Rahvusvaheline haridus Eestis

Rahvusvaheliselt tunnustatud õppekavadel põhineva üldhariduse võimalused aitavad kaasa ekspordi- ja välisinvesteeringute tegevuskava rakendamisele ning teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumise tegevuskavade elluviimisele, diplomaatide roteerimisele ja välisspetsialistide töötamisele Eestis.

Lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest võib Eestis õppetööd läbi viia rahvusvahelise bakalaureuseõppe organisatsiooni IBO (International Baccalaureate Organization) poolt välja töötatud õppekava või Euroopa Koolide põhikirja konventsiooni alusel välja töötatud õppekava alusel.

IB (International Baccalaureate)
 

IBO on rahvusvaheline bakalaureuseõppe organisatsioon, mis loodi 1968. aastal ja mille peakorter asub Haagis (algselt Genfis). IBO poolt väljatöötatud rahvusvaheliselt tunnustatud IB õppekava alusel võib õpetada kool, mis on saanud IBO-lt tunnustuse konkreetse õppeprogrammi rakendamiseks. IB õppekava hõlmab õppeprogramme eelkoolist kuni gümnaasiumi lõpuni:

  • eelkooli ja põhikooli algklasside õppeprogramm (PYP - Primary Years Programme),
  • põhikooli keskastme õppeprogramm (MYP - Middle Years Programme) ja
  • gümnaasiumi diplomiõppe programm (DP - Diploma Programme).

Eestis on IB programmide õppekeeleks inglise keel (IBO poolt määratud ametlikeks õppekeelteks võivad olla ka prantsuse ja hispaania keel).

IB DP õppeprogramm lõpeb rahvusvaheliste eksamitega kõikides õppeainetes. Head eksamitulemused võimaldavad kandideerida õppima asumiseks nii Eesti kui välismaa ülikoolidesse vastavalt ülikooli kehtestatud vastuvõtueeskirjale.

IBO andmetel rakendatakse IB õppekava üle maailma 156 erinevas riigis ligikaudu 5000 koolis. Diplomiõppe head tulemused on suurendanud õppekava populaarsust ja seda pakkuvate koolide arv kasvab pidevalt. IB diplomiõppe diplomit aktsepteerib rohkem kui 2192 tunnustatud ülikooli maailmas, sh Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Maaülikool.

Rohkem infot IB õppekava kohta leiab IBO kodulehelt.

EB (European Baccalaureate)


EB on rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa Koolide põhikirja konventsiooni alusel väljatöötatud õppekava, mis hõlmab mitmekeelseid ja -kultuurilisi õppeprogramme eelkoolist kuni gümnaasiumi lõpuni:

  • eelkooli õppeprogramm (N1-N2 - nursery),
  • noorema kooliaste õppeprogramm (P1-P5 - primary),
  • vanema kooliaste õppeprogramm (S1-S7 - secondary).

Euroopa Koolid on Euroopa Liidu (EL) valitsustevaheline organisatsioon, mis loodi 1957. aastal ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni poolt, kes on Euroopa Koolide põhikirja konventsiooni lepinguosalised. Euroopa Koolide peamine eesmärk on anda ühtset haridust Euroopa ühenduste teenistujate lastele, st et kõik Euroopa Koolid rakendavad ühtset õppekava, mis võimaldab õpilastel tõrgeteta ühest Euroopa koolist teise liikuda.  EB õppekava pöörab erilist tähelepanu Euroopa Liidu põhiväärtuste ja õpilaste emakeele ehk esimese keele arendamisele ning vähemalt kahe võõrkeele õpetamisele. Osa õppeaineid õpitakse esimeses võõrkeeles.  Nooremas kooliastmes (klassides P3-P5) on esimeses võõrkeeles (L2) Euroopa tunnid; vanemas kooliastmes (klassides S3-S7) ajaloo, geograafia, majanduse ja eetika tunnid.

Euroopa Koolide küpsustunnistuse omanikel on õigus astuda mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvasse ülikooli samadel tingimustel kui selle liikmesriigi samaväärse kvalifikatsiooniga kodanikud. Sellisena aitavad Euroopa Koolid suurendada Euroopa avaliku teenistuse atraktiivsust.

Euroopa Koolide süsteemi kuulub 2018/19. õppeaastal 31 üldhariduskooli, neist 13 on I kategooria Euroopa Koolid ja 18 akrediteeritud Euroopa Koolid. Akrediteeringut saab taotleda EL liikmesriik Euroopa Koolide kuratooriumilt ning seda tuleb uuendada iga kolme aasta tagant.

