Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021 – 2035

 

11.11.2021 kinnitas Vabariigi Valitsus haridusvaldkonna arengukava 2021–2035.

Arengukava koostamise käik

30. märtsist kuni 21. aprillini 2020 toimus arengukava eelnõu ametlik kooskõlastamine partneritega ja avalik konsultatsioon valitsuse Eelnõude Infosüsteemis (EIS). Kooskõlastamise ja konsultatsiooni käigus saatsid oma arvamused ning ettepanekud arengukava kohta EISi kaudu või otse ministeeriumile ligi 60 organisatsiooni. Ettepanekute põhjal täiendas ministeerium eelnõud, kohtudes täiendavalt keerukamate ettepanekute esitajatega.

Ettevalmistusi uue Eesti haridusvaldkonna arengukava koostamiseks alustas Haridus- ja Teadusministeerium 2018. aasta kevadel, kui kutsus kõigi oma valdkondade ühise visiooni loomiseks kokku ekspertühmad. Paralleelselt korraldas ministeerium ideekorje, kogudes huvipoolte ettepanekuid ning korraldas visiooniarutelusid. Valdkondadeülesed visioonidokumendid valmisid 2019. aasta kevadeks.

Strateegiliste eesmärkide ja mõõdikute sõnastamiseks ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste kokkuleppimiseks hariduse valdkonnas moodustas ministeerium 2019. aasta kevadel olulisemaid partnereid ja huvipooli kaasavad töörühmad haridussüsteemi, õpetajate ja õpetamise ning oskuste fookusega. Töörühmades arutati läbi valdkonna tugevused ja kitsaskohad, sõnastati eesmärgid ja olulisemad arendustegevused. Kõigile töörühmade kohtumistele järgnes täiendav veebipõhine konsultatsioon töörühmade liikmetega.

 

Töörühmade koosseisud, kohtumiste ja veebipõhiste konsultatsioonide materjalid leiab siit

Lisaks otsustati arutada uue haridusvaldkonna arengukava teemasid ka Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse ja noorsootöö töörühma koosolekutel, kuhu selleks kaasati täiendavalt hariduseksperte ja hariduse edendamisse panustavate ettevõtjate esindajaid.

Töörühmadelt koguti sisendit ka arengukava koostamise ettepaneku tarvis.

Valitsus kiitis haridusvaldkonna arengukava koostamise ettepaneku heaks 28. novembril 2019.

Arengukava esimene tööversioon valmis detsembris 2019, kui seda tutvustati ja arutati arengukava töörühmade ühisel kohtumisel.

30.03 - 21.04.2020 toimus arengukava ametlik kooskõlastamine huvipoolte ja partneritega ning avalik konsultatsioon.

10.07.2020 esitas haridus- ja teadusminister kooskõlastamise ja konsultatsiooni käigus laekunud ettepanekute põhjal täiendatud eelnõu vabariigi Valitsusele menetlemiseks.

29.10.2020 kabinetinõupidamisel otsustas valitsus kiita haridusvaldkonna arengukava eelnõu heaks ja saata see arutamiseks Riigikogule.

Haridusvaldkonna arengukava menetluse käigus arutas Riigikogu kultuurikomisjon arengukava eelnõud mitmel korral ja tegi muudatusettepanekuid (vt eelnõu ettepanekute kooskõlastustabelist).

13.09.2021 istungil arutas Riigikogu haridusvaldkonna arengukava.

20.10.2021 esitas haridus- ja teadusminister valitsusele kinnitamiseks haridusvaldkonna arengukava 2021–2035.

Hariduse seire- ja mõõdikutesüsteemi arendamise projekt 2019-2021


Uue arengukava tulemuste jälgimiseks algatas ministeerium 2019. aastal koos OECD ja EL Komisjoniga hariduse mõõdikute ja seiresüsteemi arendamise projekt.

Projekti raames analüüsiti eelmise perioodi strateegia seire- ja mõõdikutesüsteemi, koguti tagasisidet ja ettepanekuid Eesti haridusvaldkonna osapooltelt, uuriti maailma parimaid praktikaid ja pakuti välja uue arengukava elluviimist toetav seire- ja mõõdikutesüsteem.

Projekti käigus valminud materjalidega saab tutvuda siin

Materjalid


Partnerite ja huvipoolte ettepanekute põhjal täiendatud ja valitsusele 10.07.2020 esitatud dokumendid:

30.03 - 21.04.2020 toimunud arengukava kooskõlastamisel ja avalikul konsultatsioonil olnud dokumendid:

Muud dokumendid:

 

Viimati uuendatud: 28. detsember 2021