Isiku õigused

Kõikide isikuandmete osas, mida Teie kohta oleme kogunud, on Teil mitmesuguseid õigusi, millest saate ülevaate alljärgnevalt.

Täpsemalt on Teie kui andmesubjekti õigused sätestatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklites 15-22, millega saate tutvuda siin.

Õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta ja oma andmetega tutvuda.

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Teil on õigus saada kinnitus selle kohta, et tema andmeid töödeldakse, tutvuda andmetega ning järgmise infoga:

 • töötlemise eesmärk;
 • asjaomaste isikuandmete liigid;
 • andmete vastuvõtjad;
 • andmete säilitamisperioodi pikkus;
 • informatsioon automatiseeritud andmete kogumise kohta;
 • andmesubjekti õigused ja muu informatsioon.

Tutvumiseks peate esitama meile taotluse. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Väljastame andmed Teie soovitud viisil nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates Teie taotluse saamisest. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik andmeid väljastada, teavitame Teid sellest ja pikendame vastamise tähtaega kuni 2 kuu võrra.

Andmete väljastamise eest paberil küsib ministeerium vastavalt avaliku teabe seadusele alates 21. leheküljest tasu kuni 0.19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist või andmete täiendamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus ning lisada sellele taotlust põhjendavad tõendid ja asjaolude kirjeldus. Me edastame info isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohta kõigile, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi

Õigus nõuda andmete töötlemise piiramist ja lõpetamist

Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks, teatud eesmärgil kasutamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole ministeeriumil (enam) seaduslikku alust, on Teil õigus nõuda andmete kasutamise piiramist või lõpetamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise piiramist või lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

Õigus nõuda andmete kustutamist

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist põhjendamatu viivituseta, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

 • Teie andmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millisel neid on töödeldud,
 • Te võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ja puudub muu õiguslik alus andmete töötlemiseks,
 • Te esitate töötlemisele vastuväite ja puuduvad muud ülekaalukad õiguspärased põhjused töötlemiseks,
 • Teie andmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

Õigus nõuda andmete kustutamist ei ole siiski absoluutne - vastutav töötleja ei pea Teie andmeid kustutama, kui ta vajab neid andmeid:

 • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks,
 • juriidilise kohustuse täitmiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks,
 • avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil,
 • rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud põhjustel,
 • õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Kui taotlete oma andmete kustutamist, esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

Õigus esitada vastuväited

Samuti on Teil õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise kohta. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

Õigus pöörduda andmekaitse järelevalveasutuse ja/või halduskohtu poole

Juhul, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi ja vabadusi, on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole või halduskohtusse.

Ministeeriumi otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

Viimati uuendatud: 25. juuni 2021