Alustavate koolijuhtide arenguprogramm

Alustavate koolijuhtide arenguprogramm aitab koolijuhi ametis alustanutel leida uude rolli sisseelamiseks mõttekaaslasi ja kasvatada oma ametipädevusi.

Eesti haridussüsteem vajab koolijuhte, kes soodustavad kõikide õpilaste õppimist ja arengut, luues selleks tugeva õpetamis- ja õppimiskultuuri, seades ambitsioonikad eesmärgid ning toetades nii õpetajaid kui õppijaid nende saavutamisel.

Programmi käigus analüüsitakse ja süvendatakse teadmisi juhirollist ning kaasaegsetest juhtimisteooriatest ja arendatakse koolijuhi tööks vajalikke kompetentse. Koos õpitakse, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool toimiks kõigi jaoks paremini.

Programmis arvestatakse osalejate individuaalseid arenguvajadusi, suur osa sellest on seotud reaalsete vajaduspõhiste ülesannetega  töökohal. Kasutatakse erinevas formaadis tegevusi ning õppemeetodeid, mis seovad omavahel teooria ja praktika. Osalejatel on võimalus programmi jooksul ning vajadusel ka pärast programmi lõppemist kasutada kogenud koolijuhist mentori tuge. 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi Facebooki lehel saab tutvuda I lennu lõpetajateII lennu lõpetajateIII lennu lõpetajate ja IV lennu lõpetajate õpikogemuste kirjelduste ja mõtetega.

Programmi VI lend alustas oma õpiteed 2020. aasta augustis ja lõpetas 2021. aasta juunis.

Kandideerimine VII lendu lõppes 25. juulil. NB! Konkursi dokumentide esitamise tähtaega pikendati 5. augustini (k.a). Info programmi ja kandideerimise tingimuste kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt

Lisainfo: koolijuht@harno.ee

Programm on algatatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja seda viiakse ellu koostöös Haridus- ja Noorteametiga elukestva õppe strateegia programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

 

Viimati uuendatud: 19. oktoober 2021