Haridusasutuse juhi kompetentsimudel

Klikka kompetentsile, et lugeda täpsemalt.

HTM Diagram Chart

 • Iga õpilase arengu toetaja
  • Iga õpilase edusse uskumine

   Kasin: Usub, et enamik õpilasi võib saavutada häid õpitulemusi heade õpetajate suunamisel.

   Hea: Veenab kõiki õpetajaid, et kõik õpilased saavutavad häid õpitulemusi, kui neid individuaalselt ja inspireerivalt õpetada.

   Suurepärane: Veenab kõiki õpetajaid selles, et kõik õpilased saavutavad individuaalse ja inspireeriva õpetamise tulemusel võimalikult häid õpitulemusi võttes vastutuse selle saavutamise eest

  • Individuaalne toetamine

   Kasin: Tagab erinevate õppemeetodite rakendamise õpilaste arengu toetamiseks.

   Hea: Tagab iga õpilase individuaalset arengut toetavate õppemeetodite ja tugimeeskonna rakendamise nii, et see toetab iga õpilase õpimotivatsiooni.

   Suurepärane: Tagab iga õpilase individuaalset arengut toetavate õppemeetodite rakendamise ja tugimeeskonna nii, et see innustab igat õpilast kõrgeid sihte seadma

  • Õppevahendite kasutamine

   Kasin: Hangib õppevahendeid võimaluste põhiselt.

   Hea: Tagab kaasaegsete innovaatiliste õppevahendite kasutamise iga õpilase individuaalse arengu toetamisel.

   Suurepärane: Tagab kaasaegsete innovaatiliste õppevahendite integreeritud kasutamise nii, et see toetab süvatasandil õppimist.

  • Õppekeskkondade kasutamine

   Kasin: Tagab õpilaste arengu toetamisel peamiselt igapäevaste õpikeskkondade kasutamise.

   Hea: Tagab õpihuvi inspireerivate õpikeskkondade kasutamise.

   Suurepärane: Tagab õpihuvi inspireerivate õpikeskkondade kasutamise mõtestatult.

  • Annete tunnustamine

   Kasin: Ei märka õpilaste erinevaid andeid.

   Hea: Tunnustab õpilaste erinevaid andeid innustades neid oma võimeid maksimaalselt välja arendama.

   Suurepärane: Toetab õpilasi oma andeid ka väljaspool oma haridusasutust rakendama ja vajadusel sobivale valikule suunama.

 • Tulemuspõhine juhtija
  • Õpilaste hindamine

   Kasin: Loob hindamissüsteemi õpilaste võimete ja õpitulemuste kaardistamiseks nii, et see toetab väheste õpilaste maksimaalset arengut.

   Hea: Loob hindamissüsteemi õpilaste võimete ja õpitulemuste kaardistamiseks nii, et see toetab paljude õpilaste maksimaalset arengut.

   Suurepärane: Loob hindamissüsteemi iga õpilase võimete ja õpitulemuste kaardistamiseks nii, et see toetab iga õpilase maksimaalset arengut.

  • Õpetajate hindamine

   Kasin: Hindab õpetajate kompetentsust küsides tagasisidet valikuliselt.

   Hea: Hindab õpetajate kompetentsust õpilaste arengu toetamisel küsides tagasisidet õpilastelt, lastevanematelt ja kolleegidelt ning kasutab seda õpetajate professionaalse arengu toetamisel.

   Suurepärane: Hindab õpetajate kompetentsust õpilaste arengu toetamisel küsides tagasisidet õpilastelt, lastevanematelt kolleegidelt nii, et see toetab iga õpetaja professionaalset arengut.

  • Arenguvajaduste määratlemine

   Kasin: Määratleb arenguvajadused tuginemata tõenduspõhistele andmetele.

   Hea: Määratleb olulised arenguvajadused tuginedes tõenduspõhistele andmetele ja neid põhjalikult analüüsides.

   Suurepärane:Määratleb prioriteetse arenguvajaduse tuginedes tõenduspõhistele andmetele ja neid põhjalikult analüüsides.

  • Arendustegevuste elluviimine

   Kasin: Keskendub juhuslike arendustegevuste elluviimisele.

   Hea: Keskendub oluliste arendustegevuste elluviimisele kogu meeskonnaga.

   Suurepärane:Inspireerib kogu meeskonda olulisi arendustegevusi ellu viima.

  • Arendustegevuste monitoorimine

   Kasin: Kasutab juhuslikku monitooringusüsteemi arendustegevuste elluviimise jälgimiseks, kuid ei vii vajalikke muudatusi ellu.

   Hea: Loob kasutajasõbraliku monitooringusüsteemi arendustegevuste elluviimise jälgimiseks ja vajalike muudatuste tegemiseks.

   Suurepärane:Hoiab monitooringusüsteemi ajakohasena ja maailma parimatele praktikatele vastavana.

 • Eduloo tutvustaja
  • Usalduse loomine

   Kasin: Tähtsustab harva usaldusväärsust ja väärikust.

   Hea: Juht on oma tegevusega eeskujuks, et kogu koolipere räägib ja käitub usaldusväärselt ja väärikalt.

   Suurepärane: Juhtkond on oma tegevusega eeskujuks, et kogu koolipere räägib ja käitub usaldusväärselt ja väärikalt.

  • Õpetaja ameti väärtustamine

   Kasin: Väärtustab vähe õpetaja ametit.

