Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021–2035

Arengukava ja selle lisad:


Vaata ka: 

   

  Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE) koondab Eestis esmakordselt ühte arengudokumenti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arendamisega seonduvad sihid ja tegevussuunad. 

  Arengukava on Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“ (HTM vastutusalas) ja Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020 (MKM vastutusalas)  jätkustrateegia, milles seatakse teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse ühised sihid järgmiseks 15 aastaks.

  Arengukava iseloomustab varasemast tugevama fookuse asetamine teaduse ja teadlaste mõju kasvatamisele ning teadustulemuste kasutamisele Eesti arenguvajaduste lahendamisel. Ettevõtete toetamiselt nihkub fookus ekspordimahukuselt teadmusmahukusele ja innovatsioonile, lisandväärtuse kasvatamisele.  Arengukava tegevuste raskuskese on teadmussiirde suunal, kus kavandatavate tegevuste tulemusena otsitakse teadussüsteemi ja ettevõtlussektori koostoimes lahendusi Eesti ühiskonna arenguvajadustele.

  Arengukava eesmärk on, et Eesti teadus, arendustegevus, innovatsioon ja ettevõtlus suurendavad koostoimes Eesti ühiskonna heaolu ja majanduse tootlikkust, pakkudes konkurentsivõimelisi ja kestlikke lahendusi Eesti ja maailma arenguvajadustele. Arengukava ülesehitus järgib loogikat, mille kohaselt tagatakse teadussüsteemi baasvõimekus, mis on vajalik ühiskonna toimimiseks (teadussüsteemi suund), tagatakse ettevõtluskeskkond, mis soosib kõrge lisandväärtusega rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ettevõtluse arengut (ettevõtluskeskkonna suund) ning luuakse sünergiat ja lisandväärtust teadussüsteemi, ettevõtlussektori ja riigi ühistegevustes, sh Eesti arenguvajadustele fokusseeritud valdkondades, mille kaudu sünnivad uued teadmusmahukad lahendused nii riigile kui uued ärivõimalused ettevõtlussektorile (teadmussiirde suund). Kolme suuna koosmõjus kutsutakse omakorda esile kolm suuremat muutust: TAIE lahendab ühiskonna arenguvajadusi, teaduse ja teadlaste mõjusus ja mõjukus kasvab ning ettevõtlus muutub TAI-mahukamaks.

  Arengukava koostamise käik

   

  Vabariigi Valitsus andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) ning Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM) 2018. aastal ülesande koostada aastateks 2021–2035 ühine arengukava. Vabariigi Valitsus kiitis teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava (edaspidi TAIE arengukava) väljatöötamise ettepaneku heaks 12. septembril 2019.

  Arengukava ettevalmistamises osalesid juht- ja töörühm (siht- ja sidusrühmad).

  Toimus kolm töörühmade kaasamisseminari: 21. märtsil 2019. a valdkonna arenguvajaduste arutamiseks; 11. juunil 2019. a arengukava eesmärkide ja lahendusteede arutamiseks ja 4. detsembril 2019. a eesmärkide täitmiseks vajalike kriitiliste muutuste arutamiseks.

  Seminaride materjalid leiate töörühmade lehelt

  Lisaks sellele on arengukava saanud korduvalt tagasisidet Teaduspoliitika Komisjonilt, Innovatsioonipoliitika Komisjonilt ning Teadus- ja Arendusnõukogult.

   

  • 27.10.2020 esitasid haridus- ja teadusminister ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister partnerite ja huvipoolte ning valdkondlike komisjonide ettepanekute põhjal täiendatud arengukava eelnõu Vabariigi Valitsusele menetlemiseks.

  • 29.10.2020 kabinetinõupidamisel otsustas valitsus kiita heaks kõigi Haridus- ja Teadusministeeriumi arengukavade eelnõud ja saata need arutamiseks Riigikogule.

  • 19.05.2021 istungil arutas Riigikogu TAIE arengukava.

  • 15.07.2021 kinnitas Vabariigi Valitsus TAIE arengukava.

  Arengukava kontaktisikud:

  • Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Katrin Pihor (katrin.pihor@hm.ee)

  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Sille Kraam (sille.kraam@mkm.ee).

  Materjalid
   

   

  Viimati uuendatud: 25. mai 2022