Töörühmad

Haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna arengukavade koostamiseks on loodud töörühmad

Partnerite ja huvipoolte kaasamiseks korraldas Haridus- ja Teadusministeerium 2019. aasta jooksul kaasamise töörühmades arutelusid.


Vaata töörühmades käsitletavaid teemasid ja nende seoseid teiste valdkondade ning väljatöötamisel dokumentidega kõrvalolevalt jooniselt.

Töörühmadesse kutsus ministeerium

  • HTMi ja teiste ministeeriumide eksperdid;
  • poliitikate elluviijad ja partnerid;
  • eksperdid;
  • siht- ja sidusrühmade esindajad, nt KOVide, koolipidajate, noorte, lapsevanemate, õpetajate, noorsootöötajate, teadlaste, ettevõtjate esindajad.

Töörühmade koossesisude nimekirjad on  töörühmade materjalide juures allpool.

Töörühmade aruteludes lähtuti statistikast ja analüüsidest, sh kehtivate arengukavade vahehindamiste tulemustest ning ekspertide koostatud visioonidokumentidest. Töörühmade liikmed tõid arutellu kaasa oma esindatava organisatsiooni seisukohad.

Lisaks töörühmades toimunud aruteludele koguti kohtumiste järel töörühmade liikmetelt aruteludokumentide kohta ka kirjalikke ettepanekuid.

Töörühmade sisendit arvestades koostas ministeerium 2019. aasta sügiseks arengukavade koostamise ettepanekud. Arengukavade esimesed tööversioonid valmisid 2019. aasta lõpuks – 2020. aasta alguseks.

Töörühmade materjalid, arengukavade koostamise ettepanekud, arengukavade tööversioonid ja muud seonduvad dokumendid leiate altpoolt.

Töörühmade kalender 2019

Töörühm Teema / kirjeldus Aeg
Teadus, arendus ja innovatsioon Eesmärgid ja tegevussuunad 11. juuni (T) Tallinn
Noortevaldkond Hetkeolukord ja arenguvajadused 13.  juuni (N) Tallinn
Haridus: õpetajad ja õpetamine Hetkeolukord ja arenguvajadused 18. juuni (T) Tallinnas
Haridus: oskused Hetkeolukord ja arenguvajadused 20. juuni (N) Tartus
Haridus: haridussüsteem Hetkeolukord ja arenguvajadused 21. juuni (R) Tartus

Teadus, arendus, innovatsioon ja ettevõtlus

Kehtiva TAI arengukava vahehindamise tulemused 11. september (K) Tallinn
Haridus: õpetajad ja õpetamine Eesmärgid ja alaeesmärgid, tegevussuunad 12. september (N) Tartu
Haridus: oskused Eesmärgid ja alaeesmärgid, tegevussuunad 17. september (T) Tallinn
Haridus: haridussüsteem Eesmärgid ja alaeesmärgid, tegevussuunad 19. september (N) Tartu
Noortevaldkond Eesmärgid ja alaeesmärgid 25. september (K) Tallinn
Noortevaldkond Väljakutsete lahenduste arutelu 21. november (N) Tallinn
Teadus, arendus, innovatsioon ja ettevõtlus Tegevussuunad ja mõõdikud 4. detsember (K) Tallinn
Haridusstrateegia töörühmad Tegevussuunad ja mõõdikud 5. detsember (N) Tartu

Hariduse töörühmad

Hariduse valdkonnas on moodustatud kolm töörühma.

  • haridussüsteemi töörühm
  • õpetajate ja õpetamise töörühm
  • oskuste töörühm.

Valdkonna juht on kantsler Mart Laidmets.

Haridusstrateegia koostamise eest vastutab Kersti Kõiv, analüüsiosakonna nõunik kersti.koiv@hm.ee.

Töörühmade koosseisud ja materjalid on avaldatud allpool.

10. juulil esitas haridus- ja teadusminister partnerite ja huvipoolte ettepanekute põhjal täiendatud Eesti haridusvaldkonna arengukava eelnõu Riigikantseleile arutamiseks valitsuses ja Riigikogus. Arengukava valmimis- ja kinnitamistähtaeg on sügisel.

Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021 – 2035 seisuga 10.07.2020
Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021 – 2035 lisad seisuga 10.07.2020
Arengukava seletuskiri 10.07.2020
Kooskõlastustabel 10.07.2020

30. märtsist kuni 21. aprillini toimus Eesti haridusvaldkonna arengukava kooskõlastamine partneritega Vabariigi Valitsuse Eelnõude Infosüsteemis (EIS)

Eelnõu toimiku number: 20-0346

Ministeerium kutsus samal perioodil kõiki huvipooli eelnõuga tutvuma ja selle kohta arvamust avaldama.