Euroopa Koolid asuvad 14 erinevas EL liikmesriigis: Belgias (6 kooli), Saksamaal (4 kooli), Itaalias (3 kooli), Luksemburgis (6 kooli), Hollandis (2 kooli), Prantsusmaal (2), Hispaanias, Taanis, Suurbritannias, Iirimaal, Soomes, Kreekas, Sloveenias ja Eestis.

Rohkem infot EB õppekava kohta leiab Euroopa Koolide kodulehelt ja EB eksami kohta siit

Rahvusvahelised lepingud
 

Riikidevaheliste lepingute alusel tegutsevad Eestis saksa keele süvaõppega Tallinna Saksa Gümnaasium ja Kadrioru Saksa Gümnaasium ning Soome õppekava järgiv Tallinna Soome Kool. Tallinna Saksa Gümnaasium ja Kadrioru Saksa Gümnaasium on munitsipaalkoolid, milles õppimine on tasuta. Tallinna Soome Kool tegutseb erakoolina, milles õppimine on tasuline.

 

Õppimisvõimalused rahvusvaheliselt tunnustatud õppekavade alusel 2019/20. õppeaastal
 

Rahvusvaheliselt tunnustatud õppekavade alusel on võimalik õppida seitsmes Tallinna ja Tartu koolis.  Rahvusvahelist haridust pakuvad peamiselt erakoolid, milles õppimine on tasuline. Tallinna Inglise Kolledž ja Miina Härma Gümnaasium on munitsipaalkoolid, mida rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest ja riigieelarvelisest toetusest, nimetatud koolides on õppimine õppemaksuta. Nimetatud koolide IB sihtgrupp ja vastuvõtu alused on määratud halduslepinguga.

Kool Õppekava/õppekeel Õppeprogramm/klass
Tallinna Euroopa Kool EB
Inglise keel
Prantsuse keel
- Nursery years (4-6aastased)
- Primary years (1.-5. klass)
- Secondary years (6.-12.klass)
Eesti Rahvusvaheline Kool* IB
Inglise keel

- PYP Preschool (lasteaed: 3-4aastased)
- PYP Reception (kooliks ettevalmistav klass: 5-6aastased)
 PYP (1.-4. klass)
- MYP (5.-10. klass)
- DP (11.-12. klass)

Miina Härma Gümnaasium IB
​Inglise keel
- PYP (1.-4. klass)
- MYP** (5.-9. klass)
- DP (11.-12. klass)
Tallinna Inglise Kolledž IB
​Inglise keel
- PYP (1.-4. klass)
- MYP (5.-8. klass)
- DP (11.-12. klass)
Audentese Rahvusvaheline Kool IB
​Inglise keel

- PreDP (10. klass)
- DP (11.-12. klass)

Tartu Rahvusvaheline Kool IB
​Inglise keel
- PYP*** Preschool (3-6aastased)
- PYP*** (6-12aastased)
Tallinna Rahvusvaheline Kool IB
Inglise keel

- PYP Kindergarten (3-4a) ja Preschool (5-6a)
- PYP (1.-5.klass)
- MYP (6.-10.klass)
- DP (11.-12.klass)

* Eesti Rahvusvaheline Kool on akrediteeritud ka Rahvusvaheliste Koolide Nõukogu CIS (Council of International Schools)  ja New Englandi Koolide ja Kolledžite Ühenduse NEASC (New England Association of Schools and Colleges) poolt
** IBO poolt tunnustatud IB MYP kandidaatkool
*** IBO poolt tunnustatud IB PYP kandidaatkool
**** IBO poolt tunnustatud IB DP kandidaatkool

Inglise ja prantsuse õppekeelega alushariduse võimalused Eestis


Inglise ja prantsuse keeles on võimalik alusharidust omandada Tallinnas, Tartus on võimalik omandada alusharidust vaid inglise keeles.

Inglise ja/või prantsuse õppekeelega lasteaiad ja õpperühmad Tallinnas:

Tartus tegutseb ingliskeelne Tartu Rahvusvaheline Lasteaed (1,5-6aastased) ja eralasteaias TERAKE ingliskeelne õpperühm (2-6aastased).

 

Teemad: 
Viimati uuendatud: 6. juuli 2022