Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus

Praegune teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus on vastu võetud 1997. aastal. Enam kui kahekümne aasta jooksul on muutunud ootused teadus- ja arendustegevuse korraldusele, muutunud on teadus- ja arendusasutuste ring ning ootused nende tegevusele. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadust on muudetud üle 20 korra. Paljude muudatuste tulemusel on seaduse fookus hajunud ja seadus vajab tervikuna korrastamist. 

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse viimane kehtiv versioon jõustus 1.septembril 2019. Tehtud muudatused olid seotud peamiselt kõrgharidusseadustiku kaasajastamisega ning kõiki peatükke muutmiseks ei avatud. Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise protsessis tõstatasid kaasatud asutused siiski mitmeid küsimusi ja probleeme, mida käesoleva muudatusprotsessi käigus on võimalik adresseerida.

Seaduse muutmise eesmärgiks on korrastada seadus tervikuna ning viia see kooskõlla muutunud ootustega teadus- ja arendustegevusele, samuti sätestada selgemalt teadus- ja arendussüsteemi osapooled, nende rollid ja vastutus. Üheks suureks teemaks on finantseerimise põhimõtete täpsustamine eesmärgiga võimaldada senisest rohkem tulemusjuhtimist ja suunatust.

 
 • 2020. aasta suvel alustas Haridus- ja Teadusministeerium teadus- ja arendustegevuse seaduse kaasajastamist, kogudes teadus- ja arendusasutustelt, ülikoolidelt, seotud organisatsioonidelt, ministeeriumidelt ja teistelt osapooltelt ligikaudu 200 ettepanekut seaduse muutmiseks. Tutvu ettepanekutega (exceli fail)!
 • 2020. aasta oktoobris moodustas haridus- ja teadusminister partnerite esindajatest teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise juhtrühma, mille töö eesmärk on töötada läbi põhiprobleemid ja pakkuda välja võimalikud lahendusvariandid, tuvastada analüüside ja uuringute vajadus, samuti erinevate lahendustega kaasnev ressursikulu ning anda sisend seaduse väljatöötamiskavatsusse. Oktoobris toimus ka juhtrühma esimene koosolek, mille käigus arutati läbi seaduse muutmise lähtekohad ning lepiti kokku peamised aruteluteemad. Tutvu juhtrühma koosoleku kokkuvõtte (pdf fail) ja slaididega (pdf fail). 
 • 2021. aasta jaanuaris arutas juhtrühm töörühmade töö tulemusena koondatud seaduse muutmisvajadusi ja võimalikke lahendusi. Tutvu dokumendiga siin
 • Lisaks juhtrühmale moodustati asutuste esindajatest ka kuus erinevat töörühma. Teemade valikul võeti aluseks partneritelt laekunud ettepanekud. Temaatilised töörühmad on järgmised: teadus- ja arendustegevuse riikliku korraldamise töörühm, teadus- ja arendustegevuse rahastamise töörühm, teadus- ja arendusasutuste tegevuse töörühm, teaduseetika töörühm, avatud teaduse töörühm ning seaduse üldise ülesehituse töörühm.
 • Töörühmade töö tulemuste põhjal valmis mais 2021 seaduse väljatöötamiskavatsus. Väljatöötamiskavatsuses toodud probleemid ja võimalikud lahendusvariandid on heaks kiidetud teaduspoliitika komisjoni ning Teadus- ja arendusnõukogu poolt. Väljatöötamiskavatsus saadeti juunis huvirühmadele tagasiside saamiseks.

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise kava

 

 • III kv 2020 – I kv 2021: teemade arutamine töörühmades, lahendusvalikute kaalumine
 • I – II kv 2021: väljatöötamiskavatsuse koostamine ja kooskõlastamine
 • III – IV kv 2021: seaduse eelnõu ja seletuskirja koostamine
 • I – II kv 2022: kooskõlastusring ministeeriumidele ja partneritele
 • II kv 2022: seaduse eelnõu Vabariigi Valitsuses
 • III – IV kv 2022: seaduse eelnõu Riigikogus
 • IV kv 2022: seaduse väljakuulutamine ja avaldamine Riigi Teatajas
 • I kv 2023: seaduse jõustumine
 

Töörühmade töö

Töörühma nimi Koosolekute kokkuvõtted
Juhtrühm 10.03.2022: memo, kokkuvõte, slaidid
Teadus- ja arendustegevuse riikliku korraldamise töörühm

04.11.2020: kokkuvõte, slaidid

26.11.2020: kokkuvõte, slaidid, ETAGi ettepanekud

15.12.2020: kokkuvõte, slaidid, MKMi ettepanekud, Teaduste Akadeemia ettepanekud

10.01.2022: memo, slaidid

Teadus- ja arendustegevuse rahastamise töörühm

27.10.2020: kokkuvõte, slaidid

19.11.2020: kokkuvõte, slaidid

10.12.2020: kokkuvõte, slaidid

12.01. 2022: slaidid

Teadus- ja arendusasutuste tegevuse töörühm

09.11.2020: kokkuvõte, slaidid

24.11.2020: kokkuvõte, slaidid, slaidid (doktoriõppe reform)

13.01.2022: kokkuvõte, slaidid

Teaduseetika töörühm 11.11.2020: kokkuvõte, slaidid
Avatud teaduse töörühm 16.11.2020: kokkuvõte, slaidid, lisamaterjal
Seaduse üldise ülesehituse töörühm  
 

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise juhtrühm

 

Renno Veinthal -

juhtrühma esimees, Haridus- ja Teadusministeerium, teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler;

Katrin Pihor

juhtrühma aseesimees, Haridus- ja Teadusministeerium, teadus ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja;

Margus Haidak

Haridus- ja Teadusministeerium, kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja;

Anu Allas

Eesti Kunstiakadeemia, teadusprorektor;

Maarja Grossberg

Tallinna Tehnikaülikool, materjali ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor;

Ülle Jaakma

Eesti Maaülikool, teadusprorektor;

Katrin Kiisler

Riigikantselei, strateegiabüroo nõunik;

Urmas Nagel

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, direktor, riiklike teadus- ja arendusasutuste koostöökogu;

Anu Noorma

Eesti Teadusagentuur, juhatuse esimees;

Sille Kraam

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu asekantsler

Maarja Kruusmaa

Tallinna Tehnikaülikool, teadusprorektor;

Katrin Niglas

Tallinna Ülikool, teadusprorektor;

Kätlin Pulk

Estonian Business School, teadusprorektor;

Margus Pärtlas

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, õppe- ja teadusprorektor;

Mait Rungi

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, rektor, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees;

Kairi Talves

Kaitseministeerium, teadusnõunik, ministeeriumite teadusnõunike esindaja;

Tarmo Soomere

Eesti Teaduste Akadeemia, president;

Ivo Suursoo

Eesti Tööandjate Keskliit, volikogu aseesimees;

Aavo Sõrmus

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, nõukogu esimees, eraõiguslike teadus- ja arendusasutuste esindaja;

Kristjan Vassil

Tartu Ülikool, teadusprorektor;

Vladimir Viies

Eesti Kõrgkoolide, Teadus ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus Universitas, juhatuse esimees;

Oliver Väärtnõu

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, juhatuse liige, Cybernetica AS, juhatuse liige, Cybernetica AS, juhatuse liige.

 

Viimati uuendatud: 25. mai 2022