Kooskõlastatavad dokumendid:

Kooskõlastamisele järgnes arengukava täiendamine lähtuvalt partnerite ja huvipoolte ettepanekutest.

Esimest korda kohtusid töörühmad juunis 2019. Kohtumiste eesmärk oli arutada hariduse kitsaskohtade ja tugevuste üle, et kokku leppida peamised arenguvajadused.

Teisel kohtumisel septembris 2019 tutvustati kehtiva Eesti elukestva õppe strateegia vahehindamise tulemusi (aruannelühikokkuvõte, järeldused ja soovitused. EÕS teemalehed: õpetaja ja õpikäsituskoolivõrgu korrastaminedigipööretäiskasvanuharidus) ja arutati haridusvaldkonna arengukava 2035 eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste üle.

Kolmandal korral kohtusid kolme töörühma esindajad samaaegselt 5. detsembril 2019,  et arutada haridusvaldkonna arengukava 2035 esimest tööversiooni.

Lisaks töörühmades toimunud aruteludele koguti kõigi kohtumiste järel töörühmade liikmetelt aruteludokumentide kohta ka kirjalikke ettepanekuid.

Haridussüsteemi töörühm keskendub ühtse, individuaalseid valikuid toetava haridussüsteemi teemadele (hariduskorraldus; ressursikasutus, sh rahastamine; taristu, uuringud ja seiresüsteemid; tulemusraamistik; sihtrühma vajadustele vastavad õpiteed, keel hariduses).

Töörühma juht on kantsler Mart Laidmets

21.06.2019 kohtumine: haridussüsteemi tugevused, kitsaskohad ja arenguvajadused

19.09.2020 kohtumine: elukestva õppe strateegia 2020 vahehindamise järeldused (koolivõrk); tegevused 2035. a eesmärkide saavutamiseks

Õpetajate ja õpetamise töörühma fookuses on õppeprotsess, selle osaliste rollid ja areng (koolijuhtide, õpetajate/õppejõudude palk ja karjäärimudelid; õpetajate mobiilsus; koolijuhtide ja õpetajate oskused; õppeprotsessi kvaliteet–õpilaste õpimotivatsioon, loovus, ettevõtlikkus; õpikäsitus; õppemeetodid; hindamine). 

Töörühma juht on asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts

18.06.2019 kohtumine: õpetajate ja õpetamisega seonduvad tugevused, kitsaskohad ja arenguvajadused

12.09.2019 kohtumine: elukestva õppe strateegia 2020 vahehindamise järeldused (õpikäsitlus, digiteemad); tegevused 2035. a eesmärkide saavutamiseks

Oskuste töörühm keskendub oskustele ja oskuste paremale kasutamisele (kutsesüsteem ja OSKA; tööturu ja hariduse seosed; õppekavade sidusus; kutsestandardite vaheline sidusus).

Töörühma juht on asekantsler Robert Lippin.

20.06.2019 kohtumine: oskuste ja töömaailmaga seonduvad tugevused, kitsaskohad ja arenguvajadused

17.09.2019 kohtumine: elukestva õppe strateegia 2020 vahehindamise järeldused (elukestev õpe, töömaailm); tegevused 2035. a eesmärkide saavutamiseks

5. detsembril 2019 kohtusid kolme hariduse töörühma esindajad Tartus, et saada ülevaade valdkondadeülese strateegia „Eesti 2035“ koostamisest ja arutada ühiselt arengukava esimest tööversiooni.


Haridusvaldkonna arengukava 2035 tööversiooni tutvustus

Töörühmade kohtumise järel paluti kõigil soovijail anda tagasisidet arengukava aluseks olevate põhimõtete ja väärtuste sõnastustele ning tegevussuundade sobivusele. Oma arvamuse esitas e-ankeedi või meili teel 43 inimest 33 organisatsioonist.

Noortevaldkonna töörühm

Noortevaldkonna töörühm keskendub noorte (vanuses 7 – 26 a) arengu ja eneseteostuse toetamisele erinevate osapoolte koostöös ning noorte võimalusele ühiskonna arengut mõjutada.

Info kehtiva noortevaldkonna arengukava kohta leiate SIIT.

