Avalikud arutelud

Haridus-, teadus-, keele- ja noortevaldkonna arengukavade koostamise ajal korraldab HTM koos partneritega arengukavade arutelusid mitmel pool Eestis. Vajadusel korraldame ka kitsamate teemade süvaarutelusid.

18.02.2020 Haridusfoorum: Individuaalsed õpirajad avatud haridusruumis

18. veebruaril 2020 arutati Eesti hariduse tulevikuteemasid Eesti Haridusfoorumi suurfoorumil.
Foorumil käsitleti individuaalseid õpiteid/õpiradasid, mis on haridusvaldkonna arengukava 2035 ettevalmistavates dokumentides sõnastatud kui kogu elukaare jooksul jätkuv individualiseeritud õpe, kus ühiskonna arengust tulenevate eesmärkide saavutamiseks kavandatakse õppija ja õpetaja koostöös õpiprotsessi. Õpiprotsess arvestab õppija huve, vajadusi, võimeid, individuaalset õpistiili ja eeldab õppija aktiivset osalust (agentsust) ning sisu, meetodite ja õppimise rütmi kohandamist vastavalt õppija individuaalsetele vajadustele. Individuaalne õpitee on võimestava kooli selgroog.

117 osalejaga foorumil arutleti, milline peaks olema avatud haridusruum kooli ümber. Kas ja kus meie haridusilmas on juba täna õpiradadega teistest ette jõutud ja kuhu võiks jõuda aastaks 2035.

23.01.2020 Haridus- ja Teadusministeeriumi ja aineõpetajate ühenduste arutelupäev

23.01.2020 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi ning aineõpetajate ühenduste arutelupäev.

Aruteluteemadeks olid: 

 • Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021 – 2035;
 • Üldhariduse riiklike õppekavade arendamise protsess ja õppekavade üldosad.

Kogusime hulga väärtuslikku tagasisidet ja ettepanekuid haridusvaldkonna arendamiseks ning õppekavade koostamiseks.

Täiendav info: 

 

Elo Tuppits (arengukava küsimused)
Analüüsiosakond
Tel 569 20435

 


Pille Liblik (õppekavaarenduse küsimused)
Üldharidusosakond
Tel 5238327

22.01.2020 ümarlaud „Tulevikutöö ja tulevikuharidus“

Eesti Haridusfoorum koostöös HTMiga korraldas 22. jaanuaril Tallinnas ümarlaua "TULEVIKUTÖÖ JA TULEVIKUHARIDUS", mille eesmärgiks oli pakkuda täiendavat sisendit Eesti haridusvaldkonna arengukavale 2021-2035 ja ettepanekuid selle alusel kavandatavate programmide koostamisel.

Lauaarutelude teemad:

 • Tulevikutehnoloogiate kasutamisega ja tööturul toimuvate muutustega toimetulekuks vajalikud põhipädevused, mis peaksid kuuluma formaalhariduse õppekavadesse (alushariduses, põhihariduses, kutse- ja gümnaasiumihariduses).
 • Töökohapõhise õppe ja praktika laiendamise paindlikud võimalused ja kvaliteet. Tööandjate roll töökohapõhise õppe kvaliteedi ja pädeva juhendamise tagamisel
 • Tööandjate ja sotsiaalpartnerite roll ja vastutus hariduskorralduses. Arengutõuget vajavate inimeste ja vananeva tööjõu toetamine.

Huvitava Kooli mõttekojad novembris 2019

Koostöös algatusega Huvitav Kool toimusid novembris 2019 Eesti kolmes maakonnas mõttekojad hariduselu edendamise võimalustest kohapeal:

 • 21.novembril Jõgeval,
 • 25. novembril Valgas ja
 • 26. novembril Haapsalus.

Neis mõttekodades arutasid maakonna haridustöötajad, koolipidajad, õpilased, lapsevanemad ja tööandjad, mida ja kuidas saavad maakonna eri osapooled teha Eesti haridusvaldkonna arengukava 2035 eesmärkide saavutamiseks.

