Õppetoetused

Õppetoetused


Riik toetab vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Õppetoetuste saamise alused, tingimused ja kord on reguleeritud õppetoetuste ja õppelaenu seaduses.

Alatest 1. augustist 2022 ei laiene vajaduspõhine õppetoetus ja vajaduspõhine eritoetus enam õppimiseks antud tähtajalise elamisloaga (väljastpoolt Euroopa Liitu õppima tulevatele) tudengitele.

NB! 2022. aasta septembris ja oktoobri alguses viibivad vajaduspõhise õppetoetuse otsused ja väljamaksed tehnilistel põhjustel.

Vajaduspõhine õppetoetus
 

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng:

  • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.

Õppetoetuste määramisel võetakse aluseks üliõpilase keskmise sissetulek, mille arvutamise aluseks on üliõpilase ja tema perekonnaliikmete keskmine sissetulek õppetoetuse taotlemise õppeaastale eelnenud kalendriaasta tulumaksuga maksustatav tulu.

Õppetoetust ei ole õigust saada akadeemilisel puhkusel oleval tudengil.

Õppetoetuse taotlemine
 

Taotlus tuleb esitada Haridusportaalis.

Vajaduspõhist õppetoetust on õigus taotleda õppekava nominaalkestuse õppeaastate arvule vastaval arvul aastatel.

Tudengi perekonnaliikmete ja nende sissetulekute andmed hangib portaal automaatselt Rahvastikuregistri ning Maksukohustuslaste registrist.

Õpingutega seotud andmed pärinevad Eesti Hariduse Infosüsteemist.

Enne taotluse esitamist soovitame pöörduda õppimise andmete kontrollimiseks õppeasutuse poole.

Välisriigis õppivad tudengid (v.a. Erasmus + programmi vahendusel õppivad üliõpilased)


Välisriigis õppides ei saa vajaduspõhise õppetoetuse taotlust esitada läbi Haridusportaali.

Taotlus koos dokumentidega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: oppetoetused@rtk.ee või posti teel: Riigi Tugiteenuste Keskus, Sõbra 56, 51013 Tartu.

Vajalikud dokumendid:
  • vajaduspõhise õppetoetuse taotlus;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • tõendid iseenda ja oma perekonnaliikmete Eelmise kalendriaasta tulumaksuga maksustatud tulude kohta (tõendid peavad olema MTA kinnitusega);
  • tõend  täiskoormusega õppimise (edaspidi iga kuu alguses) kohta, sh peab olema märgitud õppetase, tudengi õppekava nominaalaeg (õppeasutus);
  • tõend eelneval semestril täidetud ainepunktide kohta (ei kehti esimesel semestril õppimise kohta),  õppekava järgi täitmisele kuuluvad ainepunktid (EAP) ja arvestatud ainepunktid (kumulatiivne õppekava täitmise protsent, õppeasutus).

Õppetoetuse väljamaksmine


Toetus kantakse tudengi pangakontole, mille numbri ta taotlemisel esitab.

Toetus makstakse välja seitse päeva pärast taotluse rahuldamist.
Semestri teistel kuudel makstakse toetust iga kuu esimese seitsme tööpäeva jooksul.

Vajaduspõhine eritoetus


Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

Informatsiooni vajaduspõhise eritoetuse kohta saab õppeasutustest.
 

Õppetoetuste suurused

 

Üliõpilase keskmine kuusissetulek pereliikme kohta

kuni 157,75 eurot

157,75 - 315,51
eurot

315,51 - 631
eurot

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus

220 eurot kuus

135 eurot kuus

75 eurot kuus

 

Vajaduspõhise eritoetuse suurus

135 eurot kuus

Toetuste suurused kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega ehk vastava aasta Riigieelarve seadusega

Lisainfo

  • Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisega seotud küsimustega pöörduda oppetoetused@rtk.ee või 663 1496.
  • Kirjadele vastatakse 30 päeva jooksul.
  • Taotluste menetlusaeg on kuni 15 tööpäeva.
  • Vajaduspõhise eritoetuse kohta saab infot õppeasutustest

 

Viimati uuendatud: 4. oktoober 2022