   Hea: Väärtustab õpetaja ametit avalikult nii sõnades kui tegudes.

   Suurepärane:Väärtustab õpetaja ametit avalikult nii, et kujundab sellega avalikku arvamust.

  • Eduloo sisekommunikatsioon

   Kasin: Märkab ja väärtustab harva oma haridusasutuse edulugusid.

   Hea:Tugineb oma edulugudele ja leiab koos õpetajatega haridusasutust eristava tugevuse ning tutvustab seda kogu kooliperele.

   Suurepärane:Tunnustab edulugude jagamist ja inspireerib kolleege neid rakendama ja oma edulugusid looma.

  • Eduloo väliskommunikatsioon

   Kasin: Suhtleb avalikkusega juhuslikult.

   Hea: Innustab kogu kooliperet tutvustama edulugusid avalikkusele, saavutades sellega tuntuse ja poolehoiu.

   Suurepärane: Innustab kogu kooliperet tutvustama edulugusid avalikkusele saavutades sellega edulugude järgimise.

  • Arendustegevuste monitoorimine

   Kasin: Kasutab juhuslikku monitooringusüsteemi arendustegevuste elluviimise jälgimiseks, kuid ei vii vajalikke muudatusi ellu.

   Hea: Loob kasutajasõbraliku monitooringusüsteemi arendustegevuste elluviimise jälgimiseks ja vajalike muudatuste tegemiseks.

   Suurepärane:Hoiab monitooringusüsteemi ajakohasena ja maailma parimatele praktikatele vastavana.

 • Innovatsiooni juhtija
  • Visiooni loomine

   Kasin: Visiooni lähtuvalt piirkonna hetkevajadustest.

   Hea: Loob ambitsioonika visiooni tehes julgeid innovaatilisi valikuid iga õpilase võimetekohase arengu toetamisel.

   Suurepärane: Loob ambitsioonika visiooni sooviga pakkuda innovaatilisi lahendusi rahvusvahelisel tasemel.

  • Parimate praktikate rakendamine

   Kasin: Rakendab harva parimaid praktikaid.

   Hea: Rakendab süsteemselt maailma parimaid praktikaid.

   Suurepärane: Jagab oma haridusasutuse praktikaid aidates sellega kaasa õppe arenemisele Eestis ja laiemalt.

  • Uuendusvalikute elluviimine

   Kasin: Jääb innovaatiliste lahenduste elluviimisel toppama.

   Hea: Viib innovaatilised lahendused järjekindlalt ellu.

   Suurepärane: Mobiliseerib meeskonda pingutama pikaajaliste innovaatiliste muutuste nimel

  • Partnerite kaasamine

   Kasin: Kaasab partnereid juhuslikult innovaatiliste lahenduste elluviimisel.

   Hea: Kaasab eesmärgipäraselt õigeid partnereid, kes toetavad innovaatiliste lahenduste elluviimist.

   Suurepärane: Kaasab eesmärgipäraselt õiged partnerid nii Eestis kui rahvusvaheliselt, kes toetavad innovaatiliste lahenduste elluviimist.

  • Lisaressursside leidmine

   Kasin: Piirdub olemasolevate ressursside kasutamisega visiooni elluviimisel.

   Hea: Piirdub visiooni elluviimisel olemasolevate ressursside efektiivse kasutamisega.

   Suurepärane: Leiab vajalikke lisaressursse visiooni väga heaks elluviimiseks.

 • Meeskonna juht
  • Meeskonna kujundamine

   Kasin: Püüab olemasoleva meeskonnaga saavutada visiooni elluviimise tegemata vajalikke personalimuudatusi.

   Hea: Värbab professionaalseid ja motiveerituid inimesi visiooni elluviimiseks.

   Suurepärane: Kujundab uutest ja olemasolevatest inimestest ühtset vaimsust kandva meeskonna ambitsioonika visiooni elluviimiseks.

  • Professionaalse arengu toetamine

   Kasin: Toetab meeskonna arengut võimaluste põhiselt ja juhuslikult.

   Hea: Kujundab iga meeskonnaliikme professionaalset arengut toetava keskkonna saavutades igaühe individuaalse vastutuse oma arengu eest.

   Suurepärane: Toetab läbimõeldult kogu meeskonna professionaalset arengut saavutades koostöö sünergia.

  • Meeskonna innustamine

   Kasin: Rakendab motiveerivaid tegevusi, mis ei moodusta terviksüsteemi.

   Hea: Rakendab motivatsioonisüsteemi, mis innustab igat meeskonnaliiget pühenduma visiooni elluviimisele.

   Suurepärane:Rakendab motivatsioonisüsteemi, mis innustab kogu meeskonda tervikuna pühenduma visiooni elluviimise.

  • Uuendustele inspireerimine

   Kasin: Kavandab uuendused väheste meeskonnaliikmetega.

   Hea: Kaasab meeskonna innovaatiliste ideede väljatöötamisse ja elluviimisse.

   Suurepärane:Inspireerib meeskonnaliikmeid omaalgatuslikult innovaatilisi ideid välja töötama ja ellu viima.

  • Talentide tunnustamine

   Kasin: Märkab talente harva oma meeskonnas.

   Hea: Tunnustab oma meeskonna talente innustades teisi neilt õppima.

   Suurepärane: Toetab oma meeskonna talente oma ande rakendamisel ka väljaspool haridusasutust.

Test