Valdkonna juht on asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Noortevaldkonna strateegia koostamise eest vastutab Karl-Andreas Sprenk, noorteosakonna nõunik, karl.sprenk@hm.ee

13. juulil esitas haridus- ja teadusminister partnerite ja huvipoolte ettepanekute põhjal täiendatud Eesti noortevaldkonna arengukava eelnõu Vabariigi Valitsusele menetlemiseks. Sellele järgneb arengukava arutelu Riigikogus. Arengukava valmimis- ja kinnitamistähtaeg on sügisel.

24. aprillist kuni 18. maini toimus Eesti noortevaldkonna arengukava 20212035 kooskõlastamine partneritega Vabariigi Valitsuse Eelnõude Infosüsteemis (EIS), eelnõu toimiku number: 20-0476

Kooskõlastamisel olnud dokumendid:

Noortevaldkonna töörühma esimene kohtumine toimus 13. juunil 2019. a Tallinnas. Kohtumisel arutleti noortevaldkonna hetkeolukorra, arenguvajaduste ja tulevikuvisiooni üle. 

Töörühma teine kohtumine toimus 25. septembril 2019.a Tallinnas. Kohtumisel arutleti uue noortevaldkonna arengukava fookusteemade üle. 

Töörühma kolmas kohtumine toimus 21. novembril 2019.a Tallinnas. Kohtumisel arutleti uue noortevaldkonna arengukava lahendussuundade üle.

Eeltööna noortevaldkonna uue perioodi arengukava koostamiseks on 2018. ja 2019. aastal kogutud arenguvajaduste kohta sisendit noortelt ning noortevaldkonna ekspertidelt mitmetel valdkondlikel suurüritustel ja aruteludel, suurim neist 4.-5. oktoobril 2018 toimunud Noorsootöö Foorum (materjalid leiate SIIT).

Vabariigi Valitsus kiitis ekspertrühmade ja noortevaldkonna arengukava töörühma senise töö tulemustele toetuva noortevaldkonna arengukava koostamise ettepaneku heaks 28. novembril 2019.

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse töörühm

Töörühm on loodud Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 koostamiseks. Arengukava koostamise eest vastutavad võrdsetel alustel Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Töörühma kuuluvad kolm esindajat HTMist ja kolm MKMist. Lisaks kaasatakse töörühma Riigikantselei esindaja, et tagada arengukava kooskõla Eesti 2035 kavaga ning Rahandusministeeriumi esindaja, et tagada kooskõla riigieelarve ja struktuurivahendite kavandamisega. Töörühm võib pöörduda ekspertide poole täiendava info ja ekspertiisi kaasamiseks.

Töörühma juhid on HTMi teadusosakonna juhataja Katrin Pihor (katrin.pihor@hm.ee ja MKMi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede (kaupo.reede@mkm.ee).  

27. oktoobril esitasid haridus- ja teadusminister ning infotehnoloogia- ja väliskaubandusminister partnerite ja huvipoolte ettepanekute põhjal täiendatud arengukava eelnõu Vabariigi Valitsusele menetlemiseks. Sellele järgneb arengukava arutelu Riigikogus. Arengukava valmimis- ja kinnitamistähtaeg on sügisel 2020.

17. aprillist kuni 11. maini toimus Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 20212035 kooskõlastamine partneritega Vabariigi Valitsuse Eelnõude Infosüsteemis (EIS), eelnõu toimiku number: 20-0443

Tagasiside laekus 25 partnerilt, sh kooskõlastasid kolm partnerit eelnõu märkusteta. Jätkub eelnõu täiendamine saadud ettepanekute põhjal.

Kooskõlastatavad dokumendid:

Keelevaldkonna töörühm

Keelevaldkond hõlmab eesti keele arengut (emakeelena, teise keelena, välismaal) ja mitmekeelsust (sh võõrkeeled), samuti keeletehnoloogia ja keelekorralduse arengut.

Valdkonna juht on asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Strateegiliste dokumentide koostamise eest keelevaldkonnas vastutab keeleosakonna juhataja Andero Adamson (andero.adamson@hm.ee).

Eesti keelevaldkonna arengukava 2021-2035 koostamist juhib alates 1.11.2019 Toomas Kiho.

Keelevaldkonna arengukava koostamist ja sisu on arutatud alates 2017. aastast: Eesti keelevaldkonna arengukava 2018–2027 eelnõu ja keelepoliitika põhialuste eelnõu, temaatilised konverentsid, sidus- ja sihtrühmade aruteluseminarid aastail 2017–2019.

