Täiskasvanuharidus

Täiskasvanuharidus on organiseeritud õppetegevus teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning nende säilitamiseks või täiendamiseks. Õppimine võib toimuda mistahes tasemel või meetodil. Samuti võib see asendada või olla jätkuks esmasele haridusele, mis omandatakse koolis, kolledžis või ülikoolis.

Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijaile, kelle all mõistetakse isikut, kes õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegevuse kõrvalt. Teisisõnu pole tema põhitegevuseks õppimine.

Valdkonda reguleerib täiskasvanute koolituse seadus.

  • Enamike koolituste puhul ei ole vaja taotleda koolitusluba, selle asemel on soovijatel võimalik esitada majandustegevusteade.
  • Majandustegevusteate esitamise õigus on kõikidel täienduskoolituse asutustel, olenemata omandivormist.
  • Majandustegevusteate esitanud täienduskoolitusasutus peab täitma kõiki käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis täienduskoolitusele kehtestatud nõudeid ning Haridus- ja Teadusministeerium teostab järelevalvet nende tegevuse vastavuse üle kehtestatud nõuetele. Nõuded on kirjas täienduskoolituse standardis.
  • Õppepuhkuse saamise õigus ja tulumaksutagastuse taotlemise võimalus laieneb alates 2016. aasta 30. juunist üksnes neile koolitustele, millele on väljastatud tegevusluba või mille kohta on esitatud majandustegevusteade.
  • Riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvest ning struktuurifondide vahenditest on lubatud rahastada üksnes tegevusluba omava või majandustegevusteate esitanud täienduskoolitusasutuse läbiviidavat koolitust. 
 

Täiskasvanuhariduse koordineerimine

Haridus- ja Teadusministeeriumi elukestva õppe ja oskuste osakonna eesmärgiks on kindlustada riikliku hariduspoliitika põhimõtete ja eesmärkide kavandamine ning rakendamine täiskasvanuhariduse valdkonnas.

Täiskasvanute koolituse seaduse alusel tegutseb Eestis ka Täiskasvanuhariduse Nõukogu, mille ülesandeks on Haridus- ja Teadusministeeriumi ja teiste osapoolte nõustamine täiskasvanuhariduse valkdonna küsimustes. Nõukogu koosneb erinevate ministeeriumite, tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide, koolitajate ning teiste asjassepuutuvate organisatsioonide esindajatest.

 

 

Viimati uuendatud: 6. jaanuar 2022