Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Ministeerium lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

  • Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja isiku jaoks läbipaistev. See tähendab, et ministeerium töötleb talle teatavaks saanud isikuandmeid üksnes seadusest tuleneval alusel ning kui töötlemiseks on vajadus. Selleks, et andmetöötlus oleks isiku jaoks õiglane ja läbipaistev, antakse isikule vajalikku infot tema andmete töötlemise kohta.
  • Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Ministeerium töötleb isikuandmeid üksnes sel eesmärgil, mil need on saadud ning mitte muul eesmärgil, mis on algse eesmärgiga vastuolus. Isikuandmeid töödeldakse nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik, et tagada isikute eraelu puutumatus.
  • Isikuandmed on asjakohased, õiged ja tagatakse nende parandamine. Ministeerium teeb endast kõik, et hoida talle teatavaks saanud isikuandmeid õigena ning vajadusel nende õigsust parandada.
  • Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud säilitustähtaja jooksul ja seejärel need kustutatakse.
  • Isikuandmete töötlemisel kasutatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad andmeid ebaseadusliku juurdepääsu, kasutamise, muutmise, avalikustamise ja juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustamise eest.
Viimati uuendatud: 25. juuni 2021