Eesti keele arengukava 2021–2035

„Eesti keele arengukava 2021–2035“ koondab eesti keele, Eestis õpitavate võõrkeelte, eesti keele kui riigikeele ja keeletehnoloogia arendamisega seonduvad sihid, et kindlustada ka tulevikus eesti keele tugev positsioon ja toetada mitmekeelsust.

Arengukava koostamist ja sisu on arutatud alates 2017. aastast. Arengukava eelnõu üks lähtealuseid on 2017. aastal läbiviidud keeleseisundi uuring, mis osutab, et eesti keele kaitsmise kõrval tuleb pöörata rohkem tähelepanu selle kasutamisvõimaluste avardamisele ning kohaneda ühiskonna pidevalt muutuva keelenõudlusega. Eesti keele arengukava on koostatud koos Eesti keelenõukoguga, kuhu kuuluvad keelevaldkonna olulisemate organisatsioonide esindajad.
2018. aasta jooksul korraldas ministeerium ideekorje, kogudes huvipoolte ettepanekuid ning korraldas visiooniarutelusid. Valdkondadeülesed visioonidokumendid valmisid 2019. aasta kevadeks.

Olulisemad etapid arengukava koostamises:

  • 22. oktoobril 2019. a tegi Riigikogu Vabariigi Valitsusele ettepaneku koostada eesti keele valdkondlik arengukava aastateks 2021–2035, et tugevdada eesti keele elujõudu, arengut ja õpet
  • Vabariigi Valitsus kinnitas arengukava koostamise ettepaneku 16. aprillil 2020. a
  • 7. augustini 2020. a oli arengukava ametlikul kooskõlastamisel ja avalikul konsultatsioonil
  • 2. oktoobril 2020. a esitas haridus- ja teadusminister arengukava eelnõu Vabariigi Valitsusele
  • 29. oktoobri 2020. a kiitis Vabariigi Valitsus eesti keele arengukava 2021–2035 eelnõu heaks ja saatis selle arutamiseks Riigikogule
  • 20. oktoobril 2021. a esitas haridus- ja teadusminister eesti keele arengukava Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks
  • 11. novembril 2021. a kinnitas Vabariigi Valitsus „Eesti keele arengukava 2021–2035“
 

 

Arengukava juhtkomisjon

Juhtkomisjoni kuuluvad keelevaldkonnaga enim seotud ministeeriumide ja Eesti keelenõukogu esindajad.

Juhtkomisjon toetab arengukava elluviimist, aruandlust ja hindamist.

Juhtkomisjoni koosolekute protokollid

Oluline on tähele panna, et keeleõppe ja eestikeelse hariduse andmisega seotud teemad jagunevad Eesti keele arengukava ning Eesti haridusvaldkonna arengukava vahel, nagu on näha joonisel.

Viimati uuendatud: 16. november 2021