Sa oled siin

Õigusloome

Haridus- ja Teadusministeerium vastutab alljärgnevate seaduste eest:

 • Eesti Vabariigi haridusseadus

  Seadus määrab haridussüsteemi üldised eesmärgid ja korralduse; hariduse tasemed ja ülesanded, Riigikogu, kohaliku omavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusalased ülesanded, õppeasutuste liigid ja nende tegevuse üldised põhimõtted ning Eesti Hariduse Infosüsteemi alused.

  Haridusseadustiku muutmine
 • Koolieelse lasteasutuse seadus

  Koolieelse lasteasutuse seadus määrab lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste ja vanemate õigused ja kohustused ning reguleerib lasteaedade asutamist, juhtimist, rahastamist ja järelevalvet.

 • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus määrab üldhariduskooli õppe- ja kasvatuskorralduse alused, õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused ning reguleerib üldhariduskoolide asutamist, juhtimist, rahastamist ja järelevalvet.

 • Kutseõppeasutuse seadus 

  Kutseõppeasutuse seadus määrab kutseõppeasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse alused, õpilaste õigused ja kohustused ning reguleerib kutseõppeasutuste asutamist, juhtimist, rahastamist ja järelevalvet.

 • Kõrgharidusseadus

  Kõrgharidusseaduses reguleeritakse kõrgharidustaseme õppe korraldamise alused, õigused ja kohustused kõrgharidustasemel õppimiseks ning kõrgkoolide tegevuse alused.

 • Tartu Ülikooli seadus

  Tartu Ülikooli seadus määrab Tartu Ülikooli tegevuse erisused teiste avalik-õiguslike ülikoolidega võrreldes.

 • Tallinna Tehnikaülikooli seadus

  Tallinna Tehnikaülikooli seadus määrab Tallinna Tehnikaülikooli tegevuse erisused teiste avalik-õiguslike ülikoolidega võrreldes.

 • Tallinna Ülikooli seadus

  Tallinna Ülikooli seadus määrab Tallinna Ülikooli tegevuse erisused teiste avalik-õiguslike ülikoolidega võrreldes.

 • Eesti Maaülikooli seadus

  Eesti Maaülikooli seadus määrab Eesti Maaülikooli tegevuse erisused teiste avalik-õiguslike ülikoolidega võrreldes.

 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus

  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus määrab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tegevuse erisused teiste avalik-õiguslike ülikoolidega võrreldes.

 • Eesti Kunstiakadeemia seadus

  Tallinna Tehnikaülikooli seadus määrab Tallinna Tehnikaülikooli tegevuse erisused teiste avalik-õiguslike ülikoolidega võrreldes.
   

 • Erakooliseadus

  Erakooliseadus reguleerib erakoolide asutamist ja neile koolitusloa taotlemist ning määrab erakoolide õppe- ja kasvatuskorralduse, juhtimise ja rahastamise erisused riigi- ja munitsipaalkoolidega võrreldes.

 • Õppetoetuste ja õppelaenu seadus

  Õppetoetuste ja õppelaenu seadus määrab kutseõppe põhitoetuse, kõrghariduse vajaduspõhise õppetoetuse, doktoranditoetuse ning riigi tagatud õppelaenu saamise tingimused ja korra.

 • Huvikooli seadus

  Huvikooli seadus määrab huvikooli õppe- ja kasvatuskorralduse alused, õppurite õigused ja kohustused ning reguleerib huvikoolide asutamist, juhtimist, rahastamist ja järelevalvet.

 • Noorsootöö seadus

  Noorsootöö seadus reguleerib noorte püsi - ja projektlaagrite asutamist, pidamist ning järelevalvet. Samuti noorteühingute ja teiste noorteprogrammide ja -projektide rahastamist.

 • Täiskasvanute koolituse seadus

  Täiskasvanute koolituse seadus määrab täiskasvanute koolituse liigid ning reguleerib õppepuhkuse andmist ja täiskasvanute koolituse rahastamist.

 • Kutseseadus

  Kutseseadus määrab kutsesüsteemi korralduse alused ning reguleerib kutse andjate ja kutsenõukogude tegevust, kutsestandardite vastuvõtmist ning isikule kutse ja kutsetunnistuse andmist.

 • Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus

  Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus määrab välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tingimused ja korra, juhul kui välisriigis kutsekvalifikatsiooni omandanud isik soovib Eestis töötada ametikohal või kutsealal, millel töötamiseks on õigusaktiga kehtestatud kvalifikatsiooninõuded.

 • Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus

  Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus määrab teadus- ja arendustegevuse korralduse alused ning reguleerib teadusasutuste asutamist, juhtimist, rahastamist ja järelevalvet.

 • Eesti Teaduste Akadeemia seadus

  Eesti Teaduste Akadeemia seadus määrab Eesti Teaduste Akadeemia ülesanded ja akadeemikute staatuse ning reguleerib Eesti Teaduste Akadeemia struktuuri, juhtimist ja rahastamist.

 • Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus

  Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus määrab Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ülesanded ning reguleerib tema tegevusi erisusi teiste teadusasutustega võrreldes.

 • Keeleseadus

  Keeleseadus reguleerib eesti keele ja võõrkeelte kasutamist suulises ja kirjalikus asjaajamises, avalikus teabes ja teeninduses, eesti viipekeele ja viibeldud eesti keele kasutamist, eesti keele oskuse nõudeid ja hindamist ning järelevalvet.

 • Arhiiviseadus

  Arhiiviseadus reguleerib dokumentide hindamist, arhivaalide kogumist ja säilitamist, neile juurdepääsu võimaldamist ja nende kasutamise korraldamist ning määrab Rahvusarhiivi ja kohaliku omavalitsuse arhiivi tegevuse alused.

 

 

Viimati uuendatud: 4. veebruar 2020