Tagasipöördumine Eestisse

Tagasipöördumistoetused ja nõustamine


Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 36 sätestab iga eestlase ja Eesti kodaniku õiguse asuda Eestisse elama. Programmi raames toetatakse pikka aega Eestist eemal viibinud või välisriigis sündinud eestlaste (alates 15-aasta vanusest) ja Eesti kodanike Eestisse naasmist, makstes abivajajatele tagasipöördumistoetust ning pakkudes nõustamisteenust.
 

Tagasipöördumine Eesti haridussüsteemi


Kui laps on välismaal viibides õppinud eesti keelt ning olemas on side endise kodukooliga, ei valmista Eestisse naasmine üldjuhul probleeme, sest laps saab minna tagasi kooli, kus ta varem Eestis elades õppis. Tagasipöördumine võib keerukam olla siis, kui ära on oldud pikemat aega või kui laps alustas kooliteed välismaal. Kõikide koolivaliku küsimuste üle tuleks kõigepealt nõu pidada kohaliku omavalitsusega, kes aitab valida lapsele kooli. Seejärel saab lapsevanem juba kooliga läbi rääkida ja kokku leppida, millises klassis laps õppima hakkab. Põhiharidust omandavale lapsele määratakse Eestis üldjuhul kool elukoha alusel, gümnaasiumisse astumine toimub katsete põhjal, mis on kooliti erinevad. Haridus on kõigile lastele kuni gümnaasiumi lõpuni tasuta. Erakoolides õppimine on üldjuhul tasuline.

Levinuimad kooliprobleemid Eestisse tagasipöördumisel on seotud ebapiisava eesti keele oskuse või välisriigi ja Eesti haridussüsteemide erinevustega. Võimalikest probleemidest tuleks kindlasti teavitada kohalikku omavalitsust. Kui lapse eesti keele oskus ja eelnevad teadmised ei ole piisavad põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas määratletud õpitulemuste saavutamiseks, tuleb taotleda, et kool koostaks lapsele individuaalse õppekava. Selle raames on lapse vajadustest lähtuvalt võimalik esialgu õpetadagi vaid eesti keelt.

Välisriikidest pärit ja eesti keelest erineva emakeelega laste õpetamise kogemusi on mitmetel Eesti koolidel. Vajadusel toetab riik eesti keele tugiõpet (ainult eesti õppekeelega koolis) 10% ulatuses õpilase nn pearahast eeldusel, et õpilasele on koostatud individuaalne õppekava.

Rahvusvaheline haridus Eestis


EB- (European baccalaureut) ja IB- (International baccalaureut) õppe peamiseks sihtgrupiks on diplomaatilise korpuse või rahvusvaheliste ettevõtete töötajate lapsed, kes rändavad vanemate töö tõttu maailmas palju ringi. EB-õpet pakub Tallinna Euroopa Kool, IB-õpet korraldavad munitsipaalkoolidena Tallinna Inglise Kolledž ja Miina Härma Gümnaasium Tartus, erakoolidena Tallinna Rahvusvaheline Kool ja Audentese Erakool.
Inglisekeelset õpet saab edukalt kohandada ka Eesti riiklikule õppekavale, nagu on näidanud erakoolina tegutseva Tartu Rahvusvahelise Kooli kogemus.

Rohkem infot rahvusvahelise hariduse kohta Eestis leiab siit.

 

Viimati uuendatud: 26. oktoober 2018