Meediapädevus

Meediapädevuse all mõistetakse oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis aitavad eri kanalites esitatud teavet kriitiliselt analüüsida ja hinnata ning kujundada adekvaatseid hinnanguid.

Meediahariduse ülesanne on toetada ja arendada õpilase kujunemist inimeseks, kes tajub adekvaatselt ümbritsevat teabekeskkonda, suudab tekstilist, pildilist, kujundlikku ja suuliselt esitatud sisu kriitiliselt analüüsida ja hinnata, tunnetab ühiskondlikke eetikanorme ja oskab seda järgides ise sisu luua.

Viimastel aastatel on üha sagedasemad inforünnakud ning valeuudiste ja väärinfo levik, mistõttu on meediapädevuse arendamine vajalik ka julgeoleku tagamiseks ja demokraatia hoidmiseks. Kriitiliselt mõtlev ning analüüsiv inimene oskab eristada tõde valest ning end kriisiolukordades psühholoogiliste rünnakute eest kaitsta.

Viimati uuendatud: 26. veebruar 2020