Noortevaldkonna arengukava 2021–2035

 

12.08.2021 kinnitas Vabariigi Valitsus noortevaldkonna arengukava:

Joonis. Noortevaldkonna arengukava strateegilised eesmärgid koos sõnastustest tuletatud iseloomustavate lühinimetustega

Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 seab visiooniks, et aastal 2035 elavad noored kõigis Eesti piirkondades tervislikku ja täisväärtuslikku elu ning on võimestatud muutma kogukonda ja riiki selliselt, et Eestis on maailma parim keskkond kasvamiseks, elamiseks ja eneseteostuseks. Uus arengukava on kehtiva noortevaldkonna arengukava 2014–2020 jätkustrateegia.

Noortevaldkonna arengukava on vastuseks noorte initsiatiivile. See on sündinud koostöös noorte ja teiste noortevaldkonna osapoolte ning partneritega. Arengukava keskmes on erinevate väljakutsetega noored vanuses 7–26 eluaastat. Võrreldes teiste earühmadega on noortel piiratumad õigused (näiteks alaealistel teovõime) ja võimalused (sisenemi¬sel tööturule või ligipääsul majanduslikele ressurssidele).

Seetõttu vajavad noored eraldi tähelepanu ning võimalusi, et omandada uusi kogemusi ning õppida tundma iseennast ja ümbritsevat maailma. Kuigi arengukava sihistab noorsootöö tegevusi (sh noorte huviharidust), on lõimitud noortepoliitika vaatest hõlmatud kõik eluvaldkonnad, mis noori mõjutavad.

Arengukava eesmärk on noori võrdväärsete partneritena võimalikult hästi mõista ja kaasata, toetada nende osalust otsuste tegemisel ning elluviimisel ja neid võimestada. Noorte arengut toetavad rikkalikud võimalused end uutes olukordades proovile panna, turvaliselt katsetada ja eksida ning neist kogemustest õppida, saades asjatundlikku tuge täiskasvanutelt.

 

Arengukava koostamise käik

Aren­gukava tugineb uuringutele ja analüüsidele, poliitikasoovitusteel, ekspertide koostatud visioonidokumentidele, valdkondadeülesele strateegiale „Eesti 2035“, VI Noorsootöö Foorumi ja Noortefoorumi 2035 tulemustele ning rahvusvahelistele kokkulepetele.

Vabariigi Valitsus kiitis noortevaldkonna arengukava 2021–2035 väljatöötamise ettepaneku heaks 28. novembril 2019. Ettepaneku koostamiseks ja arengukava eesmärkide ning tegevussuundade sõnastamisse on kaasatud noortevaldkonna ja siduspartnerite esindajaid, milleks moodustati noortevaldkonna töörühm. Töörühma kohtumiste materjalid leiate siit.

29. oktoobril 2020 otsustas valitsus pärast kabinetinõupidamise arutelu kiita noortevaldkonna arengukava eelnõu heaks ja saata selle arutamiseks Riigikogule.

19.05.2021 istungil arutas Riigikogu noortevaldkonna arengukava.

12.08.2021 kinnitas Vabariigi Valitsus noortevaldkonna arengukava.

Noortevaldkonna strateegiliste dokumentide koostamise eest vastutab noorteosakonna noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamm (riin.tamm@hm.ee).

Dokumendid

24. aprillist 18. maini 2020 toimunud arengukava  ametlikul kooskõlastamisel ja avalikul konsultatsioonil olnud dokumendid:

Eelmise perioodi arengukava

Analüüsid

Noortevaldkonna uuringud ja ülevaated noorteseire lehel ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel rubriigis „Uuringud ja statistika“.

 

Viimati uuendatud: 1. september 2022