individuaalsete vajaduste ja huvide poolest erinevad. Seetõttu vajavad paljud neist eri eluetapil nõustamist ja tuge, et oma potentsiaali ära kasutada ning ületada haridusteel tekkinud takistusi.  Lasteaedades ja koolides leidub üha rohkem lapsi, kes vajavad õppekava eesmärkide saavutamiseks erineval määral tugispetsialistide abi.

Õppenõustamise eesmärk on paremini mõista igaühe individuaalseid vajadusi ning toetada erivajadusega õppurit võimetekohases õppes osalemiseks.

Õppurite õigeaegne nõustamine ja toetamine vähendab haridustee katkestanute ja koolist väljalangenute osakaalu ning loob eeldused järgneval haridustasemel õppijate osakaalu suurenemiseks.

 

Sihtrühma kuuluvad:

  • 1,5 kuni 18aastased lapsed ja noored;
  • lapsevanemad;
  • haridusasutuste juhid, õpetajad ja tugispetsialistid;
  • haridustugiteenuste osutamise ja arendamisega seotud isikud;
  • kohaliku omavalitsuse spetsialistid ja juhid.

 

Õppenõustamisteenuste osutamine
 

Innove Rajaleidja võrgustik pakub tasuta õppenõustamisteenuseid ning annab koolivälise nõustamismeeskonnana hariduslikke soovitusi haridusasutustele ja lapsevanematele. See on üle-eestiline võrgustik, kus töötavad logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid.

Rajaleidjalt saavad tuge täiskasvanud, kes kasvatavad ja õpetavad lapsi ning noori vanuses 1,5–18 aastat (lapsevanemad, õpetajad, kooli või lasteaia tugispetsialistid, kohaliku omavalitsuse töötajad jt) ja tunnevad muret lapse arengu ja haridusteel toimetuleku pärast.

Õppenõustaja juurde tasub pöörduda, kui lapsel on õpi- ja/või suhtlusraskused koolis või koduses elus.

Õppenõustamisteenus on mõeldud 1,5 – 18aastastele lastele ja noortele ehk nii eelkooliealistele, üldhariduskoolis õppijaile kui ka kutseõppureile nende arengu ja võimetekohase õppe toetamiseks. Soovituste andmiseks hindavad spetsialistid lapse toimetulekut haridussüsteemis ja kasvukeskkonnas ning nõustavad selle põhjal lapsevanemaid, haridusasutuste õpetajaid ja tugispetsialiste, haridusametnikke ja teisi lastega tegelevaid inimesi.

Rajaleidja keskused teevad koostööd haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidega, võimalusel osutatakse lõimitud teenuseid.  Et leida sobivaimad lahendused noore õpingutes osalemise toetamiseks ning edukaks tööeluks ettevalmistava haridustee kujundamiseks, teevad Innove spetsialistid koostööd töötukassa karjäärispetsialistidega.

 

Õppenõustamisteenuste arendamine ja kvaliteedi tagamine


Õppenõustamisteenuste kvaliteedi tagamiseks arendatakse, koostatakse ja soetatakse hindamis- ja metoodilisi vahendeid ja luuakse juhis- ja teabematerjale. Kaasaegsete hindamisvahendite kasutamiseks koolitatakse spetsialiste ja hangitakse vahendite kasutamiseks vajalikud litsentsid.

Õppenõustamisspetsialistide professionaalse taseme tõstmiseks toetatakse kutse omandamist ja kutsetaseme tõstmist, arendatakse koolitussüsteemi, viiakse läbi baas- ja täiendkoolitusi. Korraldatakse üleriigilisi teema- ja valdkonnaseminare, kaasatakse erinevaid asutusi valdkonna arendusse. Õppenõustamisspetsialistidele korraldatakse kovisioone ja supervisioone.

Toetatakse piirkondlike erialaste seminaride jm valdkondlike ürituste läbiviimist ning haridusasutuste tugispetsialistide võrgustikutööd maakonnas.

Kaugnõustamise teenuse arendamiseks töötatakse välja vastavad metoodikad, juhised ning arendatakse välja nõustamiseks sobilik keskkond.

 

 

Mõõdikud

Mõõdik

Algtase 2013

aasta 2015

aasta 2018 aasta 2019

aasta 2020

Õppenõustamise teenuseid saanud laste ja õppijate arv 

10 000

32 500 40 000

47 500

Nõustamisteenuseid saanud lastevanemate, haridustöötajate ja kõrgharidustasemel hõivatud olnud noorte arv   

3 600

18 000 24 000

30 000 

Viimati uuendatud: 25. märts 2019