Õppelaen

Tingimused õppelaenu taotlemiseks


Õppelaenuga seonduv on reguleeritud õppetoetuste ja õppelaenu seaduses.

Õppelaenu on õigus saada igal haridustasemel ja –astmel üks kord õppeaasta jooksul.

Õppelaenu on võimalik taotleda kui taotleja:

  • on Eesti kodanik või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibiv isik;
  • õpingute kestus õppekava järgi on kuus kalendrikuud või enam;
  • on täis- või osakoormusega õppiv üliõpilane Eesti ülikoolis või rakenduskõrgkoolis;
  • õpib välisriigis Eesti kõrgkooliga samaväärses õppeasutuses ja õppevormis.

Õpilasel ja üliõpilasel on õigus saada õppelaenu 15. septembrist järgmise aasta 1. juunini. Esimese aasta õpilasel ja üliõpilasel on õigus saada õppelaenu 1. oktoobrist järgmise aasta 1. juunini.

2022/2023. õppeaastal on riigi poolt tagatud õppelaenu maksimaalmäär ühes õppeaastas 3000 eurot laenutaotleja kohta.

Õppelaenu väljastavad 2022/2023. õppeaastal Swedbank ja LHV pank.

Tingimused, mil õppelaenu tagasimaksmine peatub
 

Õppelaenu tagasimaksmise tähtaja kulgemine peatub ja intressi tasumise kohustust ei teki laenusaajal:

  • ajateenistuses viibimise ajaks;
  • ühel vanemal lapse kolmeaastaseks saamiseni;
  • arst-residendil residentuuri lõpetamiseni.

Õppelaenu kustutamine
 

Õppelaen kustutakse laenusaaja surma või 80-100 % töövõimetuks tunnistamise korral. Neil puhkudel ei nõuta ka laenusaajalt ega tema käendajatelt õppelaenuga seotud kohustuste täitmist. Lisaks kustutatakse õppelaen juhul, kui pärast õppelaenu võtmist tuvastatakse laenusaaja alaealisel lapsel raske või sügav puue. Laenusaaja kohustuste täitmise nõudest loobumist korraldatakse raske või sügava puudega last pidevalt hooldama ühe vanema õppelaenu puhul.

Õppelaenude riigipoolse kustutamisega tegeleb Sotsiaalkindlustusamet.

Õppelaenu kustutamiseks tuleb esitada taotlus ja nõusoleku vorm.

Nõusoleku vorm on vajalik, et pank saaks edastada Sotsiaalkindlustusametile õppelaenu kustutamise aluseks olevad dokumendid (õppelaenulepingu ja selle kõikide lisade ärakirjad, laenu taotlemise ja väljamaksmise kuupäev, laenusumma, laenujääk riigitagatise rakendamise taotlemise ajal).

Sotsiaalkindlustusametile saab taotluse esitada:

Riigiga õppelaenu maksegraafiku sõlmimine

Riigitagatise rakendumisel on õppelaenusaajal või tema käendajal võimalik laenusummat ja sellelt summalt makstavat intressi tasuda maksegraafiku alusel, tuleb esitada põhjendatud taotlus Maksu- ja Tolliametile.

Maksegraafiku minimaalseks kuusummaks on 50 eurot ning maksimaalseks perioodiks 7 aastat. Kohtuasjade puhul on minimaalne kuusumma 65 eurot, maksimaalne periood samuti 7 aastat. Kohtuasjade puhul tuleb avaldusele lisada ka tsiviilasja number.

Maksu- ja Tolliametile saab taotluse esitada:

Rohkem infot Maksu- ja Tolliameti riigi nõuete ajatamise lehelt.

 

Viimati uuendatud: 15. september 2022