Riigikogu tegi 22. oktoobril 2019. a Vabariigi Valitsusele ettepaneku koostada eesti keele valdkondlik arengukava aastateks 2021–2035 (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/329102019002).

Riigikogu kultuurikomisjonile tutvustati arengukava eelnõu lühiversiooni 17. veebruaril 2020. Arengukava eesmärkides on arvestatud Riigikogu 22. oktoobri 2019. aasta otsusega „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“.

Valitsus kinnitas arengukava koostamise ettepaneku 16. aprillil 2020. a ning selles antakse ülevaade arengukava koostamise vajadusest, keelevaldkonna praegusest olukorrast, poliitikasuundadest ja tegevustest ning sihtidest, mis soovitakse saavutada aastaks 2035.

Keelevaldkonna arengukava koostamine toimub koostöös Eesti keelenõukoguga, kuhu kuuluvad keelevaldkonna olulisemate organisatsioonide esindajad. Seetõttu keelevaldkonna arengukava koostamiseks eraldi töörühma ei moodustatud. Eesti Keelenõukogu uue koosseisu kinnitas Vabariigi Valitsus 31.10.2019 (https://www.riigiteataja.ee/akt/301112019006). Keelenõukogu tegevusest saab lähemalt lugeda SIIT

Täpsema info keelevaldkonna planeerimisest ja valdkonna analüüsid, sh kehtiva arengukava vahehindamiste tulemused leiate SIIT.  

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) ning Valitsuse hariduse ja noorsootöö töörühma arutelud

Töörühma põhiülesandeks on valitsuse ja ELVL seisukohtade ettevalmistamine riigieelarve läbirääkimisteks hariduse ja noorsootöö valdkonnas. Kuivõrd 2019. ja 2020. aastal on toimumas riiklike arengukavade koostamine, otsustati töörühma kohtumiste raames otsida lahendusi ka Eesti hariduse ja noorsootöö valdkonna kitsaskohtadele.

ELVL kaasab töörühma erinevate omavalitsuste haridusjuhte, et töörühmas oleks esindatud nii linna- kui maapiirkondade, nii suurte kui väikeste omavalitsuste vaade. Töörühma kohtumistele on vastavalt aruteluteemadele kutsutud Heateo Sihtasutuse Haridusfondi jt organisatsioonide või algatuste esindajad.

Materjalid:

Koosolek 20.11.2019:

Aruteluteemad: 

1. Eelmise koosoleku kokkuvõte. Sissejuhatuse teeb Piret Sapp/HTM.

2. Asendusõpetajate programm ja aruteluküsimused. Gerli Neppi/MTÜ ASÕP tegevjuht.

3. Koolijuhtimise kvaliteet. Ülevaade koolijuhtide praktikaprogrammist. Koolijuhtimise kvaliteedi tagamine. Ajurünnak. Pirkko Valge/Laura Kalda/Haridusfond.

4. Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus 2020, eelarve läbirääkimised 2020+

Koosolek 21.08.2019:

Aruteluteemad koos materjalidega:

1. Õpetajate järelkasv. Võimalikud lahendused. Sissejuhatuse arutelusse teeb Kristi Vinter-Nemvalts/HTM asekantsler
Arutelu kokkuvõte võimalikest lahendustest õpetajate järelkasvu teemal

2. Heateo Haridusfondi ettevõtjate ettepanekud, mida saaksid KOVid ise (ja koos keskvalitsusega) teha õpetajate järelkasvu tagamiseks. Milliseid algatusi Heateo haridusfond on toetamas, mis aitavad sellele väljakutsele lahendusi leida. Laura Kalda/Heateo Haridusfond 
Ettekanne

3. Asendusõpetajate programm ja KOV koostöö õpetajate järelkasvu teemal. Gerli Neppi/MTÜ ASÕP tegevjuht
Aruteluküsimused ja praegused lahendused

4. AHHAA keskuse tegevused ja lennukad ideed toetamaks õpetajate järelkasvu. Andres Juur/AHHAA keskuse juhatuse esimees 

Koosolek 22.05.2019:

Aruteluteemad ja materjalid:

1. Haridus- ja teadusstrateegia 2035- tegevused partnerite kaasamisel. Mart Laidmetsa ettekanne

2. Kuidas lahendada omavalitsuste, ettevõtjate ja keskvalitsuse koostöös hariduse kitsaskohad? Heateo SA ettevõtjate ettepanekud. Martin Villigu ettekanne

 

 

Viimati uuendatud: 9. aprill 2021