Territoriaalne koostöö

Euroopa territoriaalne koostöö

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiks on toetada piirkondade omavahelist sidusust ning aidata tasakaalustada nende sotsiaalmajanduslikku arengut. Selle eesmärgi saavutamiseks toetatakse Euroopa territoriaalse koostöö programmidest erinevaid projekte nii lähemate naaberriikide kui Euroopa teises servas asuvate regioonidega kogu Euroopa Liidu ulatuses.

Prioriteedid ja tegevused erinevate programmide lõikes on sageli seotud ka Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusalaga (koostööprojektide rahastamisvõimalused Kesk-Läänemere programmist, Läänemere piirkonna programmist jt). Territoriaalse koostöö vahenditest on võimalik osaliselt rahastada Euroopa Liidu Läänemere strateegia tegevusi. Pikemalt on Euroopa territoriaalse koostöö programme aastatel 2014 - 2020, sh rahastamise taotlemise tingimusi, kirjeldatud Rahandusministeeriumi veebilehel.

 

Euroopa Liidu Läänemere strateegia (LMS)


LMS on makroregionaalne algatus, mis hõlmab kaheksat Läänemerega külgnevat liikmesriiki.

Läänemere strateegia keskendub sellele, kuidas parandada regiooni konkurentsivõimet, kaitsta Läänemerd, ühendada piirkond luues uusi transpordi- ja energiaühendusi, edendada teadusalast koostööd ja kontakte, tagada inimeste ja keskkonna ohutus ning suurendada heaolu.

Strateegia elluviimisesse on kaasatud lisaks EL-i institutsioonidele ja riigiasutustele ka kohalikud omavalitsused, erasektor ja kodanikuühendused. Strateegia elluviimist koordineerib Euroopa Komisjon. Eesti rahvusliku kontaktpunkti ülesandeid täidab ja Eesti ametkondade tegevust koordineerib Välisministeerium.

Strateegia on jaotatud 17 poliitikavaldkonnaks ja viieks teemaüleseks valdkonnaks. Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalaga on seotud teaduse ja innovatsiooni ning hariduse ja noorte poliitikavaldkonnad. LMS-i tegevused nendes valdkondades tugevdavad majanduskasvu taastamise meetmeid kooskõlas strateegiate „Euroopa 2020“, „Haridus ja koolitus 2020“ ja Euroopa noortevaldkonna koostööraamistiku eesmärkidega.

Hariduse ja noorte valdkonnas on selge rõhuasetus liikuvusel ja oskuste arendamisel, osalusel, sotsiaalsel kaasatusel ja solidaarsusel, samuti võrdsete võimaluste loomisel hariduses ja tööjõuturul. Teaduse valdkonnas on konkreetseks eesmärgiks jõuda selleni, et teadus- ja arendustegevusse investeeritakse 3% regiooni SKPst.

Teadusuuringutele ja innovatsioonile tuleb eraldada rohkem vahendeid ja toetada nutikat spetsialiseerumist Läänemere piirkonnas. Täies ulatuses tuleb kasutada „Horisont 2020“ programmi võimalusi ja Euroopa teadusruumi eeliseid.

LMS-i eesmärke viiakse ellu konkreetsete tegevuste ja nn lipulaeva projektide kaudu, mis moodustavad strateegia tegevuskava. Lipulaeva projektideks nimetatakse selliseid projekte, millel on suur mõju kogu Läänemere piirkonnas. Tegevuskavasse kuulub praegu ligi 120 lipulaeva projekti. Teaduse ja innovatsiooni valdkonnas on nt viis lipulaeva projekti, hariduse ja noorte valdkonnas kuus.

LMS-i projekte võivad algatada riigi- ja omavalitsusasutused, samuti ka nt haridusasutused ja noorteorganisatsioonid. Projektide ellu viimist rahastatakse enamjaolt erinevatest EL-i fondidest ja programmidest.

 

Viimati uuendatud: 11. jaanuar 2017