Noortepoliitika

 

Euroopa Liidu noortestrateegia 2019-2027 seab eesmärgiks parandada EL-i liikmesriikide vahelist koostööd, et luua paremaid võimalusi noortele. Strateegia keskendub kolmele tegevussuunale: kaasamine, ühendamine ja noorte mõjuvõimu suurendamine. Rohkem tähelepanu soovitakse pöörata vähemate võimalustega noorte kaasamisele, eriti noorsootöö kaudu, rohujuure tasandi algatuste toetamisele ning digivahendite kasutamisele.

2014. aastast alustas Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+, millega toetatakse õpirännet, strateegilisi koostööprojekte ja poliitikareformide läbiviimist. Programmil on eraldi noortepeatükk, mille tegevused toetavad noortevaldkonna koostööraamistku eesmärkide ellu viimist. Programmi rakendab Eestis Haridus- ja Noorteamet. 

 

 

 

  • EL-i koostöö noortevaldkonnas

    EL-i liikmesriikide koostöö noortevaldkonnas põhineb paindlikul koostöövormil, millega jagatakse infot ja kogemusi ühistes töögruppides vabatahtlike liikuvuse, noortevaldkonna indikaatorite, noorsootöö kvaliteedisüsteemide ning mitteformaalse õppe rolli üle tööhõives.

  • Eesmärkide ja tegevuste rakendamist arutatakse EL noortedialoogi raames, mis tähendab laiemat arutelu prioriteetide ja tegevuste üle igas liikmesriigis sealsete noortevaldkonna ühingute ja asutustega. Arutelude tulemused koondatakse ja esitatakse ühiseks arueluks kaks korda aastas toimuvatele EL noortekonverentsidele. Dialoogi eestvedajaks Eestis on Eesti Noorteühenduste Liit.

  • Tegevuste eesmärkidele vastavust, häid praktikaid ja strateegia rakendamise tulemusi hindab Euroopa Komisjon iga kolmeaastase tsükli lõpus ja need koondatakse Euroopa Noorteraportisse. Raportisse annavad sisendi liikmesriigid. 

 

Viimati uuendatud: 30. märts 2021