Huvitava Kooli Läänemaa mõttekoda 26.11.2019 Haapsalus

Huvitava Kooli Jõgeva mõttekoda 21.11.2019

8.11.2019 arutelud noorte ja noortemeelsete osaluskohvikutes üle Eesti

2019. aasta osaluskohvikutes koguti koos ministeeriumidega sisendit riiklike arengukavade - „Eesti 2035“ ning noortevaldkonna arengukava ja haridusstrateegia 2021 - 2035 tarbeks. Samuti otsiti lahendusi piirkondlikele murekohtadele.
Riikliku tasandi aruteluteemad olid:
 • #Noorteheaks
 • Keskkonda ei jäta
 • Koolis õpin vaid seda, mida tulevikus teha ei oska
 • Minu digitaalne tulevik
 • Oskused ja töö - 2035
 • Tervis ja sotsiaalkaitse - 2035

Olenemata teemast puudutasid pea kõik arutelud õppe- või noorsootöö (sh huvihariduse) sisu või korraldust.

Igas kohvikus räägiti ka kohalikel teemadel. Fookuses olid noorte mõjuainete tarbimisega seotud probleemid, eesti keel ja kultuur ning vaba aja veetmise võimalused omavalitsustes.
Iga-aastaseid osaluskohvikuid korraldab Eesti Noorteühenduste Liit koos maakondlike noortekogude ning linna- ja valla noortevolikogudega osaluskohvikuid. Kohvikuis saavad kokku noored ja noortemeelsed, ametnikuid ja otsustajad, et leida ühiselt lahendusi aktuaalsetele probleemidele.
2019. aastal toimus üle Eesti kümme osaluskohvikut: Tallinnas, Haapsalus, Vokas, Karksi-Nuias, Tartus, Võrus, Väike-Maarjas, Paides, Pärnus ja Kohilas. Kohvikud kogusid vähemalt 611 osalejat, sealhulgas kohaliku või riigi tasandi otsustajad (ametnikud, omavalitsusjuhid, valla- või linnavolikogu liikmed, koolijuhid, noorsootöötajad ja Riigikogu saadikud).

22.10. 2019 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu visioonipäev

22. oktoobril 2019 korraldas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) Eesti Lennuakadeemias visioonipäeva, kus arutleti rakenduskõrghariduse arengusuundade üle Eestis ja Euroopas ning visandati tulevikuvaade, milline on rakenduskõrgharidus aastal 2035.

Visioonipäeval koguti mõtteid rakenduskõrghariduse visioonidokumendi tarvis. 2019. aasta lõpuks valminud visioonidokument on Eesti haridusvaldkonna arengukava 2035 üheks sisendiks.

Haridusteaduste arutelu Tallinnas 9.10.2019

Teaduspõhine õpe tugineb haridusteaduste arengule. Teadusuuringute tuge vajavad enamik haridusstrateegia 2035 visioonis esitatud mõtteid. 

Haridusteaduste arutelu eesmärk oli haridusteadlaste, praktikute ja ametnike koostöös välja selgitada, milliseid haridusuuringuid vajame, et haridust teaduspõhiselt arendada. 

Arutelu korraldas Eesti Haridusfoorum koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Haridusvaldkonna arutelud suvel 2019

Suvel 2019 korraldas Eesti Kultuuri Koda haridusvaldkonna töörühmade ühe liikmena koostöös ministeeriumiga arutelusid Eesti eri piirkondades. Nendel üritustel analüüsiti ja arendati ekspertide poolt visioonidokumentides väljapakutud eesmärke ja lahendusteid, et anda ministeeriumile tagasisidet ja pakkuda välja täiendavaid lahendusi.

Arutelud toimusid 19.07 Kuressaares, 15.08 Türil, 23.08 Valgas ja 26.08 Rakveres. 

2019. aasta Arvamusfestival

2019. aasta 9.–10. augustil  aset leidnud Arvamusfestivali põhifookus oli Eesti tulevikku puudutavatel aruteludel. Osalesime koos oma partneritega mitmete arutelude korraldamisel ja kogusime neil ettepanekuid strateegiate tarvis.

Arvamusfestivali arutelude salvestusi saab kuulata:

Lisainfo

 • Elo Tuppits, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna nõunik
 • elo.tuppits@hm.ee +372 569 20435

 

Viimati uuendatud: 20. aprill 2020