Strateegiline planeerimine aastateks 2021-2035

Haridus- ja Teadusministeerium koostab haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna järgmise perioodi (2021–2035) arengukavasid. 


Strateegilise planeerimise eesmärk on välja töötada realistlik pikaajaline plaan nimetatud valdkondade arendamiseks nii, et Eestis oleks soodne keskkond teadmiste loomiseks, omandamiseks ja kasutamiseks ning inimesed saaksid ja tahaksid õppida kogu elu, oleksid loovad, ettevõtlikud ja uuele avatud ning panustaksid sidusa ja demokraatliku ühiskonna kujunemisse.

Eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike arendustegevuste kokkuleppimise protsess jõuab lõpule ajaks, kui kehtivate arengukavade (Elukestva õppe strateegia 2020, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“Eesti noortevaldkonna arengukava 2014 – 2020 ning pikendatud kehtivusega keelevaldkonna arengukava) periood lõpeb.

Ka uuel perioodil jätkuvad kehtivate arengukavade olulisemad arendustegevused, kuid selliselt, et arvesse on võetud kiiresti muutuva maailma trende ja väljakutseid ning uued partneritega kokku lepitud strateegilised arengusuunad.

Käimasolevas strateegiaprotsessis liigume samas ajakavas teiste olulisemate Eesti strateegiaprotsessidega, näiteks kõiki valdkondi hõlmav Eesti 2035 (Eesti pikaajaline reformikava, mis annab muuhulgas aluse ka järgmise perioodi eurorahade planeerimiseks ja kasutamiseks).

Hetkel oluline

 

 

Kuidas kaasa rääkida?

Haridus, noorsootöö, teadus ja eesti keel on Eesti riigi ja rahva püsimajäämise olulised alustalad. Parema tuleviku huvides vajame kaasamõtlejaid, et saada paremini aru nii Eesti edulugudest kui ka vajakajäämistest. Eelkõige on kaasamõtlemist tarvis selleks, et jõuda ühise visiooni ja strateegiani, mis juhinduks meie väärtustest ja huvidest ning teeniks Eesti inimesi. Strateegiaprotsessis osalemiseks ja kaasarääkimiseks lõime mitmeid võimalusi.

Ideekorje 2018. ja 2019. aasta erialakonverentsidel jm üritustel

Augustis 2018 koguti Arvamusfestivalil arvukalt hariduse edendamise ettepanekuid. Haridus- ja Teadusministeerium ning valdkonna partnerorganisatsioonid korraldasid alates 2018. aasta sügisest valdkonna suurüritustel mitmeid ideekorjearutelusid, mille tulemusi eksperdid kasutasid visioonidokumentide koostamisel. Vaata ürituste infot ja kogutud ettepanekuid siit.

Avalikkusele suunatud teavitus- ja kaasamisüritused

Strateegiaprotsessi olulisemates etappides korraldas ministeerium koostöös partneritega teavitus- ja kaasamisüritusi huvirühmadele ja avalikkusele. Näiteks toimus 2018. aasta Arvamusfestivalil strateegia tarvis ideekorje arutelualal „Haridus 2.0". Haridus-, teadus-, noorte- ja keeleteemalised tulevikuarutelud toimusid ka 2019. aasta Arvamusfestivalil. Et ekspertide koostatud visioonidokumente laiemale avalikkusele tutvustada, korraldas ministeerium aprillis 2019 haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna visioonikonverentsi

2019. aasta suvel toimusid haridusstrateegia avalikud arutelud. Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) korraldusel toimusid hariduse ja noortevaldkonna tulevikuarutelud osaluskohvikutes Eestimaa kümnes eri paigas. Avalike arutelude kokkuvõtteid lugeda ja Arvamusfestivali salvestusi kuulata saab siin.  

Samas, avalike arutelude rubriigis toome ära ka mitmetes koostöökogudes ja konverentsidel-seminaridel toimunud strateegiaarutelude kokkuvõtted.

Arengukavade koostamise töörühmad

Strateegiliste eesmärkide ja mõõdikute sõnastamiseks ning poliitikavaldkondade tegevuste kokkuleppimiseks moodustas ministeerium olulisemaid partnereid ja huvipooli kaasavad töörühmad. Töörühmade kohtumised ja kirjalikus vormis töö toimus 2019. aastal ning 2020. a alguses. Lähema info töörühmade kohta leiab siit

Töörühmade kontaktid: 
Haridus: Kersti Kõiv, analüüsiosakonna nõunik kersti.koiv@hm.ee
Teadus ja arendus: Katrin Pihor, teadusosakonna juhataja katrin.pihor@hm.ee
Noortevaldkond: Karl Andreas Sprenk, noorte- ja andepoliitika osakonna nõunik karl.sprenk@hm.ee
Keelevaldkond: Andero Adamson, keeleosakonna juhataja andero.adamson@hm.ee

Arengukavade eelnõude kooskõlastamine ja avalik konsultatsioon

Haridusvaldkonna ja noortevaldkonna arengukavade, samuti teaduse ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava ametlik kooskõlastamine partnerite ja huvipooltega toimus aprillis-mais 2020.

Keelevaldkonna arengukava ametlik kooskõlastamine partnerite ja huvipooltega toimus juulis-augustis 2020.

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud ja partnerite ning huvipoolte esitatud ettepanekutega arvestamise tabelid leiate arengukavade alamlehtedelt.

Infokirjad

Et kõiki huvilisi strateegiaprotsessi ja lähenevate kaasarääkimisvõimalustega kursis hoida, koostab ministeerium infokirju. Kui soovid saada ülevaateid töörühmade tööst ja kavandatavatest üritustest või konsultatsioonidest, anna sellest märku siin.

Lisainfo ja kontaktid

Strateegilist planeerimist Haridus- ja Teadusministeeriumis koordineerib analüüsiosakond. 

Lähem info: 

Valdkondade strateegiate koostamise eest vastutavate ametnike kontaktid leiate töörühmade rubriigist.

 

 

Viimati uuendatud: 17. veebruar 2022