Ettevõtlusõppe programm

 

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise programmiga edendatakse ettevõtlusõpet nii üld-, kutse- kui kõrghariduses. Õppijatel kujundatakse ettevõtlikku hoiakut, arendatakse ettevõtluse alaseid teadmisi ja oskusi ning aidatakse seeläbi kaasa koolilõpetajate konkurentsivõime kasvule tööturul ja Eesti arengule.

Programmi eesmärk on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja -liikides ning luua vajalik metoodika ning õppevara selleks, et kõigile õppijatele on tagatud võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks. See toetab lõpetajate ettevõtliku hoiaku kujunemist ja ettevõtlusega alustamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kasvu ning suurendab nende konkurentsivõimet tööturul.

Ettevõtlusõppe arendamine on osa tööturu ja õppe tihedama seostamise programmist.

Tegevuste maksumus kuni 2018. aastani on ligikaudu 6 miljonit eurot, programm viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Programmi elluviija on alates 2021. aastast Haridus- ja Noorteamet. Programmi koostööpartnerid on Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Junior Achievement Eesti ning MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused.

Programmi on kaasatud ka Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid jt.

Täpsem info Haridus- ja Noorteameti kodulehel.

Tegevused

Metoodika ja õppevara

Kõikidele haridustasemetele arendatakse ettevõtlusõppe mooduleid ning nende rakendamist toetavaid metoodilisi juhendmaterjale ja õppevara. Arendamisel võetakse arvesse ka rahvusvahelist kogemust.

Õpetajate ja juhendajate täiendkoolitus

Töötatakse välja vajalikud koolitusprogrammid ja juhendmaterjalid ning viiakse läbi täienduskoolitusi, et tagada kõikidel haridustasemetel õppetööd läbi viivate spetsialistide valmisolek ja innovaatiline hoiak ning õppetööd läbiviivate ettevõtjate pedagoogiliste oskuste arendamine. Täienduskoolituste väljatöötamisel ja läbiviimisel lähtutakse muutunud õpikäsituse põhimõtetest.

Kooli ettevõtlikumaks muutmine ja praktiline ettevõtlusõpe

Koolivälistel partneritel on oluline roll praktilise ettevõtlusõppe läbiviimisel ja ettevõtlikkust arendava õpikäsitluse arendamisel ja rakendamisel.
Programmi raames toetatakse erinevaid tegevusi praktilise õppe ja väljaspool kooli toimuva õppe toetamiseks, kooli ettevõtlikumaks muutmiseks ning ettevõtjate ja teiste kooliväliste partnerite kaasamiseks ettevõtlusõppe läbiviimisesse ja arendamisse, ettevõtlusõppe alase teadmuse levitamisse, ettevõtlusõpetajate mentorvõrgustikesse jmt, sh õpilasfirmade programm, mentorlus.

Ettevõtlikkus ja ettevõtlusõpe kõrgkoolides

Õppe atraktiivsemaks ja praktilisemaks muutmiseks toetatakse uute, sh interdistsiplinaarsete, rahvusvaheliste ja rühmatööl põhinevate õppevormide arendamist, tuuakse ettevõtjaid osalema õppetegevusse õppejõudude ja mentoritena, pakutakse eelinkubatsiooni võimalusi nii üliõpilastele kui ka kutsekoolide ja gümnaasiumide õpilastele.
Töötatakse välja ja rakendatakse ettevõtlusõpet toetav eelinkubatsioonisüsteem ning arendatakse mentorvõrgustikke, samuti toetatakse eelinkubatsiooni läbiviimist õppurite meeskondadele (sh haridustasemete ülesed meeskonnad) äriideede arendamiseks ja elluviimiseks.
Soodustatakse interdistsiplinaarsust ja nii kõrgkoolide omavahelist kui ka kõrgkoolide ja kutsekoolide ning gümnaasiumide vahelist koostööd.
Kõrgkoolid kaasavad oma tegevusse praktikuid ja teevad koostööd eriala-, ameti- ja kutseliitude ning ühendustega, et tõhustada praktilise tegevuse ning teadus- ja arendustöö lõimimist.

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe pädevuste areng

Toetatakse kõrgkoolide, ettevõtlikkuse arendamise ning ettevõtlusõppega tegelevate organisatsioonide pädevuste arendamist, sh kogutakse ja vahendatakse teadmisi ja kogemusi nii Eestist kui ka mujalt maailmast, kohandatakse neid kohalikele oludele ja toetatakse nende rakendamist.
Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemseks arendamiseks viiakse läbi analüüse ja uuringuid. Kõrgkoolid korraldavad õpitubasid, suvekoole jm üritusi, osaletakse kodumaistes ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.

Teadlikkuse tõstmine

Et aidata kaasa ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe edendamisele õppeasutustes, on vaja nii õppetööga otseselt seotud spetsialistide teadmiste ja kogemuste vahetust kui ka koolijuhtide, kogukonna ja ühiskonna laiemat toetust. Programmi raames toetatakse kogemuste ja parimate praktikate jagamist ning tunnustatakse valdkonna parimaid ettevõtlikke koole, õpetajaid jt.

 

Viimati uuendatud: 13. jaanuar 2021