Klass+

Klass+ programmiga on koolidel võimalik soetada ja kasutada kaasaegset ja uuenduslikku õppevara tehes samal ajal selleks omavahel koostööd, jagades parimaid praktikaid.


Klass+ programmist toetatakse vähemalt kolme kooli koostöös kasutatava uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamist eelkõige loodus-ja täppisteaduste valdkonnas. Projektid võivad olla erinevates koostöövormides: põhikoolid, põhikoolid-kutsekoolid, põhikoolid-gümnaasiumid, gümnaasiumid.

Õppevara ühiskasutuse korraldamise toetusmeetme ideestik on läbi töötatud koostöös õpetajate, koolijuhtide, koolide pidajate ja teiste ekspertideganing on sõnastatud järgmiste eesmärkidena:

  • uudsete õppimisvõimaluste loomine Eesti koolides
  • õppe praktilisemaks muutmine
  • koolidevahelise koostöö arendamine

 

 

 

 

Esimene taotlusvoor


Esimesest taotlusvoorus toetati näiteks loodusainete laborite sisseseadmist koolide ühiseks kasutamiseks, digiõppevara loomist loodusteadustes, robootika seadmete soetamist, kutse- ja üldhariduskooli koostööd 3d printimise, CAD/CAM tarkavara kasutamisega koos laserlõikuse ja CNC freesi soetamist, vahendite soetamist päikeseenergia tehnikute väljaõppeks, õpetajate koolitust, tegevuste läbiviimiseks vajalike kulude katmist jne.

Üks kool saab osaleda kas juhtpartnerina või kaastaotlejana kõige enam kahes projektis.

Esimene taotlusvoor toimus 2017. aasta sügisel ning sealt toetati kokku 70 kooli 12 projekti , kogusummas üle 1,9 miljoni euro.

Teine taotlusvoor


Teine taotlusvoor algas 2018.a sügisel ning käesolevaks ajaks on taotlusvoorust saanud toetust 22 projekti, kus osaleb kokku 92 kooli. 
Vaata täpsemat infot programmis osalevate koolide ja projektide kohta kaardilt allpool.

  • Ühe projekti maksumus võib olla 50 000 kuni 200 000 eurot.
  • Soetatav õppevara peab toetama riiklikus õppekavas seatud eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist ning aitama näha digitehnoloogiaga kaasuvaid võimalusi ja arendama õpilaste digioskusi.
  • Kuna projektiideed ning koolide vajadused võivad olla erinevat laadi, siis projektid võivad olla näiteks nii loodusainete õppimist toetava labori sisseseade kui multimeediaõpet toetav õppevara või hoopis midagi teistlaadset.
 

Klass+ programmis osalevad koolid

 

 

 

Viimati uuendatud: 9. aprill 2019